Thursday, October 30, 2014

การบรรยายพิเศษหัวข้อ A Practical Process of Contemporary Chinese Urban Living Park โดย SED Landscape Architects Limited


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:00-16:00 น. ทางภาควิชาฯ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ A Practical Process of Contemporary Chinese Urban Living Park โดย Mr. William, Jianfeng Huang - Principle Director ของ บริษัทออกแบบ SED Landscape Architects Limited, China  ณ  ห้อง 314 โดยนิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์เบื้องลึกจากผู้ออกแบบโครงการในต่างประเทศโดยตรง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา รวมถึงนิสิตชั้นปี 3, ปี 5 และปริญญาโท ของภาควิชาด้วย

ทั้งนี้ อ.ภาวิณี อินชมภู / รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ประสานงานโครงการ อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ร่วมฟังการบรรยาย

Labels: , , , ,


Thursday, October 16, 2014

ทัศนศึกษา สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค)

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 รายวิชา 2504272 Landscape Plants พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ทัศนศึกษาพืชพรรณไม้ที่ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) 


Labels: , ,


Wednesday, October 15, 2014

นิสิตชั้นปี 4 และ ป.โท ปี 1 ทัศนศึกษาวิชา Con Tech ที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี


เมื่อวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น. นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 4 และ ป.โท ชั้นปีที่ 1 ร่วมทัศนศึกษาดูงาน โครงการ Roof Garden ของอาคารจตุรัสจามจุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมให้เกียรติบรรยายและนำชมสวนหลังคา สระว่ายน้ำ และระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยมี อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์  เป็นผู้ประสานงานรายวิชาฯ

Labels: , , ,


Tuesday, October 14, 2014

ทัศนศึกษา โรงกลั่นน้ำมันบางจาก

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 รายวิชา 2504482 การฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่บราวน์ฟิลด์ และวิชา2504490 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 39 คน ทัศนศึกษาทีี่ โรงกลั่น้ำมันบางจาก 


Labels: , , , , ,


Friday, October 10, 2014

Studio4 นำเสนอผลงานขั้นสุดท้ายกับเทศบาลเมืองประจวบ


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 39 คน นำเสนอผลงาน 18 ชิ้น ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504490 LA STUDIO 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลประจวบฯ ประธานชุมชนและชาวบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็น โดยมี อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.พงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ  เป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษารายวิชาฯ

Labels: , , ,


Thursday, October 02, 2014

นิสิตปริญญาโท ปี 1 ดูงานวิชา LA Con Tech ณ สถาบัน AIT/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-16.30 น. รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คนทัศนศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบกันน้ำท่วม และหลักการปรับพื้นที่  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา LA Con Tech จากนั้นพาดูการออกแบบวางผัง campus และงานออกแบบ Tropical design ของสถาปัตยกรรมใน AIT และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?