Wednesday, February 27, 2013

การนำเสนองานวิทยานิพนธ์ ขั้นสุดท้าย


ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 ทางภาควิชาฯได้จัดให้มีการสอบ/การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้าย ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 โดยมีคณาจารย์ วิทยากรรับเชิญร่วมรับฟังและให้ความเห็นหลายท่าน

Labels: , , ,


Tuesday, February 19, 2013

เมือง...ตามยถากรรม มุม'อริยา อรุณินท์' กรุงเทพธุรกิจ Life Style คอลัมน์ จุดประกาย

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ โดย : เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ หัวข้อ เมือง...ตามยถากรรม มุม'อริยา อรุณินท์' ได้รับการตีพิมพ์ ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ Life Style คอลัมน์ จุดประกาย ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 [อ่านบทความได้ที่นี่]

Labels: ,


Saturday, February 02, 2013

Sustainable Mining LA Design Studio III Project : Field Trip & lectures

นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ในวิชา รายวิชา 2504392 LA Design Studio III ร่วมเดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการเหมือง ตะโกปิดทอง พื้นที่ อ. สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อจัดทำโครงการออกแบบ Sustainable Mining ที่เน้นพัฒนาทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน โดยกำหนดใช้พื้นที่เหมืองตะโกปิดทองเป็นพื้นที่โครงการออกแบบชิ้นที่ 2 การพัฒนาและวางผังเหมืองเชิงนิเวศ ที่จะเน้นการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเหมือง การวางแผนพัฒนาการใช้พื้นที่ และการออกแบบวางผังบริเวณส่วนพิพิธภัณฑ์ ส่วนจัดแสดง ศูนย์วิจัย และศูนย์สัมมนา รวมถึงส่วนนันทนาการสำหรับชาวเหมืองและชุมชนโดยรอบ

ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ได้เดินทางสำรวจพื้นที่และรับฟังการบรรยายสรุปโดยได้ร่วมมือกับทางภาควิชาการเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีโครงการพัฒนาต้นแบบเหมืองเชิงนิเวศในพื้นที่ (Eco mining Town) บรรยายโดย คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และเมื่อวันเสาร์ที่  2 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษ Q&A คุณวศิน นันทชัย คนเหมืองและคุณประชา คุตตกุล นักธรณีฯจากกรมทรัพยากรธรณี เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับธรณีวิทยาและการทำเหมืองเฟลสปา ควอทซ์ และดีบุก

อาจารย์ผู้ควบคุมรายวิชา : ผศ.ดร.อังสนา บุณโญภาส, รศ.ดร.อริยา อรุณินท์, อ.ภาวิณี อินชมภู, อ.ชล ศุภวงศ์

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?