Friday, May 22, 2015

2504415 Individual Study Landscape Architecture ลงพื้นที่เพื่อทำการนำเสนอแบบ

รายวิชา 2504415 Individual Study Landscape Architecture นำโดย ผศ.สิรินทรา วัณโณ นำนิสิตลงพื้นที่เพื่อทำการนำเสนอแบบ 2 แนวทางในการพัฒนาสวนสาธารณะเรือรบหลวงประแส ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ที่ได้เคยลงพื้นที่ศึกษาและสำรวจไปเมื่อต้นเทอม เพื่อเป็นหนึ่งในโครงการ 60 สวนถวายสมเด็จพระเทพฯ ของกลุ่มบิ๊กทรีBIG Trees 
ขอขอบพระคุณกลุ่มบิ๊กทรีในการสนับสนุนงบประมาณในการลงพื้นที่ เมื่อวีนที่ 22-23 พฤษภาคม 2558
Labels: , , ,


Saturday, May 16, 2015

สัมภาษณ์พิเศษ นิสิตภาควิชาฯ รายการ Young FIT คิดสร้างชาติ


เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 นิสิตภาควิชาฯ 4 คนได้แก่ ณัฐนิช เอกแสงกุล, เมนิสา เลิศขจรสุข, โชติกา รักพวก, และนคกมล เชื่อถือ ได้ให้สัมภาษณ์นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในประเด็นการปฏิรูปประเทศด้วยแนวคิดจากบัณฑิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรม ในการบันทึกเทปรายการพิเศษ (การประกวดแนวความคิดของเยาวชน) Young FIT คิดสร้างชาติ นิสิตได้เสนอไอเดียปฏิรูปประเทศอย่างสร้างสรรค์ แบบคนรุ่นใหม่ของไทย จัดโดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT - Future Innovative Thailand Institute) ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปประเทศไทย เข้าร่วมแสดงความคิดปฏิรูปประเทศไทย ในการสะท้อนมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ให้คำปรึกษา พัฒนาจากผลงานออกแบบใน Studio Option (วิชา LA Design Studio VI) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นสุดท้าย สำหรับนิสิตปีที่ 5 รายการออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ www.fahwonmai.tv ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 19.15 - 20.40 น. Youtube

 

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?