Friday, September 25, 2015

งานมุทิตาจิต คณาจารย์ ภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ

วันที่ 18 กันยายน 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่คณาจารย์ 3 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โสมภาณี ศรีสุวรรณ 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ
และวันที่ 25 กันยายน 2558 ภาควิชาฯ จัดงานแสดงมุฑิตาจิต แด่คณาจารย์ 2 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์ จามรี อาระยานิมิตสกุล 2. รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: , ,


Thursday, September 24, 2015

ทัศนศึกษาบ้านก้ามปู ทรอปิคอล แกลเลอรี่

เมื่อวีนที่  24 กันยายน 2558 รายวิชา 2504272 La Plants นำโดย ผศ.สิรินทรา วัณโณ และ ผศ.ปารณ ชาตกุล นำนิสิตเดินทางทัศนศึกษา พรรณไม้ และชมงาน Thailand Best Ferns Show 2015 ที่บ้านก้ามปู ทรอปิคอล แกลเลอรี่ โดยมี อ.สุรัตน์ วัณโณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

Labels: , , ,


Thursday, September 17, 2015

SILA (The Singapore Institute of Landscape Architects) Student Awards 2015


บัณฑิตจากภาควิชาฯ ส่งผลงานวิทยานิพนธ์ ร่วมประกวด SILA (The Singapore Institute of Landscape Architects) Student Awards 2015 โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 มีพิธีประกาศรับรางวัล บัณฑิตจากภาควิชาถึง 3 คนได้รับรางวัล 5 รางวัล ได้แก่

* นางสาว นคกมล เชื่อถือ
project “REVITALIZING OF THE SUNKEN LANDSCAPE :KHAO CHERNG TIAN MINING PARK, CHONBURI, THAILAND” has been awarded:
1. Best Design Showcase - Sitetectonix Awards – Gold award
2. Outstanding Contextual Analysis and Investigation - Grant Associates Awards – Gold award

* นาย เมธานันท์ ศรีปาน
project “Restorative Land: Rural Economic and Ecology” has been awarded:
1. Best Design Showcase - Sitetectonix Awards – Bronze award
2. Outstanding Contextual Analysis and Investigation - Grant Associates Awards – Silver award


* นางสาว กมลชนก ศรีเสาวนันท์
project “Development of Environmantal Resources and Energy in forest plantation PTT Wang Chan, Rayong, Thailand” has been awarded:
1. Planting Design Category - Belt Collins Awards - Silver award.

Labels: ,


Monday, September 14, 2015

การประชุมและร่วมเสนอผลงานในต่างประเทศ IFLA APR Congress และ ACLA Symposium


ระหว่าง วันที่ 5-14กันยายน 2558 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานในต่างประเทศ IFLA APR (International Federation of Landscape Architects, Asia Pacific Regional) Congress และ ACLA (Asian Cultural Landscape Association) Symposium โดยมีการประชุม IFLA APR council meeting ในวันที่ 6 กย., IFLA APR Congress 7-9 กย., ACLA 11-13 กย. สถานที่ IFLA APR จัดที่ Lombok, ACLA จัดที่ Bali ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัย/องค์กรวิชาชีพในกลุ่มประเทศในเอเซียแปซิฟิก โดยเฉพาะอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ แสดงความสามารถของสถาบันการศึกษาไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติอีกทั้งสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนิสิต คาดว่าในปี ค.ศ. 2017 นี้ ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจมีส่วนร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยจากการที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมIFLA APR Congressขึ้นที่กรุงเทพมหานคร

จุดมุ่งหมายของกิจกรรมนี้มุ่งที่นำเสนองานวิจัยในที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์วัฒนธรรม (Cultural Landscape) และภูมิสถาปัตยกรรมในเมือง ในหัวข้องานวิจัย Klong Bang Luang Canal Front Fruit Orchard and Agricultural Landscape : The Transformation and Resilience of the Old Community to Urbanization Threats. [Ariya Aruninta, Watcharapol Woradirek, Aumpika Amloy, Nattaphorn Soonthorn, Ratinan Virachati, Nuttapol Karomprach.] โดยบูรณาการมุมมองด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฏหมาย และสิ่งแวดล้อม และเพื่อหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาของชุมชนเก่าริมแม่น้ำ (ชุมชนริมคลองบางหลวง กทม.) ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การออกแบบเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเตรียมความพร้อมรับภาวะคุกคามจากการเจริญเติบโตของเมือง

โครงการนี้เป็นการรวบรวมและต่อยอดความคิดร่วมกันของอาจารย์และกลุ่มนิสิตปริญญาโทในวิชา Special Topic โดยใช้กรณีศึกษาพื้นที่ริมคลองบางหลวง จากโครงการ IWUL 2014 Workshopภายใต้ Theme - Urban Aquacultural Landscape : Transformation of Urban Landscape (การเปลี่ยนแปลงของภูมิวัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำ) เป็นพื้นที่วิจัย

Labels: , , ,


Monday, September 07, 2015

โครงการประกวด กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 2558

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโครงการประกวด กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 2558 เป็นโครงการส่งเสริมการนำพืชพรรณพื้นถิ่นกลับมาใช้สำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรมในทุกระดับ ตั้งแต่การสร้างที่ว่างไปจนถึงการตกแต่ง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่ยั่งยืนคืนให้พื้นถิ่น ตลอดจนสามารถนำพืชพรรณพื้นถิ่นไปใช้งานได้ในมิติอื่น ๆ นอกเหนือจากความงาม เช่น บริโภค อุปโภค แปรรูปจำหน่าย หรือนำเสนอเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเพิ่มทางเลือกและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในอนาคต  เป็นโครงการดี ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นได้จริง 

Labels: ,


Friday, September 04, 2015

รางวัลการออกแบบโครงการภูมิสถาปัตยกรรม จากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินและผู้มอบรางวัล แก่นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับรับรางวัลการออกแบบโครงการภูมิสถาปัตยกรรม จากบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน คือ รางวัลชนะเลิศ นาย ชนสรณ์ ศรศุกลรัตน์ (ทุนการศึกษารางวัลละ 30,000 บาท) รางวัลชมเชย 2 รางวัล นายกษดิศ ดวงวราภรณ์ และนางสาวปรางค์บุญ มีวาสนา (ทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาท)

Labels: , , , , ,


Wednesday, September 02, 2015

โรงเรียนบ้านปางมะเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ กับ มูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ผศ.สิรินทรา วัณโณ ได้เดินทางร่วมกันมูลนิธิชัยพัฒนา ไปยังโรงเรียนบ้านปางมะเดื่อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจโรงเรียนที่เกิดดินถล่ม และแนะนำในการปรับปรุงผังการใช้งานพื้นที่ภายในโรงเรียนต่อไป
Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?