Friday, January 29, 2016

Special lecture series : อุทยานราชภักดิ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 12.00-14.00 น.ทางภาควิชาฯจัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกจากกรมศิลปากร ศิษย์เก่าภาควิชาฯ ผู้ออกแบบอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เรื่องแนวความคิดในการออกแบบอุทยานราชภักดิ์ มีนิสิตปัจจุบัน นิสิตเก่า คณาจารย์ ผู้สนใจจากภายนอก สถานีโทรทัศน์เข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้ ที่ห้อง 219

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ได้เปิดตัวหนังสือ เกร็ดกนก / มรดกกี เป็นครั้งแรก จากนี้ไปผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ภาควิชาฯ

Labels: , , ,


Sunday, January 24, 2016

Site survey : LA STUDIO DESIGN III งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3


  
 

เมื่อวันที่ 22 – 24 มกราคม 2559 ในรายวิชา LA STUDIO DESIGN III งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาจารย์ ภาวิณี อินชมภู , อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ , ผศ.สิรินทรา วัณโณ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 42 คน เข้าสำรวจพื้นที่ 4 พื้นที่ ในเขตเทศบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจและศึกษาพื้นที่โครงการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม 4 พื้นที่ได้แก่
เพื่อพัฒนาออกแบบเป็นสวนสาธารณะเทศบาล เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน ของ สผ. - สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง สผ.ได้สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งในการลงศึกษาพื้นที่ครั้งนี้ และทางตัวแทนชุมชนและรองนายกเทศมนตรี ได้มาให้ความรู้เป็นวิทยากรนำศึกษาพื้นที่ อำนวยความสะดวกพาเที่ยวชมสถานที่สำคัญในเมือง
นอกจากนี้คณะอาจารย์และนิสิตได้ไปทัศนศึกษา พื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด่านสิงขร อุทยานหว้ากอ อ่าวคลองวาฬ อุทยานราชภักดิ์ ในการเดินทางครั้งนี้ด้วย

Labels: , , , , ,


Tuesday, January 19, 2016

    การประชุมความร่วมมือทางวิชาการภูมิสถาปัตยกรรมระหว่างมหาวิทยาลัย 7 สถาบันประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10-12:00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: , , ,


Sunday, January 17, 2016

Judge / Juror ในการประกวดผลงานภูมิสถาปัตยกรรม 2016 MLAA Awards ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2559 ทางสถาบันภูมิสถาปนิกมาเลเซีย (ILAM - Institute of Landscape Architects Malaysia) จัดให้มีการตัดสินรางวัลประกวด MLAA Awards ในหลาย categories รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเป็น International Judge ในการประกวดรางวัลดังกล่าวใน Category : Landscape Design, Landscape Analysis & Study, Landscape Innovation และ Young Professional ที่สำนักงาน ILAM, Selangor ประเทศมาเลเซียLabels: , ,


Thursday, January 07, 2016

บทความสัมภาษณ์ ดร.ฉมาวงศ์ สร้างสรรค์ ในเดลินิวส์ "วาไรตี้" สร้างสรรค์ ‘สวนสวย’ด้วย ‘วัสดุเหลือใช้ในบ้าน’

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับ วันพฤหัสที่ 7 มกราคม 2559 เวลา 6:00 น. ได้ลงบทความสัมภาษณ์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์  ในคอลัมน์ วาไรตี้ ชื่อบทความ สร้างสรรค์ ‘สวนสวย’ด้วย ‘วัสดุเหลือใช้ในบ้าน’  อ่านบทความได้ที่นี่

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?