Thursday, November 24, 2011

โครงการ Workshop ลพบุรี


เมื่อวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2554 อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำตัวแทนนิสิตจำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวเกียรติกมล นิลาภรณ์กุล นางสาวณิชมน รัตนกิจอนันต์ นางสาวไพลิน ชุ่มปลั่ง และ นายวรเมธ ศรีวนาลักษณ์ ร่วมโครงการ Workshop "สถาฯ อาสา" ที่จัดร่วมกับภาควิชาอื่นๆในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ต.หนองเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยโครงการดังกล่าว ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมจะดำเนินการเกี่ยวกับการออกแบบผังบริเวณโรงเรียน เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมและการปรับตัวต่อสภาวะอุทกภัยอันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

-Workshop-

Labels:


Saturday, November 12, 2011

อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบายกฎหมายและโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง ของวุฒิสภา ที่ห้องประชุม 307 อาคารรัฐสภา เวลา 9.30-14.00 น. ทั้งนี้มีวาระการแต่งตั้งเป็น อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบายกฎหมายและโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง เพื่อศึกษากฎหมาย นโยบาย และโครงสร้างการจัดตั้งองค์กรเพื่อดำเนินงานด้านการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง ซึ่งเป็น 1 ในคณะอนุกรรมาธิการฯภายใต้กรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ได้แก่
  • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐและพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ
  • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบายกฎหมายและโครงสร้างหน่วยงานการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง
  • อนุกรรมาธิการวิสามัญศึกษานโยบายการบริหารน้ำกับผังเมือง

Labels: , ,


Thursday, November 03, 2011

โครงการของภูมิสถาปัตยกรรม ภายใต้สัญญาความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ได้มีพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายสุรงค์ บูลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการวจัย การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม (ภาพและข่าวจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ทั้งนี้ อ.สรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้มีส่วนร่วมในโครงการจัดการและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายหาด โดยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ เป็นโครงการนำร่องในสัญญาความร่วมมือดังกล่าว

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?