Sunday, May 20, 2012

Idea I do : รายการโทรทัศน์ เที่ยวพื้นที่รับน้ำ ทุ่งมะขามหย่อง

Idea I do : รายการโทรทัศน์ทางสถานี Mango TV ในเครือ Nation ออกอากาศบทสัมภาษณ์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ในฐานะภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่รับน้ำ ทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ทางช่อง Mango TV
เบรค 1. Idea I Do เที่ยวพื้นที่รับน้ำ ทุ่งมะขามหย่อง (20 พฤษภาคม 2555) [ดู online]
เบรค 2. Idea I Do ตามหาช้างจากพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (20 พฤษภาคม 2555) [ดู online]

Labels: ,


Wednesday, May 16, 2012

อาจารย์ร่วมตรวจงาน Final review INDA

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 อาจารย์กนกวลี เข้าร่วมตรวจงาน Final review ของนิสิต INDA ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ Post-Flood Landscape of Bangkok ซึ่งเป็นผลงานจบการศึกษาของนิสิต โดยเป็นการเลือกออกแบบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำภาคกลางและแม่น้ำเจ้าพระยาในปีที่ผ่านมา

ผลงานทั้งหมดของนิสิต จะจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการชั้น 4 อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2555

Labels:


Saturday, May 12, 2012

Ayudhaya World Heritage Week : Baan Hollanda Soft Opening Ceremony

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมเดินทางกับท่านเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ Ambassador Joan Boer และ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานมูลนิธิบ้านฮอลันดา ร่วมประชุมกับนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนกรมศิลปากร และกรรมการจัดงาน World Heritage Week 8-10 มิถุนายน 2555 เรื่องพิธีเปิดงานโครงการหมู่บ้านฮอลันดา ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Labels: , ,


Wednesday, May 09, 2012

BK Magazine Cover Story : Mega Mini Mall

BK Magazine วารสารภาษาอังกฤษแจกฟรี ที่ True Coffee, Coffee World ฉบับประจำสัปดาห์ 4 พฤษภาคม 2555 Cover Story : Mega Mini Malls ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เกี่ยวกับ community mall ในเล่ม (อ่าน e-magazine)

Labels: , ,


Thursday, May 03, 2012

แนะนำหลังสูตร ภ.สถ.บ. ให้กับ CU Summer Campอ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์
ได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายแนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่ายฤดูร้อนจากจุฬาฯ (CU Summer Camp) จำนวน 100 คน วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมนิสิตเก่า (ห้อง329) เวลา 14.45 - 16.00 น.

Labels: ,


Tuesday, May 01, 2012

งานสถาปนิก 2555

กิจกรรมของคณาจารย์และนิสิตในช่วงงานสถาปนิก 2555 เมื่อวันทีี่่ 24-27 เมษายน 2555

วันที่ 24 เมษายน 2555
ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน TALA Expo 2012 ณ บูธของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในงานสถาปนิก 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

จากนั้น อ.ปารณ ชาตกุล ได้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง"สวนแบบไหนไม่กลัวน้ำท่วม" ร่วมกับ ผศ.ศนิ ลิ้มทองสกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคุณมังกร ชัยเจริญไมตรี โดยอ.ปารณ บรรยายในเรื่องการพิจารณาเลือกใช้พืชพรรณให้เหมาะสม และพืชพรรณที่แนะนำ

วันที่ 25 เมษายน 2555
นายปณิธิ วีระภัทรกุล และนางสาวจุฑารัตน์ ขำสุวรรณ เป็นตัวแทนบัณฑิตใหม่ ที่เพิ่งจบการศึกษาจากภาควิชาฯ ในปีการศึกษา2554 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "คุยกับว่าที่ภูมิสถาปนิกยุคโลกไร้พรมแดน ตอนที่1" ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ บูธของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในงานสถาปนิก 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 26 เมษายน 2555
นายนิติพันธุ์ แก้วสุวรรณ และนางสาวศุทธิดา วงศ์เทียมชัย เป็นตัวแทนนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง "คุยกับว่าที่ภูมิสถาปนิกยุคโลกไร้พรมแดน ตอนที่2" ร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ บูธของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในงานสถาปนิก 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 27 เมษายน 2555
เวลา 14.00 น. ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ เป็นผู้บรรยายร่วมกับ NG LYE HOCK, LARRY จากประเทศสิงคโปร์ ในหัวข้อ "What is the benefit of being an ASEAN Architect?" ณ ห้อง Jupiter4 อิมแพค เมืองทองธานี


จากนั้น ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ เป็นผู้ร่วมเสวนาในห้วข้อ"ต้นไม้เมืองกรุง: คุณอนันต์-โทษมหันต์?" ร่วมกับคุณธราดล ทันด่วน และผู้แทนจากกลุ่ม Big Tree ณ บูธของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในงานสถาปนิก 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันที่ 28 เมษายน 2555
อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ เป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "ภูมิสถาปัตยกรรมไทย: บริบทใหม่ที่มากกว่าความงาม" ร่วมกับ ผศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร ดร.พรธรรม ธรรมวิมล และคุณธวัชชัย กอบกัยกิจ ณ บูธของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในงานสถาปนิก 2555 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?