Tuesday, March 31, 2009

VDO Conference ความร่วมมือทางวิชาการกับ UC Berkeley


อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส ร่วม VDO conference กับ UC Berkeley เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2552 โดยประสานความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ MOU ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กับ the Institute of urban and Regional Development at the University of California Berkeley

Labels: , ,


Monday, March 30, 2009

อ.ดร.ดนัย เข้าร่วมประชุมแผนปฎิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาสภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร


อ.ดร.ดนัย เข้าร่วมประชุมเพื่อภิปรายและเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง แผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาสภาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai/French workshop on Metropolitan Global Warming Action Plans (MGWAP)
จัดโดย กรุงเทพมหานคร และ The French Development Agency เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Labels: ,


อ.ดร.ดนัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและอภิปรายในการหาแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน ณ University of Melbourne

อ.ดร.ดนัย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและอภิปรายในการ หาแนวทางในการทำวิจัยร่วมกัน ของ มหาวิทยาลัย สมาชิก ของ Association of Pacific Rim Universities: World Institute - Pacific Rim Cities: Climate Change Mitigation and Adaptation Solutions ในการประชุม AWI CMAS 4th PROJECT MEETING: Pacific Rim Cities: Climate Change Mitigation and Adaptation Strategies (CMAS), Integrated Water Resource Management and Impacts of Climate Change. ระหว่าง March 15 – 19, 2009 ณ University of Melbourne จัดโดย APRU World Institute (AWI) และ University of Melbourne

Labels: ,


Thursday, March 26, 2009

ทัศนศึกษาในวิชา LA Fieldtrip นิสิตปี 3รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ และ อ.กนกวลี  สุธีธร พานิสิตชั้นปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาในวิชา LA Fieldtrip ตั้งแต่วันที่ 5-21 มีนาคม 2552 เป็นเวลา 7 วัน โดยได้เดินทางทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 

Labels: ,


การประชุมระดมความคิดเห็น

รศ. อริยา อรุณินท์ ได้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ให้กับหน่วยงานภายนอก 3 หน่วยงาน ดังนี้
  • การประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม" เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
  • เสวนาผังเมืองฯการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดกรอบการวิจัย เรื่อง "สังคมผู้สูงอายุ : แนวทางและมาตรการรองรับปัญหาในอนาคต" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 08.30-13.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  • การเสวนา เรื่อง "การจัดทำผังเมืองของประเทศไทยในเชิงธรรมาภิบาล" โดยคณะกรรมการด้านการยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และธรรมาภิบาล สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Labels:


Friday, March 13, 2009

สัมมนา “แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด”

รศ. อริยา อรุณินท์ ร่วมการสัมมนา “แผนพัฒนาภาคใต้ทำอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยมาบตาพุด” วันที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช)

Labels:


Thursday, March 12, 2009

ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 5 ปีการศึกษา 2551

การปัจฉิมนิเทศบัณฑิต โดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น.ที่ห้อง 219 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื่องจากนิสิตที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 นี้ จะได้พบการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน ทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง การทำงาน และการขอใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปนิก ทางภาควิชาฯจึงได้จัดงานปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อเป็นการพูดคุย แนะแนวทางนิสิตก่อนที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่การประกอบวิชาชีพ เพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อม โดยมีหัวหน้าภาควิชาฯ และตัวแทนจากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย เป็นผู้ร่วมพูดคุย แนะนำ ตอบข้อซักถามให้กับนิสิต

โดยมีกำหนดการดังนี้
13.00 น. ลงทะเบียน
13.15 น. หัวหน้าภาควิชากล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศ
13.30 น. นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย คุณชัยรัตน์ สุระจรัสกล่าวแสดงความยินดีและแนะนำสมาคมและการประกอบวิชาชีพ ร่วมกับ คุณนำชัย แสนสุภา จาก Shma และ คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ จาก IXORA คุณวิญญู เจริญสันติภาพ จาก Wood Bagot เพื่อ เล่าประสบการณ์การทำงานและการวางตัวในวงวิชาชีพ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
15.00 น. อ.วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ จาก PL Design ผศ. ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ แนะนำเรื่องการขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพ และ การทำงานภูมิสถาปนิกในต่างประเทศ
16.00 น. พูดคุยซักถาม
16.30 น. เลี้ยงอาหารว่างบัณฑิตที่ห้อง 209 และรับ Grade งานวิทยานิพนธ์

[ภาพบรรยากาศ]

Labels: ,


Saturday, March 07, 2009

Metapattern and Human Body

อ. สิรินทรา วัณโณ ไปเป็นกรรมการตรวจงานวิชา ปฏิบัติการออกแบบสิ่งแวดล้อม 1 ให้แก่นิสิตสผ.ชั้นปีที่ 1 
  • ตรวจงานกลางภาคฯ (midterm project) วันที่ 20 มกราคม 2552 หัวข้อ Metapattern and Human Bodyชุด The Musical Epidemics (การออกแบบเครื่องมือฟังเพลงสำหรับสองคน (หลอด / ลูกโป่ง) โดยถอดรหัสแบบแผนสากลจากจุลินทรีย์) ที่ห้อง 211 
  • ตรวจงานปลายภาค(final project)  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552  สืบเนื่องจากงาน midterm ตอนนี้เชื้อโรคทั้งหลายได้งอกกลายเป็น shelter หัวข้อ Metapattern and Human Body ชุด The Germ Village (การออกแบบโครงสร้าง shelter สำหรับ 1-2 คน โดยถอดรหัสแบบแผนสากลจากจุลินทรีย์) ณ พื้นที่สาธารณะชั้นล่าง คณะสถาปัตยฯ จุฬาฯ
 [ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่]

Labels:


Friday, March 06, 2009

บทความ Bangkokpost Outlook เรื่อง Urban Green

ในระหว่างการมาเยือนประเทศไทย ตามคำเชิญของ รศ.อริยา อรุณินท์ Prof Hu Jie ได้ให้สัมภาษณ์ ลงตีพิมพ์ในบทความเรื่อง Urban Green ในหนังสือพิมพ์ Bangkokpost ฉบับ Outlook ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2552 โดย รศ.อริยา ได้เอื้อเฟื้อมอบภาพถ่าย Beijing Olympic Forest Park ลงในบทความดังกล่าวจำนวน 3 ภาพ [อ่านบทความ]

Labels: ,


Thursday, March 05, 2009

International Forum on Coping with Climate Change Risks


รศ.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง Coping with Climate Change Risks : A forum on Community Innovations for Adaptation to Climate (Change) Related Disaters ณ Eugenio Lopez Center, Antipolo City, ประเทศ Philippines ระหว่าง 4-5 มีนาคม 2552 รศ. อริยาร่วมกิจกรรมใน 2 ช่วงคือ การบรรยายเรื่อง Innovation in Thailand : Regional effort.
และร่วม panel discussion เรื่อง Governance framework กับตัวแทนจาก UNDP, senator Heherson Alvarez, ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Department of Science and Technology และ Department of Environment and Natural Resouces, Philippines. มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานการศึกษา/วิจัย NGO องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ กว่า 100 คน
The iBoP Asia Project of the Ateneo School of Government and Christian Aid และ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (The Philippines Department of Science and Technology) เป็นสถาบันเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งนี้ [Proceeding ], [รูปบรรยากาศ], [download ผลงานทางวิชาการของ รศ.อริยา]

Labels: ,


Monday, March 02, 2009

งานสำรวจเพื่อการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองสายในเขตหนองจอก


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552  ทีมงานออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองหนองจอก นำโดย อาจารย์ ดร. ดนัย อาจารย์ภาวดี อาจารย์ฉมาวงศ์ และ อาจารย์กนกวลี  ได้ทำการสำรวจเพื่อการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองสายในเขตหนองจอก 

Labels: , , ,


ประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551

าควิชาได้จัดประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2551 เรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2552 โดยใช้ห้องปฏิบัติการชั้น 4 มีนิสิตเข้าเสนอผลงานจำนวน 34 คน มีแขกรับเชิญเข้าร่วมให้คำวิจารณ์ผลงานจากหลายสำนักงานจำนวน 11 คน

Labels: , ,


อ.ดร. ดนัย เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ


เมื่อ 23 -24 กุมภาพันธ์ 2552 อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ เข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ International Workshop on Sustainable City Region : The urban futures initiative Evolution of space and resources for human settlements ในหัวข้อ "The Landscape of Bangkok’s Agricultural Fringe and City Region Sustainability: An Ecological and Cultural Co-Evolution" - Danai Taitakoo (Department of Landscape Architecture, Chulalongkorn University) ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดย Alliance for Global Sustainability, Transdisciplinary Initiative for Global Sustainability/Integrated Research System for Sustainability Science, Global Center of Excellence for Sustainable Urban Regeneration and Udayana University Bali. [ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ของ โครงการ Integrated Research System for Sustainability Science(IR3S) University of Tokyo]

Labels: ,


รศ.นิลุบล เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ

รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับนานาชาติหัวข้อ Housing and Sicio-economic Development เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 จัดโดยภาควิชาเคหการ จุฬาฯ,การเคหะแห่งชาติ, สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, และ Dept. of Housing Development and Management, Lund University, Sweden ที่ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวฟอร์จูน มีผู้เข้าประชุมเป็นจำนวนมากจากหลายประเทศในเอเซีย ส่วนหนึ่งของการสัมมนาได้พูดถึงความสำเร็จและดัชนีชี้วัดทางด้านสังคมในโครงการเคหะชุมชน อาจารย์จาก Lund University ได้กล่าวถึงประสบการณ์การทำโครงการเคหะชุมชนในสวีเดนและประเทศอื่นๆ ว่า public open space ในเคหะชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางด้านสังคมในเคหะชุมชนที่ต้องคำนึงถึง

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?