Friday, July 31, 2009

นิสิตชั้นปี๔ เข้าชมโรงงานบางนากลาส


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นิสิตชั้นปีที่4 ได้เข้าชมพื้นที่โรงงานบางนากลาสเพื่อศึกษาพื้นที่เพื่อเป็นการนำไปศึกษาและทำแบบฝึกหัดในวิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
นำการศึกษาพื้นที่โดย ผศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ อาจารย์ภาวิณี อินชมภู อาจารย์สิรินทรา วัณโณ อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง

Labels: , , ,


Tuesday, July 28, 2009

สัมมนาระดับผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท


เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552 รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ อ.ปารณ ชาตกุล และคณะทำงาน จัดโครงการสัมมนาระดับผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท ในโครงการ"การศึกษาแนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์" ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย พร้อมกันนี้ได้นำผู้เข้าร่วมสัมมนา ดูกรณีศึกษา เส้นทางดอยช้างดอยวาวี

Labels: , , , ,


Saturday, July 25, 2009

การอบรมสัมมนาระดับผู้บริหารโครงการ "แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์"ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2552 คณะทำงานโครงการ "แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์" เพื่อเสนอต่อกรมทางหลวงชนบท ได้จัดการอบรมสัมมนาในระดับผู้บริหาร โดยมี ศ.กิตติคุณ เดชา รศ.จามรี หัวหน้าโครงการ คณะทำงาน รศ.นิลุบล อ.ภาวดี อ.ภาวิณี อ.สิรินทรา และอ.ปารณ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และนำเสนอตัวอย่างการออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์แก่เจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบท เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของกรมทางหลวงชนบท พร้อมทั้งร่วมทัศนศึกษาเส้นทางชมทิวทัศน์

การอบรมดังกล่าว จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ในแต่ละครั้งมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประมาณครั้งละ 40 คน ดังรายละเอียด

1. จังหวัดนครนายก : ศูนย์สัมมนากิตติธเนศวร วันที่ 22-23 มิถุนายน 2552

ทัศนศึกษา เส้นทางนครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล

2. จังหวัดบุรีรัมย์ : โรงแรมเทพนคร วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2552

ทัศนศึกษา เส้นทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

3. จังหวัดสงขลา : โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552

ทัศนศึกษา เส้นทางรอบทะเลสาบสงขลา จ. พัทลุง อุทยานนกน้ำ สะพานไสกลิ้ง(5.6 กม. ผ่านพื้นที่ชุ่มน้ำ)

4. จังหวัดเชียงราย : โรงแรมเวียงอินทร์ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2552

ทัศนศึกษา เส้นทางดอยช้าง-ดอยวาวี

Labels: , , , , , ,


Thursday, July 23, 2009

เยี่ยมชมบริษัท In & Out Landscape


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 52  อาจารย์กนกวลี และตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้เข้าพบคุณสุวรรณา อาริยพัฒนกุล บริษัท In & Out Landscape เพื่อดูงานวัสดุสำหรับสวนหลังคา และเยี่ยมชม nursery ที่รังสิตคลอง 1 โดยทางบริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตในการออกแบบสวนหลังคา

Labels: ,


Wednesday, July 22, 2009

The 6th International IFLA APR Award

รศ. อริยา อรุณินท์ ได้รับคัดเลือกจาก IFLA APR Executive committee เป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัลผลงานภูมิสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ An annual award for excellence in the practice of landscape architecture within the Asia Pacific Region: The 6th IFLA APR Award ซึ่งมีการให้รางวัลผลงานที่สร้างเสร็จแล้วใน 3 หมวด ได้แก่ 1. Design, 2. Landscape Planning, และ 3. Land managementผลการตัดสินสุดท้ายจะทราบในการประชุม IFLA APR ที่ Incheon Korea ระหว่าง 1-4 กันายายน นี้

Labels: ,


Sunday, July 19, 2009

กิจกรรมการร่วมอนุรักษ์ชุมชนโบราณป้อมมหากาฬ

รศ. อริยา อรุณินท์ เข้าสำรวจพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม กับ จิตกร บุษบา จากรายการ “เรื่องเล่าเคล้าลมบ่าย” FM 92.25 ซึ่งจัด "กิจกรรมสร้างสรรค์ วาดรูป เขียนเรื่อง ประเทืองปัญญา...จากวัดเทพธิดาฯ ถึงป้อมมหากาฬ" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2552 มีกิจกรรมได้แก่ พบตัวแทนชาวบ้านป้อมมหากาฬ นำชมและแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อทราบถึงประวัติและความสำคัญของชุมชนและสถานที่ย่านนี้, ล้อมวงสนทนา วาดรูปกับเด็กและเยาวชนลูกชาวบ้านในป้อมฯ ที่มาเข้าร่วมด้วย, รับประทานอาหารเที่ยง เมนู “กระเพาะปลา” ฝีมือต้นตำรับแท้ของชาวชุมชนป้อมมหากาฬ, และออกเดินเท้าท่องกรุงเก่า จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ สู่โลหะปราสาทวัดราชนัดดาราม ทิวทัศน์ย่านชานพระนครจากยอดโลหะปราสาท พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 ฯลฯ เดินเท้าสู่วัดเทพธิดาราม ชมศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ พระวิหาร ซุ้มประตู หน้าบัน รูปหล่อพระภิกษุณี นมัสการหลวงพ่อขาว ชมบุษบกอายุราวๆ 170 ปี ซึ่งมีความงดงามและประวัติในการสร้างที่น่าสนใจ

หมายเหตุ - งานสำรวจพื้นที่ชุมชนโบราณนี้เป็นส่วนหนึ่งงานวิจัย Rehabilitative Landscape in the Old Communities in Bangkok, Thailand ของ รศ.อริยา อรุณินท์ [download article]
ส่วนรูปวาดและงานเขียน จะมีการนำไปจัดแสดงนิทรรศการเพื่อกระจายข่าวสารและข้อคิดเรื่องการอนุรักษ์ชุมชนโบราณ ให้ได้เคียงคู่ สืบสาน มรดกของสังคมไทยต่อไป ระหว่างวันที่ 12-31 สิงหาคม 2552 ณ อ้อกะนัยสตูดิโอ และร้าน Wii Café ลาดพร้าวซอย 2 [web gallery]

Labels:


Thursday, July 16, 2009

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไท


อาจารย์ภาวดี และอาจารย์กนกวลี ประชุมร่วมกับ รศ.เลอสม รศ.ดร.ทิพย์สุดา ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าคลองเตย และ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอปัญหาและแนวทางเบื้องต้นในการออกแบบภูมิทัศน์ และหารือถึงแนวทางและขั้นตอนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพญาไทจากแยกปทุมวันถึงสามย่าน เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 ที่สำนักงานเขตปทุมวัน

Labels: ,


Tuesday, July 14, 2009

การปกป้องพื้นที่โดยรอบมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญระดับโลก กรณีสะพานข้ามแม่น้ำแคว

รศ. อริยา อรุณินท์ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในเขตศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ของวุฒิสภา ร่วมประชุมเรื่อง การปกป้องพื้นที่โดยรอบมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญระดับโลก กรณีสะพานข้ามแม่น้ำแคว เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2552 ที่ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 301 อาคารรัฐสภา 2

Labels:


Sunday, July 12, 2009

งานเลี้ยงบัณฑิต ปีการศึกษา2551

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ และ อ.ปารณ ชาตกุล เข้าร่วมงานเลี้ยงบัณฑิตใหม่ประจำปีการศึกษา2551 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

Labels: , ,


Friday, July 10, 2009

บ. SCG Paper จก. เชิญคณะผู้วิจัยโครงการวางผังแม่บทและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี ร่วมรับประทานอาหารเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ทางบริษัท SCG Paper จำกัด ได้เชิญ นายเริงศักดิ์ มหวินิจฉัยมนตรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี) นายเชาวลิต เอกบุตร (กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG) ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬา) และ คณะผู้วิจัยโครงการวางผังแม่บทและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อย จ.กาญจนบุรี อันประกอบด้วย ผศ.ดร. นวณัฐ โอศิริ (หัวหน้าโครงการ) ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส, อ.ภาวิณี อินชมภู, อ.ดร. ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา) ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่สำนักงานใหญ่บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ เพื่อเป็นการขอบคุณในโอกาสที่โครงการฯสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Labels: , ,


Thursday, July 09, 2009

LA Con Tech @ AIT


วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ พานิสิตปริญญาโทปี 1 วิชา LA Con Tech จำนวน 4 คน เยี่ยมชมระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และ tropical design ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย โดยได้พบและฟังบรรยายโดย Asst Prof Dr Thammarat Koottatep อาจารย์ซึ่งทำวิจัยเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน กรณีศึกษาจากพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บนเกาะพีพี, eastern seaboard, ฯลฯ

Labels: ,


ทัศนศึกษาพันธุ์ไม้ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2552 อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ นครราชสีมา, สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช, ศูนย์ฝึกนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Labels:


Tuesday, July 07, 2009

Paper presentations : IFLA APR/IFLA World Congress

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสถาบันการศึกษาจากประเทศไทย ที่คณาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมระดับนานาชาติ ของ International Federation of Landscape Architects (IFLA)ในปี 2009นี้ โดยมีรายละเอียดคือ

Labels: , ,


IFLA World Congress / IFLA APR Students Competitions

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เป็นสถาบันการศึกษาจากประเทศไทย ที่เข้าร่วมเสนอผลงานระดับนักศึกษาเข้าประกวด ในการประชุมนานาชาติ ของ International Federation of Landscape Architects (IFLA) ประจำปี 2009 โดยมีรายละเอียดคือ
  • IFLA Asia Pacific Region -APR Congress ซึ่งจัดที่ Incheon ในประเทศเกาหลี ระหว่าง 1-4 กันยายน 2552 นั้น อ.กนกวลี สุธีธร และ อ.ภาวินี อินชมภู จัดส่งผลงานและจัดทัศนศึกษา วิชา LA Ind Study ชั้นปีที่ 3,4 เข้าร่วมการประกวดแบบผลงานระดับนักศึกษา

  • IFLA World Congress ซึ่งจัดที่ Rio De Janeiro ประเทศบราซิล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2552 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ จัดส่งผลงาน LA SKD ชั้นปีที่ 5 เข้าประกวดผลงานระดับนักศึกษา และสนับสนุนให้บัณฑิตปีการศึกษา 2551 จัดส่งผลงานวิทยานิพนธ์เข้าประกวดแบบด้วย

ผลการประกวดจะทราบในระยะต่อไป

Labels: , , , ,


Monday, July 06, 2009

Article in Press : Landscape and Urban Planning Journal

บทความ WiMBY: A comparative interests analysis of the heterogeneity of redevelopment of publicly owned vacant land (Aruninta,A. 2009) โดย รศ. อริยา อรุณินท์ ได้รับการตีพิมพ์ใน Landscape and Urban Planning (Landscape and Urban Planning 93/1 (2009) pp. 38-45) วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่มี Impact Facor 1.953 ในฐานข้อมูล ScienceDirect เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552, ตีพิมพ์ วันที่ 30 ตุลาคม 2552[Download บทความได้ที่นี่]

Labels: ,


Sunday, July 05, 2009

ACAU International Workshop : Re-engaging Urban Canalเมื่อวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Assumption ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบและให้ความคิดเห็นผลงาน Asian Coalition for Architecture and Urbanism (ACAU) International Workshop หัวข้อ Re-engaging Urban Canal ซึ่งมีพื้นที่โครงการเป็นคลองในกรุงเทพมหานคร 4 พื้นที่ [รายละเอียด] มีนักศึกษาปริญญาตรีจากภาคสถาปัตย์ ผังเมืองจากมหาวิทยาลัย University of Seoul, National University of Singapore (NUS), และ Assumption University ออกแบบผลงานทั้ง 4 พื้นที่

Labels: ,


Friday, July 03, 2009

พานิสิตศึกษาพรรณไม้ที่กรุงกวี


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 วิชา Landscape plant ศึกษาพรรณไม้ที่สนามกอล์ฟ กรุงกวีสโมสร โดยมี อ.กนก เหวียนระวี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้


Labels: , ,


ดูหนัง Home The Movie ร่วมกันเมื่อบ่ายวันพุธที่ 1 มิ.ย. 52 คณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมร่วมกันเข้าชมภาพยนตร์กึ่งสารคดี เกี่ยวกับภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม เรื่อง "Home The Movie" ที่โรงหนังลิโด้ 3, สยามสแควร์

Labels: , , , , ,


Wednesday, July 01, 2009

สัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ในวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 - 16.00 ณ ห้องฟอร์จูน โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในวันที่ 1 กรกฎาคม
และ อ.กนก เหวียนระวี ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในวันที่ 1 กรกฎาคม โดยมี อ.ปารณ ชาตกุล เป็นผู้ช่วย

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?