Saturday, August 30, 2014

1st Landscape International Forum

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ภาควิชาฯเป็นเจ้าภาพจัดงานเสวนา 1st Landscape International Forum โดยมี Mr Andrew Grant จาก Grant Associates, UK ภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบ Gardens by the Bay, Singapore เป็นองค์ปาฐกในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายร่วมเสวนากับภูมิสถาปนิกไทย ในหัวข้อ Cross Cultural Landscape Practice ดังรายนามผู้ร่วมเสวนาดังนี้
ณ ห้อง 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: , ,


Wednesday, August 27, 2014

บทความ ‘สวนสาธารณะ’ ช่วยเมืองน่าอยู่ ‘ลุมพินี’ โดดเด่นหนึ่งเดียว สร้างชื่อไทยสุดยอดในเอเชีย


อ.ภาวินี อินชมพู อาจารย์ภาควิชาฯ ให้สัมภาษณ์ตีพิมพ์ในบทความ ‘สวนสาธารณะ’ ช่วยเมืองน่าอยู่ ‘ลุมพินี’ โดดเด่นหนึ่งเดียว สร้างชื่อไทยสุดยอดในเอเชีย หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 [อ่านบทความ]

Labels: ,


Tuesday, August 05, 2014

Design STudio IV : อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Design Studio IV นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 39 คน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองประจวบคีรีขันธ์
โดยนำเสนอให้กับเทศบาลอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557

05.08.2014
ประชุมรับฟังความเห็นและความต้องการจากชุมชน เทศบาลอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
06.08.2014
ลงพื้นที่ สำรวจและสัมภาษณ์ชุมชน
07.08.2014
ปูกป่าชายเลน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?