Thursday, December 29, 2011

อ.สิรินทรา และ อ.ปารณ ลงพื้นที่ศึกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ชายหาด ณ อ่าวอุดม ในโครงการภายใต้สัญญาความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ บริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) ทั้งนี้ได้สัมภาษณ์แนวความคิด และความต้องการของเทศบาล แหลมฉบัง และตัวแทนชุมชนบ้านอ่าวอุดม

Labels: , ,


Wednesday, December 28, 2011

คู่มือ ฟื้นฟูต้นไม้และบริเวณบ้าน

อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ร่วมกับนิสิตภาควิชาฯ จัดทำคู่มือ ฟื้นฟูต้นไม้และบริเวณบ้าน โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถ download คู่มือได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาฯ สำหรับผู้ประสบอุทกภัยได้ทำการตรวจสอบความเสียหายของ สภาพต้นไม้ และบริเวณบ้านหลังนํำ้าลด เพื่อให้สามารถแก้ไข ซ่อมแซม รวมทั้งฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การเผยแพร่หนึ่งในศาสตร์ทางภูมิสถาปัตยกรรมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนสืบไป

Labels: , , ,


Tuesday, December 27, 2011

ปฏิบัติการและเรียนรู้ภาคสนาม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ราบลุ่ม (ครั้งที่ 1)

อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ นำนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จำนวน 7 คน ไปปฏิบัติการและเรียนรู้ภาคสนาม ระบบนิเวศภูมิทัศน์ประเทศไทย โดยการเดินทางผ่านภูมิประเทศแบบต่าง ๆ จากกรุงเทพมหานคร ถึง เชียงใหม่ ด้วยรถไฟด่วนพิเศษ เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้การสำรวจละทำความเข้าใจภาคสนาม ณ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2554

Labels: ,


Tuesday, December 20, 2011

LA Ecology Studio Fieldtrip
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตชั้นปีที่ 4 วิชา LA Design (Ecology Studio) ไปทัศนศึกษาดูภูมิทัศนของกรุงเทพฝั่งตะวันออก อาทิ คันกั้นน้ำพระราชดำริ ประตูระบายน้ำคลองสามวา คลองแสนแสบ นาข้าวในจังหวัดปทุมธานี และ พื้นที่เกษตรกรรม อ.หนองเสือ เพื่อประกอบการเรียนในวิชา Studio

Labels: ,


ทัศนศึกษางานบ้านและสวน


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษางานบ้านและสวนแฟร์ 2011 ณ เมืองทองธานี เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้เรื่องเทคนิคการปลูกและการดูแลต้นไม้ รวมถึงการนำเสนอวิธีการใหม่ๆในการปลูกและดูแลต้นไม้ โดยมอบหมายให้นิสิตเก็บข้อมูลเพื่อทำรายงานในหัวข้อ การปลูก การให้น้ำ ยาและปุ๋ย เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานภูมิสถาปัตยกรรม วัสดุสำหรับงานภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึง แนวความคิดของงานภูมิสถาปัตยกรรมในอนาคต

Labels: , ,


Sunday, December 18, 2011

งานมุทิตาจิต ศ.เดชา บุญค้ำ 72 ปีและทุน อ.เดชาและศิษย์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00-22.00 น. ภาควิชาฯเป็นเจ้าภาพจัดงานมุทิตาจิต 72 ปี ศ.เดชา บุญค้ำ ที่คอร์ทปาล์ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและระดมทุน อ.เดชาและศิษย์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม
[ภาพบรรยากาศ : http://www.facebook.com/landchula]

Labels: , , ,


Saturday, December 17, 2011

การบรรยายพิเศษโดย รศ.ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาลรศ. ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล อดีตผู้ก่อตั้งและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง ของวุฒิสภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ให้เกียรติบรรยายพิเศษในวิชา LA Tech Con III หัวข้อเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วม การจัดการลุ่มน้ำ และการจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 14.00-17.00 น. ห้อง 209 มีนิสิตชั้นปีที่ 3 นักวิจัย และคณาจารย์ได้แก่ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, อ.กนกวลี สุธีธร, และ อ.สัจจพงศ์ เล็กอุทัย ร่วมฟังการบรรยาย

Labels: , , ,


Wednesday, December 14, 2011

ทัศนศึกษาโครงการเศรษฐสิริ


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน เข้าศึกษาโครงการเศรษฐสิริ เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับงานออกแบบในวิชา LA DSGN 1 ทั้งนี้ มี คุณพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการทัศนศึกษาครั้งนี้

-การเรียนการสอน-

Labels: , , ,


Saturday, December 10, 2011

อ.ปารณ เป็นตัวแทนถวายสักการะ


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 อ.ปารณ ชาตกุล ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรม ไปทำพิธีถวายสักการะ พระบรมนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 7 ณ รัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

Labels:


Friday, December 09, 2011

IFLA APR Cultural Landscape Committee International Symposium 2011


รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ IFLA APR delegate / สมาชิก Cultural Landscape Committee ได้รับเชิญร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ "THE PROS AND CONS OF AGRO-ECO TOURISM DEVELOPMENT IN RURAL PROVINCES OF THAILAND" ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 2nd International Symposium of International Federation of Landscape Architects, Asia Pacific Region, Cultural Landscape Committee (IFLA APR CLC)จัดโดย Seoul National University และ Rural Planning Society ที่กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 5-8 ธค. 2554

นอกจากนี้ยังเป็น chair ร่วมกับ Prof Chung-Yen Chang จาก National University Taiwan ใน session South-East/South-West Asia

Labels: ,


Thursday, December 01, 2011

บทสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามแนวทางพระราชดำริ "Heeding his majesty's advice"

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมตามแนวทางพระราชดำริ "Heeding his majesty's advice : The time has come for Thailand to take flood management and development planning seriously" ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2554 [อ่านบทความได้ที่นี่]Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?