Thursday, January 17, 2013

เสวนาหัวข้อ "แนวทางการศึกษาและวิจัย : กรณีศึกษาและเปรียบเทียบระหว่างไทยและสหภาพยุโรป”

ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “จับตาแนวโน้มการศึกษาไทย สู่ทิศทางการเรียนและการวิจัยในสหภาพยุโรป” ขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ "แนวทางการศึกษาและวิจัย :  กรณีศึกษาและเปรียบเทียบระหว่างไทยและสหภาพยุโรป” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาดังนี้
- คุณฉายดรุณ ทิพวรรณ ผู้แทนศิษย์เก่านักเรียนทุนอีราสมุส มุนดุสประเทศไทย
- ผศ. ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.ธรรมศาสตร์
- รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณแอกเณส นิฮอฟ (Agnes Niehof) เจ้าหน้าที่จาก Nuffic Neso  (Netherlands Education Support Office) ประจำประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย คุณพิมพ์วิภา วทัญญุตานนท์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาจาก Nuffic Neso (Netherlands Education Support Office) ประจำประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาแนวโน้มความต้องการและเหตุผลในการเรียนต่อต่างประเทศของคนไทยในสภาพการณ์ปัจจุบัน ในโอกาสนี้ทางศูนย์ฯได้เชิญวิทยากรที่เคยได้รับทุนไปเรียนในประเทศยุโรป ทำงานวิจัยร่วมกับโครงการของสหภาพยุโรป รวมทั้งทำงานในการประสานงานโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยในการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสร้างแนวทางในการศึกษาต่อหรือการทำวิจัยของนักเรียนและนักศึกษาไทยในประเทศสหภาพยุโรปต่อไป

Labels: , , ,


Monday, January 07, 2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากรบรรยายในวิชา Landscape Planning ให้นิสิตปี 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ในหัวข้อ Professional Experiences ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?