Monday, May 28, 2007

ประกาศผลรางวัลการประกวดแบบ สำนักผังเมือง กทม.

กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย จัดให้มีการประกวดแบบโครงการประกวดแบบของศูนย์ชุมชนหนองจอก และศูนย์ชุมชนลาดกระบัง (หัวตะเข้) ให้เป็นพื้นที่อุทยานนครที่มีองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมือง ในพื้นที่ชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพฯ โดยประกาศผลรางวัลเกียรติยศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2550 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดังนี้
ศูนย์ชุมชนหนองจอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ 26
- นางสาวกนกนันท์ สถานานนท์
- นางสาวมนต์วดี โคตรพงศ์
- นายสัญญา ถาวรประดิษฐ์
- นายสืบศิริ ศรีธัญรัตน์
- นางสาวหญิง พงษ์ขจรกิจการ
- นางสาวอชิรญา คงอนันตพันธ์
- นายกังวาน พิพิธพงศ์สันต์
- นางสาวจิดาภา ฉายากุล
- นายชวภัทร ตัณมานะศิริ
- นายทรงพล ศุขโต
ภายใต้คำแนะนำของ อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ และ รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ


รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ ภูมิสถาปัตย์ 27
- นายณัฐพงษ์ รักไทย
- นายวิทวัส วิมลเสตถ์
- นายทศพร มงคลนิมิต
- นายธีรพัฒน์ เจียระมั่นคง
- นายจีร์วริศ สกุลเทอดเกียรติ
- นายกิตติ อำนวยโสภณ
- นางสาวขนิษฐา จรรยาอนุรักษ์
- นางสาวปัฐยาธร เลิศล้ำเลอพงศ์
ภายใต้คำแนะนำของ อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ภาวิณี อินชมภู

Labels: , , , ,


Wednesday, May 09, 2007

ยินดีต้อนรับอาจารย์ประจำภาควิชาคนใหม่


ทางภาควิชาฯขอต้อนรับอาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคนใหม่ อาจารย์ ปารณ ชาตกุล โดยอาจารย์จะเริ่มบรรจุปฏิบัติราชการในตำแหน่งพนักงานอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป

Labels:


NFP-Strategies for Sustainable Cities in Asia

รศ.อริยา อรุณินท์ ได้รับการเชิญเพื่อเสนอผลงาน ภายใต้ทุนของรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ (NFP) ในโครงการ IHS Refresher Course "Strategies for Sustainable Cities in Asia" ที่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2550 นี้นั้น อาจารย์อริยา นำเสนอการบรรยายในหัวข้อ The Implication of ‘Sufficiency Economy’ Philosophy for Sustainable Urban Land Re-development; Lesson Learned and the Comparison of the Cities in Thailand, China, Vietnam and Mongolia ในระหว่าง Refresher course ในประเทศจีนครั้งนี้

(อ่าน บทความเกี่ยวกับปักกิ่ง โดย รศ. อริยา)

Labels: ,


IFLA Asia-Pacific region delegate meeting


ทางสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ (International Federation of Landscape Architects -IFLA) จัดให้มีการประชุมตัวแทนภูมิสถาปนิกจากภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค ขึ้นที่กรุงปักกิ่ง โดยการนี้เป็นการประชุมร่วมกับการประชุม China Landscape Architecture Summit ระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2550 นี้ ในส่วนของประเทศไทย รศ.อริยา อรุณินท์ ได้รับแต่งตั้งเป็น National Delegate ได้ร่วมการประชุมครั้งนี้ในนามประเทศไทย การนี้ทาง IFLA ได้ประกาศปฏิญญา Benchmark for a Green Olympic ไว้ 4 ข้อ อ่านได้จากจดหมายข่าว IFLA

Labels: ,


ผศ.ดร.อังสนา ร่วมเป็นกรรมการประกวดแบบ Urban Desihn Competition
ทาง กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย จัดให้มีการประกวดแบบพื้นที่อุทยานนครองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมือง ในพื้นที่ชานเมืองตะวันออกของกรุงเทพฯ โดย ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแบบ ของ 2 ศูนย์ชุมชน คือ ศูนย์ชุมชนลาดกระบัง (หัวตะเข้) และ ศูนย์ชุมชนหนองจอก


ร่วมกับ อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ทั้งนี้ผลการประกวดแบบจะประกาศและมีการมอบรางวัล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

จาก website http://www.bma.go.th/dcp

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?