Saturday, March 28, 2015

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และกลุ่ม Big Tree Project โดยการสนับสนุนจาก ปตท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์ รุ่นที่ 4 หลักสูตร 2 วัน ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2558

Labels: , ,


Sunday, March 22, 2015

เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดแนวความคิดของเยาวชน Young FIT คิดสร้างชาติ : ปฏิรูปเศรษฐกิจ


เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2558 นิสิตภาควิชาฯ ได้แก่ ณพนรา เกตุแก้วมณีรัตน์ และ นคกมล เชื่อถือ (Agri-Dustry) ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ บันทึกเทปรายการการประกวดแนวความคิดของเยาวชนYoung FIT คิดสร้างชาติ ในหัวข้อปฏิรูปเศรษฐกิจ เป็นการเสนอไอเดียปฏิรูปประเทศอย่างสร้างสรรค์ แบบคนรุ่นใหม่ของไทย จัดโดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT - Future Innovative Thailand Institute) ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปประเทศไทย เข้าร่วมประกวดความคิดปฏิรูปประเทศไทย ผ่านรูปแบบของรายการแข่งขันที่เยาวชนผู้เข้าแข่งขันสามารถ สะท้อนมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยของคนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ให้คำปรึกษา พัฒนาจากผลงานออกแบบใน Studio Option (วิชา LA Design Studio VI) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นสุดท้าย สำหรับนิสิตปีที่ 5 

รายการออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ www.fahwonmai.tv ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 19.15 - 20.40 น. [Youtube]

Labels: , ,


Friday, March 20, 2015

เวทีรับฟังความเห็นประชาชนอำเภอหัวหิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ


คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่หอประชุม โรงเรียนหัวหิน ตั้งแต่เวลา 08:30-12:30 น. ทั้งนี้ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เลขานุการอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อมูลในเรื่องการปฏิรูประบบผังเมืองของ สปช ในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมระดมความเห็นกลุ่มย่อยกับประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ร่วมกับ รศ.ดร. สุชาติ นวกวงษ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชิดชัย จิวะตุวินันท์ สมาชิก สปช และประธานคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Labels: ,


Wednesday, March 18, 2015

ให้คำปรึกษา โครงการ วิจัย สำรวจ ออกแบบ และจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ของโครงการ วิจัย สำรวจ ออกแบบ และจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2558 เข้าร่วมประชุมกับ รศ.ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี และคณะดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาคมมหาวิทยาลัย สู่ Green University ณ ห้องประชุมรัตนเพียร อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?