Thursday, August 22, 2013

2013 IWUL : International Workshop on Urban Landscape @University of Seoul

The International Workshop on Urban Landscape (IWUL 2013) หัวข้อ "DMZ, From Tragedy towards Hope" โดยมีคณาจารย์ ภูมิสถาปนิก สถาปนิก นิสิต นักศึกษา จาก 3 มหาวิทยาลัยใน 3 ประเทศได้แก่ University of Seoul, Ohio State University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-22 สิงหาคม 2556 ลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบวางผัง และทัศนศึกษาเพื่อออกแบบในพื้นที่ Demilitarized Zone - DMZ เมือง Cheorwon, ชายแดนประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายใต้ MOU ของ 3 มหาวิทยาลัย ครั้งนี้มหาวิทยาลัย University of Seoul เป็นเจ้าภาพ กิจกรรม IWUL นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504413 LA Workshop โดย อ.ภาวินี อินชมภู ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน รายวิชาเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศและทัศนศึกษางานวางผัง สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม  รศ.ดร.อริยา อรุณินท์  ได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมเดินทางเป็น tutor, invited speaker ในครั้งนี้

Labels: , , , ,


Saturday, August 10, 2013

ทัศนศึกษาวัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2556  รายวิชา 2504490 LA STUDIO DESIGN IV การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 นำโดย ผศ.ดร.อังสนา  บุณโยภาส  .ภาวิณี  อินชมภู  .สิรินทรา  วัณโณ  .ชล  ศุภวงศ์  นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ทัศนศึกษาและสำรวจพื้นที่ วัดผาณิตาราม  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อให้นิสิตได้ลงศึกษาบนพื้นที่จริงที่มีเนื้อหาที่เน้นในเรื่องการพัฒนาเมืองและชุมชน  เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การออกแบบภูมิทัศน์และการวางแผนพัฒนา  สามารถออกแบบผังแม่บทหรือผังบริเวณที่เพิ่มความซับซ้อนจากปัญหาและข้อจำกัดอื่นๆ ของความเป็นเมืองและชุมชนในชนบท  จึงได้กำหนดให้นิสิตทำการวางผังบริเวณและภูมิทัศน์ วัดผาณิตาราม อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวัดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน   


Labels: , , ,


Friday, August 09, 2013

ทัศนศึกษาวิชา Brownfield

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 รายวิชา 2504482 การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์  โดยผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และอ.สิรินทรา วัณโณ  ได้จัดทัศนศึกษาให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้สัมผัสกับพื้นที่บราวน์ฟิลด์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะนอกห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับโครงการประเภทเดียวกันในอนาคตได้  ณ สวนกีฬารามอินทรา และ โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ “Sunny Bangchak” อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Labels: , ,


Tuesday, August 06, 2013

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ ประเทศมาเลเซียและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซียการเดินทางไปทัศนศึกษาประเทศอาเซียนในครั้งที่ 2 นี้ มุ่งเน้นให้นิสิตเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งศึกษาการออกแบบงานภูมิสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ได้แก่ โครงการ Melaka zoo, A’Famosa Fort, St. Paul’s Hill, Red square, Jonker Street, Fort Melaka, Perdana Botanical Garden, KLCC Garden, Masjid Putra, Wasawan Bridge ฯลฯ นอกจากนี้ยังจะเข้าเยี่ยมชม School of Design and Architecture ณ มหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย (University of Putra Malaysia) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนในสาขาวิชาด้านการออกแบบ

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ประเทศอาเซียน ครั้งที่ 2 ณ ประเทศมาเลเซีย และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย นี้ อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อ.ปารณ ชาตกุล ดูแลการเดินทางของนิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 3 และ 5 จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2556

Labels: , , , ,


Friday, August 02, 2013

การประชุมนานาชาติ AEI 2013

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และนิสิตชั้นปีที่ 5  Studio Option Sec 3 เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “AEI 2013 : Architecture and Environment International Conference and workshop, 2013” ที่ห้องประชุมวิจิตร ศรีสะอ้าน สกอ.  โดยรับฟังการบรรยายจากวิทยากรจากต่างประเทศ ในหัวข้อ Architecture and Environment, Appropriate Architecture and Environment Adaptation for Climate and Culture Changes

Labels: , ,


สตูดิโอภูมิสถาปัตย์สู่ชุมชน "มักกะสัน"

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556  รายวิชา 2504490 LA STUDIO DESIGN IV การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตชั้นปีที่ ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต  โดยมีอาจารย์ประจำวิชาดังนี้ ผศ.ดร.อังสนา  บุณโยภาส  อ.ภาวิณี  อินชมภู  อ.สิรินทรา  วัณโณ  อ.ชล  ศุภวงศ์    ที่ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานออกแบบปรับปรุงพื้นที่มักกะสันขั้นสุดท้าย  ต่อคณาจารย์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนกลุ่มเราอยากให้มักกะสันเป็นสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์  กลุ่มBIG TREES  และหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์


Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?