Tuesday, November 26, 2013

International Islamic University, Malaysia เยี่ยมชมภาควิชาฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 คณะอาจารย์จาก Dept of Architecture & Environmental Design, International Islamic University Malaysia นำโดย Asst. Prof. Dr. Noor Aziah Mohd Ariffin, Deputy Dean Academic Affairs ร่วมประชุมกับคณบดี และเยี่ยมชมภาควิชาฯ พร้อมร่วมฟังการนำเสนองานขั้นออกแบบผังแม่บทของ โครงการออกแบบสวนสาธารณะสถานีรถไฟฟ้าศูนย์วัฒนธรรม โปรแกรมงานออกแบบ วิชา 2504392 LA STUDIO DESIGN III ชิ้นที่ 1 ชั้นปีที่ 3 โดยมีนิสิตร่วมนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทางคณะอาจารย์จาก International Islamic University ได้เข้าใจแนวความคิด การเรียนการสอนในวิชา Design Studio ของภาควิชาฯ โดยมี รศ.ดร. อริยา  อรุณินท์ ให้การต้อนรับ ร่วมกับอาจารย์ประจำวิชาฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส อาจารย์ ภาวิณี อินชมภู อาจารย์ สิรินทรา วัณโณ

Labels: , , , , ,


Thursday, November 21, 2013

LA Tech Con III : พิพิธภัณฑ์ดิน Soil Museum

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ในชั่วโมงปฏิบัติการวิชา LA Tech Con III เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชุดดิน ปัญหาของดิน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่โครงการ ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ดินตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอาคารที่ทำการกรมพัฒนาที่ดิน พิพิธภัณฑ์ดินที่นี่ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีความทันสมัยสมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย มีตัวอย่างของดินเสียทั้งดินเปรี้ยวจัด ดินตื้น ดินเค็ม ดินเป็นทรายจัด ดินกรด ดินพรุ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พร้อมกับแผนที่ประเทศไทยที่บ่งชี้ว่า พื้นดินส่วนนี้มีลักษณะของดินเสียที่ควรแก้ไขอย่างไร และมุมจัดแสดงโครงการอันเนื่องพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์แห่งดิน” มีภาพและการบรรยายถึงแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแกล้งดินที่ทรงให้มีการทดลองทำดินเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแก่ราษฎร โครงการหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โครงการพัฒนาดินเลว ที่มีพระราชประสงค์ให้มีการฟื้นฟูสภาพดินเพื่อเกษตรกร เป็นต้น โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ บรรยายสรุปในช่วงภาคทฤษฎีและดูแลการเยี่ยมชมสถานที่

Labels: , ,


Saturday, November 16, 2013

วิทยากรในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ของ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)


ทาง คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วสท. เชิญ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากรในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ของ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)  บรรยายในหัวข้อ "งานพัฒนางานก่อสร้างใต้ดิน สำหรับชุมชนเมือง" เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพคเมืองทองธานี  ห้อง JUPITER 8 เวลา 13.00 - 16.00 น.  โดยมี Theme:  การพัฒนาการใช้งานพื้นที่ใต้ดิน ความคุ้มค่าที่ถูกมองข้าม นอกจากนี้ร่วมเสวนากับวิทยากรอีก 2 ท่าน ได้แก่


ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายทางวิชาการ ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2556 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2556 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ห้อง Jupiter 14 จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Labels: ,


Monday, November 04, 2013

Professor นักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 คณะอาจารย์จาก 3 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น นักวิจัยด้าน Thermal Comfort ได้แก่
1)Prof. Dr. Yoshihito Kurazumi, Nagoya Institute of Technology 
2)Assoc. Prof. Dr. Kenta Fukagawa, Fukuoka University 
3)Assoc. Prof. Ph.D. Jin Ishii, Gifu University 
ร่วมพบปะพูดคุยเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับภาควิชาฯ โดยมี รศ.ดร. อริยา อรุณินท์  และ ผศ. เสก สวัสดี ให้การต้อนรับ พาชมมหาวิทยาลัย และร่วมรับประทานเลี้ยงอาหารกลางวัน ทั้งนี้ในอนาคตคาดว่าจะสามารถร่วมงานวิจัยด้าน Thermal Comfort ต่อไป

Labels: , ,


Friday, November 01, 2013

วิทยากรบรรยาย เรื่อง “พื้นที่สีเขียว: การบูรณาการพื้นที่ทางสุขภาพสู่พื้นที่ทางสังคม”


รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ รับเชิญจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สู่การจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี พ.ศ. 2552 - 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องปริ้น 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการดังนี้

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?