Sunday, April 25, 2010

การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2553


คณะกรรมการสภาสถาปนิก ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2553 เวลา 13.30 น. โดยเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก 12 ถนนพระราม 9 (ซอย 36) กรุงเทพฯ การประชุมครั้งนี้ คณาจารย์ภาควิชาฯ 3 ท่านร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพครั้งนี้ ได้แก่ ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ผู้ตรวจสภาสถาปนิก, ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการสภาสถาปนิก, และ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์

มีระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ที่สำคัญได้แก่ การพิจารณา ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยตราสัญลักษณ์สภาสถาปนิก บัตรสมาชิก และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. .... โดยมติที่ประชุมเสียงส่วนใหญ่ผ่านเฉพาะร่างข้อบังคับ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์ฯ ส่วนร่างข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม นั้นตกไป

Labels: , ,


Thursday, April 22, 2010

รศ.จามรี ร่วมประชุมพิจารณาความคืบหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาออกแบบวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสคร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ จ.พังงา


คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐ วิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมเพื่อรับทราบการจัดทำ โครงการศึกษาออกแบบวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 3503 ชั้น 5 อาคารรัฐสภา 3 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน เข้าชี้แจง ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียน เรื่องการออกเอกสารสิทธิและการครอบครองสิทธิ์ที่ทำกินในเกาะระ

Labels:


Saturday, April 10, 2010

รศ.จามรี ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการ ผังแม่บท สวนพฤกษศาสคร์ทางทะเลและชายฝั่งเกาะระ จ.พังงา
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เร่งรัดให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ที่เกาะระ จังหวัดพังงา ในการนี้ จึงได้จัดประชุมหารือเพื่อติดตามการดำเนินการ สวนพฤกษศาสคร์ เกาะระ พังงา ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล หัวหน้าโครงการและคณะทำงาน เข้าชี้แจงรายละเอียดของเนื้อหาการจัดทำผังแม่บท ซึ่งการดำเนินการผังแม่บท คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2552 ถึง เดือนกันยายน 2553

Labels:


Wednesday, April 07, 2010

รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.


ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 กองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตและสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน ที่ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ในการนี้ได้เชิญรองศาสตราจารย์นิลุบล คล่องเวสสะเป็นวิทยากรบรรยายส่วหนึ่งในหัวข้อเรื่อง "แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว ปัจจัยความสำเร็จในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกรณีตัวอย่าง"

Labels:


Friday, April 02, 2010

TALA International Landscape Expo2010

รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้าภาค/สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 4 มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดงาน TALA International Landscape Expo 2010 ที่ Crystal Design Center - CDC รามอินทรา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2553 ในพิธีเปิดมีการมอบรางวัลการประกวดแบบ Below 2 Degree โดยทีมนิสิตจากภาควิชาฯ (นาย นายนิติพันธุ์ แก้วสุวรรณ์ และ นส. ศุทธิดา วงศ์เทียมชัย) ได้รับรางวัลชมเชย งาน TALA International Landscape Expo2010 มีผลงานออกแบบวางผังจากคณาจารย์ภาควิชาฯ ผลงานนิสิตร่วมแสดงกับมหาวิทยาลัยอื่นๆในนิทรรศการ Bangkok 2020 โดยมีอ.สิรินทรา วัณโณ เป็นตัวแทนภาคฯนำเสนอรูปแบบนิทรรศการร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯจัดแสดงอยู่

ในวันที่ 4 เมษายน มีการสัมมนา Tomorrow Forum หัวข้อ "เมืองสีเขียวน่าอยู่กับภูมิทัศน์สร้างสรร ในทัศนศิลปินแห่งชาติ" ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ร่วมสัมมนากับ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี และนายกสมาคมภูมิสถาปนิก ประเทศไทย นายชัยยุทธ เทียนวุฒิชัยและ ดร.พรธรรม ธรรมวิมล

ในกิจกรรม TALA night ทีมนิสิตจากภาควิชาฯที่ร่วมกิจกรรม Workshop ที่ รร.พระราชทานนายาว ร่วมรับประกาศนียบัตรจากมือนายกสมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอประวัติความเป็นมาของภาควิชาฯ ซึ่งจัดทำโดย อ.กนกวลี สุธีธร

Labels: , , , , ,


Thursday, April 01, 2010

การจัดการบรรยายและรับฟังข้อคิดเห็น
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมจัดบรรยายและประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "Tackling Wicked Problems : Theory and Action for Sustainable Urban Futures - the Example of Sustainable Urban Drainage Systems in Denmark" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ Mr. Ole Fryd ซึ่งเป็น Visiting Student จาก University of Copenhagen เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ ห้องบรรยาย 210

การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มีคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมและภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองเข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์ของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมที่เข้าร่วมได้แก่ ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส, รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ, อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ อ.วิลาสินี สุขสว่าง อ.โกสิต อิสรียวงศ์ และอ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์

Labels: , , , , , , ,


รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัทสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จำกัด เชิญ รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถภาพการดำเนินงานด้านพื้นที่สีเขียวชุมชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ห้อง 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?