Thursday, January 26, 2012

สำรวจดินถล่ม จังหวัดสุราษฎ์ธานี


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 อาจารย์ สิรินทรา วัณโณ ได้เข้าสำรวจพื้นที่ดินถล่ม ชุมชนหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน สถาบันโลกสีเขียว

Labels: ,


เสวนาวิชาการเรื่อง “สรุปบทเรียนมหาอุทกภัย 2554”

คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้แก่ อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, อ.ภาวินี อินชมภู, รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ , นิสิตวิชา LA Tech Con 3, และนิสิตปริญญาโท ร่วมฟังการเสวนาวิชาการ จัดโดย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ เรื่อง "สรุปบทเรียนมหาอุทกภัย 2554" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสถาบัน 3 จุฬาฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนา ได้รับทราบ ถึงบทเรียนจากปัญหาน้ำท่วมกับการป้องกันในอนาคตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนนโยบายการแก้ปัญหาด้านการจัดการ ความช่วยเหลือประชาชนอย่างมีเอกภาพ โดยมี ดร.สุรเจตต์ ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและ การเกษตร(องค์การมหาชน) ดร.ทองเปลว-กรมชลประทาน นายมนตรี-กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ผศ.ดร.วรวรรณ-CICC เป็นวิทยากร ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ

Labels: , , , ,


Saturday, January 21, 2012

ขอแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต คนล่าสุดของภาควิชาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 9.00-11.30 น. อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ร่วมพิธีประสาทปริญญา ระดับปริญญาเอก PhD (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) ในสาขา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง (Urban Environmental Management) ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ที่ หอประชุมใหญ่ อุทยานวิทยาศาสตร์ [Grand Hall of the Thailand Science Park Convention Center (TSPCC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA)] มี Ms. Margareta Wahlström, Special Representative of the UN Secretary-General for Disaster Risk Reduction เป็นองค์ปาฐกในพิธีครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 116 แห่งสถาบันนี้
ทางภาควิชาฯขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของอาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ขณะนี้ภาควิชาฯมีบุคลากรระดับปริญญาเอกทั้งสิ้น 6 ท่าน

Labels: , ,


Wednesday, January 18, 2012

ประชุมเรืองพระราชดำริการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยดินถล่ม


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องพระราชดำริการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยดินถล่ม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับคณาจารย์คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ มูลนิธิชัยพัฒนา

Labels: ,


Monday, January 16, 2012

Kadeejeen Community Art Projectเมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 08.00-17.30 น. นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 วิชา App Art LA ได้ลงพื้นที่สร้างสรรค์งานศิลปะสาธารณะในกิจกรรมส่วนหนึ่งในโครงการกะดีจีน ศิลป์3ท่า ซึ่งมีกำหนดงาน เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 นี้ โดยนิสิตร่วมทาสีบ้านและอาคารในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 และตรอกดิลกจันทร์ ซึ่งเป็นทางเข้าอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เพื่อแสดงจิตอาสา พัฒนาชุมชน และเตรียมต้อนรับในวันงาน เทศกาลกะดีจีน-ศิลป์ในซอย ครั้งที่ 3
รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.กนกวลี สุธีธร อาจารย์ประจำวิชาดูแลนิสิตในกิจกรรมครั้งนี้

Labels: , , ,


Sunday, January 15, 2012

UN Habitat Magazine "Urban World" : Waiting for a solution.

บทสัมภาษณ์ อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ ร่วมกับ Bharat Dahiya, Human Settlements Officer with UN-HABITAT’s Bangkok office ได้รับการตีพิมพ์ในMagazine ของ UN Habitat : ฉบับ Urban World : Waiting for a solution Volume IV · Issue 04 · December 2011 ในหัวข้อ Why indigenous knowledge can help climate change adaptation. [download เอกสารฉบับเต็มได้ที่ UN-Habitat website]

Labels: , ,


Monday, January 09, 2012

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2554


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 โดยคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ได้พิจารณาวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล และมีมติอนุมัติให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2554 จำนวน 39 เรื่อง ในสาขาวิชาการต่างๆ รวม 11 สาขา ได้แก่ รางวัลระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 เรื่อง, รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 9 เรื่อง, รางวัลระดับดี จำนวน 27 เรื่อง
โดย วิทยานิพนธ์ เรื่อง “แนวทางการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ดินของรัฐที่ไม่สมประโยชน์ กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย” (The Development of a Public Land Management Policy for Under – utilized Space in Bangkok, Thailand) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ วิทยานิพนธ์ของ : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : Assoc. Professor Dr. Edsel Sajor ได้รับรางวัลดีเด่น ในสาขาปรัชญา และได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ และเงินรางวัล ระดับดีเด่น รางวัลละ 70,000 บาท

Labels: ,


Friday, January 06, 2012

นิสิตชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาพื้นที่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน เข้าศึกษาพื้นที่กรณีศึกษาในซอยสุขุมวิท 74 สำหรับงานออกแบบในวิชา 2504290 LA DSGN I

Labels: , ,


การบรรยายพิเศษโดย Mr Mans Jansen


ศ.ศรีราชา เจริญพานิช ประธานกรรมการศึกษาและจัดทำผังเมืองประเทศ สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดการบรรยายพิเศษเรื่องผังเมือง โดยผู้เชี่ยวชาญจากเนเธอร์แลนด์ Mr Mans Jansen (Program Management, Department of Water and Spatial Planning, Ministry of Infrastructure and Environment) เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ศ.เดชา บุญค้ำ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาละจัดทำผังเมืองประเทศ (คำสั่งผู้ตรวจการแผ่นดินที่ 2/2554) รับเชิญร่วมประชุม รับฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Labels: , ,


Thursday, January 05, 2012

LA Tech Con III Trip : พิพิธภัณฑ์ดิน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2555 นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ในชั่วโมงปฏิบัติการวิชา LA Tech Con III เพื่อศึกษาเกี่ยวกับชุดดิน ปัญหาของดิน เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่โครงการ ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์ดินตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอาคารที่ทำการกรมพัฒนาที่ดิน พิพิธภัณฑ์ดินที่นี่ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และมีความทันสมัยสมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย มีตัวอย่างของดินเสียทั้งดินเปรี้ยวจัด ดินตื้น ดินเค็ม ดินเป็นทรายจัด ดินกรด ดินพรุ พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน พร้อมกับแผนที่ประเทศไทยที่บ่งชี้ว่า พื้นดินส่วนนี้มีลักษณะของดินเสียที่ควรแก้ไขอย่างไร และมุมจัดแสดงโครงการอันเนื่องพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์แห่งดิน” มีภาพและการบรรยายถึงแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการแกล้งดินที่ทรงให้มีการทดลองทำดินเปรี้ยวจัด โดยการระบายน้ำให้แห้งและศึกษาวิธีแก้ดินเปรี้ยว เพื่อนำผลไปแก้ปัญหาดินเปรี้ยวแก่ราษฎร โครงการหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน โครงการพัฒนาดินเลว ที่มีพระราชประสงค์ให้มีการฟื้นฟูสภาพดินเพื่อเกษตรกร เป็นต้น
อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ให้งานมอบหมายนิสิตเพื่อศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน โดย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ บรรยายสรุปในช่วงภาคทฤษฎีและดูแลการเยี่ยมชมสถานที่

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?