Tuesday, July 29, 2008

สัมมนาวิชาการ ภาวะโลกร้อน ในบริบทของสังคมไทย

อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตระดับปริญญาโท วิชา 2504634 การจัดการภูมิสถาปัตยกรรม
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในวาระครบรอบ 15 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้เรื่อง
"ภาวะโลกร้อนในบริบทของสังคมไทย" วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องแกรนด์ไดมอน
บอลรูม อาคารอิมแพ็คคอนเวนชั่น เซนเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Labels:


Special lecture and reception with IFLA president

TALA and Dept of Landscape Architecture, CU
proudly present...
Special lecture and reception with IFLA president:

Dr Diane Menzies

Monday 4th August, 2008.
16.30-18.00 Rm#211, Arch Bldg


[เสนอโครงการโดย อ.กนกวลี, ดำเนินรายการโดย อ.ฉมาวงศ์, ประสานงานวิทยากรโดย รศ.อริยา]

การบรรยายของ Dr Diane Menzies เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม มีสมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) คณาจารย์ และนิสิตเข้าร่วมฟังจำนวน 60 คน จบจากการบรรยายทางสมาคม TALA เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นที่สโมสรโปโล

Labels: , , ,


Monday, July 28, 2008

Meeting with Prof Dr Patrick Miller (FASLA)เมื่อ 28 กรกฎาคม ทางภาควิชาฯได้มีการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือระดับภาควิชาและระดับคณะฯ กับทาง College of Architecture and Urban Studies มหาวิทยาลัย Virginia Tech ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านทาง Prof Dr Patrick Miller (อดีตประธาน ASLA) จากการที่ Prof Miller ได้มีภารกิจที่จะเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยในประเทศแถบเอเซียได้แก่ มหาวิทยาลัย Putra, มหาวิทยาลัยฮ่องกง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมระหว่างอาหารเที่ยงนี้ มีผู้ร่วมประชุมได้แก่ รองคณบดีวิชาการ, รองคณบดีวิรัชกิจ, หัวหน้าภาควิชา, อาจารย์ตัวแทนจาก INDA, ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์, อ.ฉมาวงศ์ (วิชาการภาคฯ), อ.ภาวินี (กิจกรรมนิสิตภาคฯ), และ อ.วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ โดย รศ. อริยา เป็นผู้ประสานงานการประชุมครั้งนี้ ต่อเนื่องจากการเลี้ยงรับรองของทางสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม
ผลจากการประชุมทางภาควิชาฯ และคณะฯได้มีแนวโน้มอันดีที่จะเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย Virginia Tech ในอนาคตอันใกล้

Labels: , , , , , ,


Thursday, July 24, 2008

LA Con Tech: Waste water treatment & Drainage System @ AITเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 อ.ฉมาวงศ์ และ อ.อริยา นำนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษาในวิชา LA Con Tech โดยคุณธิติมา และคุณณรงค์เป็นวิทยากร

Labels: ,


Wednesday, July 23, 2008

Art for All Village : ศิลปะกับภูมิสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ

อาจารย์กนกวลี สุธีธร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) สอนศิลปะให้กับเยาวชนที่พิการ ตาบอด หูหนวก ขาดแขนขา ปัญญาอ่อน และที่ไม่พิการ โดยสอนในกลุ่ม Art for All Village ในหัวข้อ "ศิลปะกับภูมิสถาปัตยกรรมและธรรมชาติ" ที่อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2551

Labels:


Monday, July 21, 2008

LAMAN 2008 : The Rhythm of Nature


รศ. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการในการจัดงาน The Malaysian International Landscape and Garden Festival [LAMAN2008] โดย The National Landscape Department, Ministry of Housing and Local Government ประเทศมาเลเซีย ให้เป็นกรรมการระดับนานาชาติ (international judge) ตัดสินผลงานประกวดสวนและงานออกแบบภูมิทัศน์ หัวข้อ "Rhythm of Nature" ซึ่งจัดเป็น ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2551 ที่สวนสาธารณะ Perdana Lake กรุงกัวลาลัมเปอร์ งานนี้ผู้แจกรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศจากการตัดสินคือ นายกรัฐมนตรีบาดาวี

[click ดูรูปเพิ่มเติมที่นี่]

Labels: ,


Tuesday, July 08, 2008

Nominees in IFLA 2008 Student Design Competition


ผลงานการออกแบบ ชื่อ สายโลหิต ของนายณัฐพงศ์ รักไทย นิสิตภาควิชา ชั้นปีที่ 5 ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 nominees ในการประกวดการออกแบบนานาชาติ และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือรวบรวมผลงาน IFLA 2008 Student Design Competition จาก 326 ผลงาน จาก 26 ประเทศ ทั้งนี้ทางภาควิชาฯได้ส่งผลงานออกแบบในนามประเทศไทย จำนวน 4 ผลงาน

Labels: ,


Saturday, July 05, 2008

IFLA 2008 World Congress, Apeldoorn, The Netherlands

ระหว่างวันที่ 27-28 มิย. 2551 นี้ ทาง IFLA (International Federation of Landscape Architects) ได้จัดให้มีการประชุม World Council และ Asia Pacific Regional Meeting ที่ City Council เมือง Apeldoorn, The Netherlands โดยมี รศ. อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมการประชุม IFLA 2008 World Congress ระหว่าง 29 มิย.-2 กค. โดยการประชุม IFLA World Congress นี้ อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ: Bangkok Liquid Perception: the Chao Phraya river delta and the city of Bangkok (McGrath & Thaitakoo).

Labels: , ,


Friday, July 04, 2008

Master Studio Studio Site Visit

อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตปริญญาโทปี 1 วิชา ปฏิบัติการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขั้นก้าวหน้า ไปดู Site ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี เพื่อทำโครงการวางผังและออกแบบ (โครงการสมมติ) ในวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?