Wednesday, March 31, 2010

The 47th IFLA World Congress in Suzhou

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมกิจกรรมในระดับนานาชาติ ในการประชุม The 47th IFLA World Congress ที่เมืองซูโจว ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง 28-30 พฤษภาคม 2553 นี้ โดยนิสิตภาควิชาฯและนอกภาคฯ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา LA Indv Study และ อ.กนกวลี สุธีธร/รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกิจกรรมดังต่อไป

Labels: , , ,


คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง

คณาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมเป็นวิทยากรให้สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง (Urban Development Training Institute) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ในการฝึกอบรม หลักสูตร "การวางแผนระบบงานภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเมือง" ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2553 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานราชการต่างๆ 60 คน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2553
09.00 - 12.00 น. - การออกแบบและการวางผังเพื่อสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ (Green Design and Planning)
13.00 - 16.00 น. - ระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ รศ.จามรี อาระยานิมิตรสกุล

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2553
09.00 - 12.00 น. - ปัจจัยในการดำเนินงานภูมิสถาปัตยกรรมในการพัฒนาชุมชนเมือง ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
13.00 - 16.00 น. - การจัดทำโครงการและการบริหารโครงการภูมิสถาปัตยกรรม (ฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่ม) อ. กี ขนิษฐานันท์, ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์

Labels: , , ,


Tuesday, March 30, 2010

อาจารย์ปารณลงพื้นที่เมืองฟ้าแดดสงยาง


เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2553 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้ลงศึกษาพื้นที่ในโครงการแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ และนำเสนอต่อทางจังหวัด พร้อมคณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง และนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ซึ่งทำหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

Labels: ,


Friday, March 26, 2010

อาสาสมัครค่ายศิลปะ Fulbrightเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 อาจารย์กนกวลี และนิสิตอาสาสมัครชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน ได้เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมค่าย Fulbrigt -Fulbright for Kids Camp : Caring Kids for Planet ที่โรงเรียน ตชด. ป่าละอู จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24-28 มีนาคม 2553 มีนักเรียนชั้นป.5 - 6 จากหลายโรงเรียนเข้าร่วม นิสิตจากภาควิชาฯ จะดูแลกิจกรรมในส่วนค่ายศิลปะโดยมีแนวความคิด เพื่อลดโลกร้อน และมีกิจกรรมการทำงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้
รายชื่อนิสิตที่เป็นอาสาสมัคร ได้แก่

Labels: ,


ภาควิชาฯจัดการประชุมTQF


เมื่อวันพฤหัสที่25 มีนาคม 2553 ภาควิชาฯ ได้จัดการประชุม TQF เพื่่อปรับปรุงระบบการประเมินการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยข้อมูลในการปรับแบบประเมินอ้างอิงจาก สกอ. ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการประชุม TQF ครั้งที่1 และจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต คือสำนักงานออกแบบต่างๆ ที่จัดไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา

Labels:


Wednesday, March 17, 2010

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับ Asso. Prof.Torben Damและ นักศึกษาปริญญาเอก

วันที่ 16 มีนาคม 2553 รองศาสตราจารย์นิลุบล คล่องเวสสะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส ได้มีโอกาสเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันให้ Associate Professor Torben Dam และนักศึกษาปริญญาเอก Mr.Ole Fryd จากสาขาวิชา Landscape and Planning, University of Copenhagen โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ รองคณบดีร่วมรับประทานอาหารด้วย

Mr.Ole Fryd เป็น Visiting Student โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส เป็น Supervisor เพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ โดยใช้เวลาทำการศึกษาในประเทศไทย ระหว่างเดือน มกราคม-เมษายน เป็นเวลา 4 เดือน

Labels: , ,


Saturday, March 13, 2010

[PR] โครงการอบรมเรื่อง การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์เมือง

โครงการอบรมเรื่อง การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์เมือง ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างาน/ผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 จัดโดย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ห้อง 219 อาคารนารถ โพธิประสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย
[download ใบสมัครและดูรายละเอียดที่นี่]

Labels:


Friday, March 12, 2010

นิสิตและคณาจารย์ร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัคร ค่าย Fulbright for Kids Camp

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์, อ.กนกวลี สุธีธร, และนิสิตภาควิชาได้แก่ นส. พรทิพย์ ทนงศักดิ์, นส. ธัญญรักษ์ ลาภนิมิตรอนันต์, นาย นิติพันธุ์ แก้วสุวรรณ์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมกิจกรรมอาสาสมัครวิชาศิลปะ ค่าย Fulbright for Kids Camp เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 17.00 น. ที่ศศภัตร โดยถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการมีจิตอาสา ในการเป็นอาสาสมัครเป็นวิทยากรวิชาศิลปะ ค่าย Fulbright for Kids Camp ครั้งที่ 3 จัดโดยสมาคมฟุลไบรท์ไทย ที่ รร.ตชด.ห้วยโสกมีนักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 รร.ตชด. 6 โรงเรียนเข้าร่วม ในช่วงวันที่ 24-28 มีนาคม 2553

กิจกรรมดังกล่าวได้มีนิสิตภาควิชาฯ อาสาเข้าร่วมเป็นวิทยากรวิชาศิลปะทั้งสิ้น 6 คน

Labels: , ,


การประชุมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ เรื่องคณะกรรมาธิการการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง


ตามที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำและคณะได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อขอให้รัฐสภาตั้งคณะกรรมาธิการการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง และจัดให้มีสำนักงานคณะกรรมการการตั้งถิ่นฐานและการผังเมืองนั้น ประธานสภาผู้แทนราษฏรได้พิจารณาแล้วมีดำริให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฏรดำเนินการ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฏรได้พิจารณาแล้วมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการสภาผู้แทนราษฏรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 ทั้งนี้ทางศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และคณะตัวแทนจากฝ่ายการศึกษาและวิชาชีพ ร่วมประชุมให้ข้อมูล โดยมีนายไพจิต ศรีวรขาน และนายแพทย์ปรีชา มุสิกุล เป็นประธานในที่ประชุม, อนุกรรมาธิการร่วมประชุม ได้แก่ นายนิจศาล จันภูตระกูล,

Labels: ,


Monday, March 08, 2010

IFLA APR 2011 International Congress in Bangkok

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 ที่สำนักงานสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ (IFLA Delegate ของประเทศไทย), นายชญา ปัญญาสุข และ นายสุวิทย์ วิศวานันท์ (อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย) ร่วมกันประชุมเตรียมการจัดการประชุมระดับนานาชาติ ภาคพื้นเอเซีย-แปซิฟิค (IFLA-APR 2011 Congress) ที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม 2554 โดยได้ให้ CU Unisearch ร่วมเป็น organizer มีสมาคมฯเป็นเจ้าภาพหลัก และภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาฯเป็นเจ้าภาพร่วมในส่วนกิจกรรมทางวิชาการ (Scientific committee).

Labels: ,


Wednesday, March 03, 2010

Live out landscape S,M,L : Tobias Kramerผศ.ดร.อังสนา และ อ.สิรินทรา จัดการเสวนากับสองภูมิสถาปนิก Tobias Kramer จาก Technical University Munich และ Dörte Dannemann จาก Latz and Partner สองหัวหน้าทีมนักออกแบบในโครงการ Vittorio Veneto, Italy | Crystal Palace Park, London | Bremenhaven, Germany | Hiriya and Ayalon Park Tel Aviv Israel | Parco Dora Turino, Turin, Italy | A42 Parkautobahn, Germany เมื่อ 3 มีนาคม เวลา 16.30 - 18.00 น. ที่ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีคณาจารย์ นิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมฟังราว 80 คน

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?