Wednesday, April 29, 2009

การจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อออกแบบศูนย์การเรียนรู้


เมื่อวันที่ 17 และ 24 เมษายน 2552 คณะอาจารย์ภาควิชา นำโดย ร.ศ. นิลุบล, อ.ดร.ดนัย, อ.ภาวดี และ อ.กนกวลี ได้จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรในเขตหนองจอก เพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรและตลาดกลางเกษตรของเขตหนองจอก ซึ่งเป็นงานที่ทำให้กับสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร การประชุมวันที่ 17 เมษายน 2552 จัดขึ้นที่อาคารสหกรณ์การเกษตรหนองจอก มีผู้นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุม 3 กลุ่ม การประชุมวันที่ 24 เมษายน 2552 จัดที่สำนักงานเขตหนองจอก มีผู้นำเกษตรกรจากทั้ง 8 แขวงของเขตหนองจอกเข้าประชุม ร่วมกับรองผู้อำนวยการเขต เจ้าหน้าที่เขต ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักผังเมือง กทม.

Labels: , , ,


Monday, April 27, 2009

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนิสิต ละคอนเดอะก็อดฟาเธอร์รีเทิร์นส์


อ. กนกวลี สุธีธร และ รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประจำปีของนิสิต โดยการเป็นเจ้าภาพจัดอาหารเย็นเลี้ยงทีมงานละคอนเดอะก็อดฟาเธอร์รีเทิร์นส์ 1 มื้อ เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 และเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 (มื้อบ่ายก่อน run-through) รศ.อริยา อ.ฉมาวงศ์ และ อ.กนกวลี สั่งไอศครีมกะทิ 1 ถัง มาเลี้ยงทีมงานละครที่หอประชุมใหญ่ ก่อนเริ่มเล่นละคร The God Father Returns รอบปฐมทัศน์ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2552

Labels: , , ,


Sunday, April 26, 2009

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสภาสถาปนิก
ผศ. ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ได้ร่วมประชุมในฐานะกรรมการสภาฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกประจำปี 2552 วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม Convention Hall สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล, รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ และ อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ ร่วมประชุมอนุกรรมการในช่วงเช้า

อนึ่ง . อริยา อรุณินท์ ปฎิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ โดยในวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ อ.อริยาได้ตั้งกระทู้ถามประเด็นเรื่องขอบเขตงานออกแบบวางผังแม่บทมหาวิทยาลัย ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่


Labels: , , , ,


ร่วมเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่องผังเมือง


รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมบรรยายพิเศษและเสวนาความรู้ เรื่องผังเมืองในการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดโดย โดย เครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคม, กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม, มูลนิธิบูรณะนิเวศ เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้ร่วมเสวนา คือ
  1. นักวิชาการด้านผังเมืองจากเครือข่ายผังเมืองเพื่อสังคมและจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
  2. องค์กรพัฒนาเอกชน
  3. ชุมชนจากพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ฉะเชิงเทรา สระบุรี นครนายก ระยอง  อุดรธานี ฯลฯ

Labels:


Saturday, April 11, 2009

กิจกรรมประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ : ฟิลิปปินส์ และเนเธอร์แลนด์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552 Hazel B. Alfon นักวิจัยจาก Philippine Rice Reseach Institute ในโอกาสที่เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์การเกษตร และ Food Security ในไทย รศ.อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมรับประทานอาหารและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลโครงการพระราชดำริด้านการเกษตร และพูดคุยเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 Dr Bart Wissink จาก Department of Human Geography มหาวิทยาลัย Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยประสานความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ภาควิชาฯ ณ ร้านอาหาร Greyhound, Villa Market จากการที่ Dr Wissink ได้เดินทางมาประเทศไทย มี ผศ.ดร.กุณฑลทิพย์ พานิชยภักดิ์ หัวหน้าภาคเคหะการ, รศ.อริยา อรุณินท์ (วิรัชกิจ ภาควิชาฯ) และ อ.กนกวลี สุธีธร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ภายใต้ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ที่ได้ลงนามไปแล้ว

Labels: , ,


สัมมนาคณาจารย์ภาควิชาฯ


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 คณาจารย์ภาควิชาฯได้ร่วมสัมมนานอกสถานที่ ณ ห้อง orchid ชั้น 11 โรงแรม siam@siam ถนนพระราม1 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.30 น. เพื่อพูดคุยถึงการดำเนินงานของภาควิชาฯ ในปีที่ผ่านมา การจัดงบประมาณ และแผนในปีข้างหน้า หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ที่ห้องอาหารภายใน siam@siam [ภาพบรรยากาศ]

Labels:


Sunday, April 05, 2009

เยี่ยมค่ายอาสา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 อ. ภาวิณี อินชมภู และอ. สิรินทรา วัณโณ ได้เดินทางไปยังอ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อไปเยี่ยมค่ายอาสา ของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Labels: , ,


ฐานศิลปะ ค่าย Fulbright for Kids ที่ รร.ตชด. นเรศวรป่าละอู

อาจารย์ภาควิชาฯ นิสิตวิทยานิพนธ์ (ปี 5)จ ำนวน 4 คน แ ละนิสิตเก่าภาควิชาฯ อาสาสมัครเป็นวิทยากรในกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานศิลปะ โครงการค่าย Fulbright for Kids Camp (โครงการค่ายฟุลไบรท์ให้น้อง "สู้โลกร้อน") ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 ดังมีรายนามต่อไปนี้
ฐานศิลปะนี้ มีกิจกรรม อาทิ การเพ้นท์ถุงผ้าดิบ การทำกล้อง kaleidoscope เพ้นท์ก้อนหิน และงานศิลปะจากเศษขยะ โดยมีนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5-6 จำนวน 58 คนจาก 6 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเข้าร่วมโครงการ และ WWF ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโลกร้อน

Labels: , , ,


บทความรับมือวิกฤติพื้นที่สีเขียวฯ ใน นสพ.เดลินิวส์

ศ.เดชา บุญค้ำ ร่วมระดมความคิดกับนักวิชาการ จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้สัมภาษณ์ลงในบทความ "รับมือวิกฤติพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ยอดตึกรวมใจช่วยวัดจัดภูมิทัศน์" ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2552 ว่า การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ให้บ้านเมืองสวยงาม มีความสัมพันธ์ควบคู่กับการควบคุมความหนาแน่น ประโยชน์ของพื้นที่สีเขียว ช่วยเพิ่มออกซิ เจน ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดูดซับมลพิษประเภทโลหะหนัก และลดอุณหภูมิอากาศ ชะลอการไหลตามผิวดินของ พายุฝน ลดปัญหาน้ำท่วมหลังพายุฝน..


[อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่]

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?