Friday, May 12, 2017

ประเมินผลงานโครงการออกแบบสวนสาธารณะระดับชุมชน
อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์
 ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการประเมินผลงานออกแบบขั้นสุดท้าย ของนักศึกษาสถาปัตย์ฯ ชั้นปีที่ 3  ในโจทย์งานออกแบบ "โครงการสวนสาธารณะระดับชุมชน (Community Park)" ที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหลังกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30-16.40 ณ ห้องปฏบัติการชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Labels: , ,


Tuesday, May 02, 2017

Final review : 2504392 Landscape Architectural Design Studio III

อาจารย์ประจำวิชา LA Design Studio III : Zoodio โครงการสวนสัตว์เด็ก ขอบพระคุณคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสวนสัตว์ฯ ได้แก่
  • นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
  • น.สพ.ยงชัย อุตระ นายสัตวแพทย์ประจำสวนสัตว์ดุสิต
  • และ คุณอุฬาริกา กองพรหม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย สวนสัตว์เขาเขียว
ที่สละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?