Friday, August 31, 2012

Climate Change Workshop
อาจารย์ ดร. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อาจารย์สิริทรา วัณโณ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "CLIMATE CHANGE AS A POWERFUL TRIGGER FOR INNOVATION"  ซึ่งเป็นความร่วมมือกันจัดโครงการโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สมาคมสถาปนิกสยาม และ International Institute for Asian Studies of University of Laiden โดยได้รับการสนับสนุนจาก The Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (NUFFIC)

เมื่อวันที่ 21-30 สิงหาคม 2555 ณ สมาคมสถาปนิกสยาม และวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน รัชดา

Labels: ,


Thursday, August 30, 2012

วิทยากรโครงการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เพื่อดำเนินการบรรยายและเปิดให้คำปรึกษาด้านการเขียนโครงการวิจัยให้กับคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 สาขา 4 หลักสูตร จำนวน 33 คน คณาจารย์ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง
1. สาขาสถาปัตยกรรมและผังเมือง
    - สาขาวิชาการผังเมือง
    - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
2. สาขาศิลปกรรมและออกแบบ
    - สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
    - สาขาวิชาจิตรกรรม
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล.ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อ.เมือง จ. สงขลา

Labels: ,


Saturday, August 25, 2012

ประชุมใหญ่ประจำปี 2555 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย


เมื่อวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. คณาจารย์ ได้แก่ รศ.ดร. นวณัฐ โอศิริ หัวหน้าภาควิชาฯ , รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และนิสิตชั้นปีที่ 5 วิชา Professional Practice และนิสิตโครงการ Field Service ร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2555 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ณ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่ พร้อมนำเสนอโครงการสำรวจพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา หลังน้ำท่วม

Labels: , , ,


Saturday, August 18, 2012

อ.ปารณ นำเสนอบทความวิชาการ


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา อ.ปารณ ชาตกุล นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง การวิเคราะห์สภาพต้นจามจุรี เอกลักษณ์สำคัญบนถนนวิทยุ ในการประชุมวิชาการ ถิ่นฐานบ้านเรือนวิถีไทย ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดย โครงการศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels:


โครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ ปี 3

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส และอ.สิรินทรา  วัณโณ ได้นำนิสิต ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 นิสิตในที่ปรึกษาไปทัศนศึกษา และดูงาน พิพิธภัณฑ์วงแหวนอุตสาหกรรม, Lumpini Park Riverside - Rama 3 และโครงการ  Asiatique  โดยงบประมาณที่จัดโครงการส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายพัฒนานิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และส่วนหนึ่งจากภาควิชาฯ  และขอขอบพระคุณ คุณชัยยุทธ  เทียนวุฒิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทแลนด์สเคปแพลนนิ่ง จำกัด ที่สละเวลามาเป็นวิทยากรนำชมโครงการ Lumpini Park Riverside - Rama 3 

Labels: , ,


Sunday, August 05, 2012

อาจารย์ภาควิชาฯได้รับทุนไปศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต

อ.กนกวลี สุธีธร ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต) ที่มหาวิทยาลัย UC Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้ทางภาควิชาฯได้แสดงความยินดีและจัดเลี้ยงส่ง เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ห้องอาหาร ราชกรีฑาสโมสร (RBSC Sport Club)

Labels:


Design STudio IV : อ่างศิลา สถาปัตย์จุฬาฯสู่ชุมชน และ โครงการ 36 ปี ภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ


วิชา Design Studio IV ชิ้นที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 โครงการออกแบบผังแม่บทและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมน้ำและตลาดโบราณอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม "สถาปัตย์จุฬาฯสู่ชุมชน" และ "โครงการ 36 ปี ภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ" โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชา LA Design Studio IV ทำงานออกแบบชิ้นที่ 1 เน้นการฟื้นฟูพื้นที่ในเขตเทศบาลอ่างศิลา มีการนำเสนอผลงานออกแบบต่อเทศบาลเมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 หลังจากได้เดินทางไปลงพื้นที่สำรวจเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โดยมีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. พื้นที่สะพานปลา
2. พื้นที่บริเวณโบราณสถานพระตำหนักมหาราชและพระตำหนักราชินี
3. ตลาดโบราณอ่างศิลา
4. ภูมิทัศน์ถนนเข้าสู่พื้นที่

นิสิตได้แบ่งกลุ่มทำงานออกแบบทั้งหมด 18 ผลงาน ภายใต้การให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ 4 คนได้แก่ อ.ภาวินี อินชมภู (หน.) รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปิยชนก วิจารณ์ และนำเสนองานออกแบบให้ทางเทศบาล และเดินทางไปจัดนิทรรศกาที่ตลาด 133 ปีพร้อมการจัดส่งผลงานการออกแบบให้กับเทศบาล นับเป็นโครงการที่ทางภาควิชาฯมุ่งเน้นบริการวิชาการสู่สังคม

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?