Wednesday, June 30, 2010

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ ณ โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ โดยมีอาจารย์วิลาสินี สุขสว่างเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 160 คน จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชนที่สนใจ

ทั้งนี้ รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ และ ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

Labels: , ,


Tuesday, June 29, 2010

นิสิตปี 3 ทัศนศึกษาเกาะสีชังรศ.จามรี อ.กนกวลี  อ.โกสิต และอ.ปารณ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่เกาะสีชัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 53 เพื่อศึกษาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ศึกษาพืชพรรณที่ใช้ในพื้นที่แล้ง การดูแลรักษางานภูมิทัศน์ และการอนุรักษ์งานภูมิทัศน์สวนประวัติศาสตร์ในพระจุฑาธุชราชฐาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา LA Studio II และวิชา Construction

Labels: , , , ,


Saturday, June 26, 2010

รศ.นิลุบล เดินทางไปชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2553 รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ เดินทางไปชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุด พร้อมกับ ผศ.ดร.นัพนันท์, ผศ.ดร.กุณฑลทิพย์, ผศ.ดร.อรรจน์ จากภาควิชาการแผนภาคและเมือง ภาควิชาเคหการ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย รศ.ดร.วีระ สัจกุล และอาจารย์จากสถาบันอาศรมศิลป์ และ ผู้แทนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนเมืองใหม่มาบตาพุดและชุมชนโดยรอบประสบอยู่ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขที่จะสามารถปฏิบัติได้ต่อไป

Labels:


Friday, June 25, 2010

การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

คณะอนุกรรมาธิการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับคณะวิจัยเรื่องการบริหารการจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จัดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมในศาสนสถานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 เวลา 08.30-15.00 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ (ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา) ร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกวัฒนธรรม กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อและรายชื่อวิทยากร ได้แก่

Labels:


ภาควิชาภูมิฯ จัดบรรยายพิเศษ "การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม" โดย ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และหลักการด้านการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

Labels: ,


Wednesday, June 23, 2010

นิสิตทัศนศึกษาตลาดต้นไม้จตุจักร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553 อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตทัศนศึกษาตลาดต้นไม้จตุจักร เพื่อศึกษาต้นไม้ที่สามารถทนร่มได้ดี โดยมอบหมายให้นิสิตเลือกคนละชนิด เพื่อทำการทดลองในวิชา Interior landscape

Labels:


การพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายจัดทำแผนแม่บท และแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฝ่ายจัดทำแผนแม่บท และแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม เป็นประธานจัดให้มีการประชุมรับฟังการนำเสนอการจัดทำผังแม่บทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จากตัวแทนบริษัท สำนักงาน ดี.เอส.บี แอสโซสิเอทส์ จำกัด ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอัญมณี ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ กรรมการพิจารณาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ ร่วมประชุมให้ความเห็นในครั้งนี้ ก่อนนำเสนอในสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพต่อไป

Labels:


งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภูมิฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตปริญญาบัณฑิต ที่จบการศึกษาในปี 2553 เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้รับฟังข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์และสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพต่อไป

ในการจัดปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ได้เชิญ คุณธวัชชัย กอบกัยกิจและคุณชัยยุทธ เทียนวุฒิชัย เป็นวิทยากร พูดคุยถึงประสบการณ์ในการทำงานให้นิสิตรับฟัง โดยมีคณาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ร่วมรับฟังการบรรยาย สังสรรค์และร่วมประทานอาหารว่าง

Labels: ,


Tuesday, June 22, 2010

วิทยากรโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การบริหารจัดการผังเมือง สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ" เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร จัดโดยนายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้ร่วมอบรมเป็น นายก อบต. คณะผู้บริหาร ประธานสภา พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบลและข้าราชการที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 65 ท่าน

Labels:


Saturday, June 19, 2010

International Tele-Conference Discussion (Inter-University Network: UniNet)


รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ กรรมการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network: UniNet) ร่วมพิธีเปิดการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ(International Tele-Conference Discussion) โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบ Tele-Conference หัวข้อเรื่อง “Asian Culture in Architecture and Environment” ประจำปี 2010 ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ได้แก่ Tokai University, Muroran Institute of Technology (Japan), Konkuk University (South Korea), Kasetsart University, Chulalongkorn University, Silapakorn University, Phranakhon Rajabhat University, TCU และ Assumption University โดยปีนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาร่วมโครงการราว 100 คน เปิดถ่ายทอดการเรียนการสอนในผ่านเครือข่ายทางไกลทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่ 19 มิถุนายน - 28 สิงหาคม

ทั้งนี้ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วม Discussion Classroom: Open Space ในหัวข้อ Living with Water and Open Space Development กับ Assist. Prof. Dr. Koji Ichimura และ Prof. Dr.Yoshiyuki Osakaya จาก Muroran Instititute of Technology, Japan ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.00-12.30 น.

Labels: ,


Friday, June 18, 2010

อ.ปารณ นำนิสิตศึกษา Interior Landscape


เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ศึกษากรณีศึกษาของงาน Interior Landscape ณ โรงแรม ปาร์คนายเลิศ ในวิชา Interior Landscape

Labels:


คณาจารย์นำนิสิตศึกษาพื้นที่เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 อ.โกสิต อิสรียวงศ์ อ.กนกวลี สุธีธร และ อ.ปารณ ชาตกุล นำนิสิตชั้นปีที่ 3 สำรวจพื้นที่เพื่อการออกแบบในวิชา LA Studio II ณ พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

หลังจากนั้น อ.กนกวลี สุธีธร และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตศึกษาพันธุ์ไม้ต่อ ณ สวนพฤกษศาสตร์ ภาคกลาง (พุแค) จังหวัดสระบุรี

Labels: , ,


Sunday, June 13, 2010

คณาจารย์และนิสิต ชั้นปีที่ 4 ร่วมออกสำรวจภาคสนาม ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส, อาจารย์ภาวิณี อินชมภู, อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 2504490 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 จำนวน 39 คน ออกสำรวจภาคสนามในพื้นที่เทศบาลเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการออกแบบโดยการเข้าศึกษาพื้นที่จริง

Labels: , , , ,


Tuesday, June 08, 2010

อ.วิลาสินี เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องสมมติฐานการวิจัยกับทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2553 อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่องสมมติฐานการวิจัยกับทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม ซึ่งมีเนื้อหาหลักครอบคลุมในด้านแนวทางการตั้งสมมติฐานการวิจัยที่เหมาะสมกับปัญหาการวิจัย รวมทั้งเทคนิคการใช้สถิติระดับกลางและระดับสูงเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


Labels:


อ.วิลาสินี เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ


เมื่อวันที่ 21 -30 เมษายน 2553 อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Integration of Geo - Informatics for Environmental and Disaster Management) ณ สถาบันพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ รวมทั้งฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ เขื่อนศรีนครินทร์ และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี

Labels:


Friday, June 04, 2010

IFLA World Congress in Suzhou & Shanghai Expo 2010อาจารย์กนกวลี สุธีธร, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3,4, 5 จำนวน 19 คน ร่วมเดินทางร่วมประชุมทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม ระดับนานาชาติ : The 47th IFLA World Congress ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Suzhou ประเทศสาธารณะประชาชนจีน และทัศนศึกษางาน Shanghai Expo 2010 ที่นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2553 โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
ภาควิชาฯได้ให้การสนับสนุนบางส่วน (ค่าลงทะเบียน) ในโครงการเดินทางทัศนศึกษาและร่วมประชุม the 47th IFLA World congress และโครงการนิสิตร่วมกิจกรรม International Student Charette และนิสิตจำนวน 8 คนได้รับการสนับสนุนค่าลงทะเบียนคนละ 220 USD จาก Mr Richard Tan (อดีต President IFLA, Singapore's delegate)

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?