Friday, April 10, 2015

วิทยากรรับเชิญ ให้สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากรรับเชิญ ให้วิชา IA 456 Landscape Design in Interior Architecture สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในหัวข้อ Professional Experiences  ในวันศุกร์ที่ 10  เมษายน 2558  เวลา 09.30-11.30 น.  ณ ห้อง 614 ชั้น 6 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์

Labels: ,


Sunday, April 05, 2015

วิทยากร ในการรับฟังความเห็นการปฏิรูประบบผังเมือง จ.พะเยา


รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เลขานุการ อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ (ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ) ร่วมเดินทางและเป็นวิทยากรในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา และศึกษาดูงานการจัดระบบผังเมืองในชุมชน ณ ชุมชนบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 โดยในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เป็นการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายผังเมือง โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในการกล่าวเปิดการสัมมนา และมีการเสวนาระหว่างวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา  และอนุกรรมาธิการ และรับฟังความคิดเห็นของผู้นําท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบ การผังเมืองและการใช้พื้นที่ สืบเนื่องถึงวันที่ 4 เมษายน 2558 เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ชุมชนบ้านฮวก เพื่อศึกษาระบบการผังเมืองในชุมชนท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากนายอําเภอภูซางในการกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมาธิการ และบรรยายสรุปการดําเนินงานโดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

Labels: ,


Saturday, April 04, 2015

ชนะเลิศ การประกวดแนวความคิดของเยาวชน Young FIT คิดสร้างชาติ : ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข


เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 นิสิตภาควิชาฯ ได้แก่ นายภูวนนท์ ภัททิยไพบูลย์ และ นายเมธานันต์ ศรีปาน (HIM - Hydrological Intelligent Management) ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ ปฏิรูปสิ่งแวดล้อม "แนวคิดการจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างบูรณาการ" ในการบันทึกเทปรายการการประกวดแนวความคิดของเยาวชนYoung FIT คิดสร้างชาติ ในหัวข้อปฏิรูปสิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข เป็นการเสนอไอเดียปฏิรูปประเทศอย่างสร้างสรรค์ แบบคนรุ่นใหม่ของไทย จัดโดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT - Future Innovative Thailand Institute) ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปประเทศไทย เข้าร่วมประกวดความคิดปฏิรูปประเทศไทย ผ่านรูปแบบของรายการแข่งขันที่เยาวชนผู้เข้าแข่งขันสามารถ สะท้อนมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยของคนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน 
รางวัลชนะเลิศในครั้งนี้เป็นเช็คเงินสด 100,000 บาท และได้เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น และจะเข้าไปแข่งขันสุดยอดแนวความคิดต่อไป ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ให้คำปรึกษา พัฒนาจากผลงานออกแบบใน Studio Option (วิชา LA Design Studio VI) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นสุดท้าย สำหรับนิสิตปีที่ 5  รายการออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ www.fahwonmai.tv ในวันที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 19.15 - 20.40 น.Youtube

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?