Sunday, May 31, 2009

โครงการจุฬาฯรักษ์โลก
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 อาจารย์ ปารณ ชาตกุล ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ จุฬาฯรักษ์โลก โดยทำการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะอื่นๆ

Labels:


Friday, May 22, 2009

ประชุมประชาพิจารณ์ที่หนองจอก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552 ทีมงานหนองจอก นำโดย รศ.นิลุบล อ.ดร.ดนัย อ.ภาวดี อ.ภาวิณี อ.กนกวลี อ.สิรินทรา อ.วิลาสินี พร้อมผู้ช่วยวิจัย  และทีมงานจากสำนักผังเมืองกทม. นำเสนอรายงานในการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการการปรับปรุงตลาดสดหนองจอก ปรับปรุงพื้นที่ริมคลอง 13 และศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่และตลาดกลางการเกษตร ซึ่งเป็นการทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3ของโครงการ 

Labels: , , , , , ,


Thursday, May 14, 2009

Nuffic NESO Meeting

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ร.ศ. อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ Nuffic - Netherlands Education Support Office (NESO) สำนักงานกรุงเทพฯ อาคาร All Seasons Place เกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือต่างๆระหว่างสำนักงาน Nuffic NESO กับหน่วยงานของไทย

Labels: ,


ปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโท


ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา2552 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ห้องปฏิบัติการปริญญาโท ชั้น 8  โดยมีรศ.นิลุบล ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ อ.กนกวลี เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน และนิสิตปริญญาโทชั้นปี 2  เข้าร่วมแนะนำ พูดคุย และนำชมสถานที่

Labels: , , , ,


Wednesday, May 13, 2009

ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการสำรวจและออกแบบองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมืองชุมชนหนองจอก


รศ. นิลุบล  อ.ภาวดี อ.ภาวิณี อ.กนกวลี อ.สิรินทรา และอ.วิลาสินี พร้อมทั้งทีมงานผู้ช่วยวิจัย เข้าร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการสำรวจและออกแบบองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมืองชุมชนหนองจอก ในส่วนของถนนเลียบวารี ตลาดสด ตลาดกลางการเกษตร และศูนย์การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ และวางแผนงานการทำประชาพิจารณ์ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ที่ห้องประชุมชั้น 4 กทม.

Labels: , , , , ,


Wednesday, May 06, 2009

John van Lare : Fontys Taskforce Manager Southeast Asia


รศ. อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมรับประทานอาหาร และประชุมประสานความร่วมมือกับ John van Lare ตำแหน่ง Senior Lecturer Education of Art, Off. Dep. Intern. Educational Development มหาวิทยาลัย Fontys ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ห้องอาหารสมบูรณ์ จามจุรีสแควร์ เมื่อ 5 พฤษภาคม 2552 เวลา 12.00 น.

Labels: ,


Monday, May 04, 2009

สำรวจพื้นที่โครงการภูมิทัศน์ถนนและตลาดกลางการเกษตร หนองจอก


มื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 .ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และอ.กนกวลี สุธีธร พร้อมทีมงานผู้ช่วยวิจัย ได้ไปสำรวจพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์ถนนเลียบวารี และโครงการศูนย์การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่และตลาดกลางผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม หนองจอก 

โดยได้ทำการสำรวจพื้นที่ สัมภาษณ์เกษตรกรและผู้ใช้งานในพื้นที่ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาของเขตหนองจอก เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาในการออกแบบ

Labels: ,


ประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการหนองจอก สำนักผังเมืองกทม.

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, อ.กนกวลี สุธีธร และอ.สิรินทรา วัณโณ ร่วมประชุมรายงานความคืบหน้าโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ริมถนนเชื่อมสัมพันธ์และถนนเลียบวารี ศูนย์การพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่และตลาดกลางผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม ตลาดสด ศูนย์อาหารฮาลาล และพื้นที่ต่อเนื่อง พื้นที่โล่งว่างริมคลองแสนแสบที่ห้องประชุม สำนักผังเมือง กทม. 

โดยงานทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจและออกแบบองค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมือง ศูนย์ชุมชนหนองจอก

Labels: , , ,


นำเสนอรายงานความก้าวหน้าการศึกษาแนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์

เมื่อวันที่  30 เมษายน 2552  คณะอาจารย์ภาควิชาฯ นำโดย รศ.จามรี  ศ.เดชา อ.ภาวดี  อ.กนกวลี  อ.สิรินทรา  อ.ปารณ อ.กุลธิดา และทีมผู้ช่วยวิจัย โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ ได้ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้ารายเดือนครั้งที่9/2552  และร่างรายงานขั้นสุดท้าย ของโครงการออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ ที่กรมทางหลวงชนบท (บางบัว)   

Labels: , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?