Sunday, January 31, 2010

TALA Design Workshop 2010

zoom zoom
อ. กนกวลี สุธีธร และนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวนรวม 15 คน อาสาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติการออกแบบของนิสิตนักศึกษา TALA Design Workshop 2010 ออกแบบภูมิทัศน์โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับนิสิต/นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ นิสิตภาคภูมิฯ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตภาคภูมิฯ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวนกว่า 40 คน workshop ครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนนายาว เช้าร่วมปฏิบัติการด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2553 เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดสร้างสรร ทัศนคติ ระหว่างสถาบันการศึกษา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย และชุมชน ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) และเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ International Landscape TALA Expo 2010 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2553

ทั้งนี้ อ.กนกวลี สุธีธร กรรมการสมาคมฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมโครงการในวันที่ 29 และ 31 มกราคม 2553 [ภาพบรรยากาศ]

Labels: , , ,


Friday, January 29, 2010

อาจารย์ภาควิชาออกรายการโทรทัศน์ "เปิดหูเปิดตา"

จากการร่วมออกแบบสวน CU Pocket Park เป็นพื้นที่สีเขียวของจุฬาฯ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 อาจารย์ภาวดี ธนวิสุทธิ และอาจารย์กนกวลี สุธีธรได้รับเชิญให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ "เปิดหูเปิดตา" จากศูนย์สื่อสารนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรายการสาระสนุกจากรั้วจุฬาฯ ทางช่องทีวีไทย (TPBS) (ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย. 53) ทั้งนี้ รายการ "เปิดหูเปิดตา" เป็นรายการโทรทัศน์สาระสนุกความยาว 3 นาที เพื่อแบ่งปันความรู้จากอาจารย์และนิสิตจุฬาฯสู่สังคมไทย ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกแบบมีสาระ ตอบสนองวิสัยทัศน์การเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” ออกอากาศทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ หลังข่าวภาคเที่ยง (13.00 – 13.03 น.) ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย (TPBS) เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป
[ชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่]

Labels: ,


อาจารย์ร่วมงานทำบุญปีใหม่ที่สวน Pocket park at Siam square

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553  อาจารย์ภาวดี และอาจารย์กนกวลี ร่วมงานทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 53 รูป พระสงฆ์จากวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และไถ่ชีวิตโคกระบือ ซึ่งงานทำบุญปีใหม่ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ที่สวน Pocket park Siam square มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการในสยามสแควร์เข้าร่วม 

Labels: ,


Thursday, January 28, 2010

รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ บรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการสำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครวันที่ 28 มกราคม 2553 สำนักงานสวนสารธารณะและสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร
ได้เชิญ รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การออกแบบพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะ" ให้แก่ข้าราชการสำนักงานสวนสาธารณะและสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน ที่อาคารเรือนกระจก สวนลุมพินี เป็นการอบรมซึ่งจัดโดยกลุ่มงานวิชาการสวนและต้นไม้ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการเกษตรและสวนสาธารณะ กรุงเทพมหานคร

Labels:


นิสิตศึกษาเรื่องต้นไม้จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร และตาก

เมื่อวันที่ 23-27 มกราคม 2553 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ศึกษาเรื่องต้นไม้ในวิชา landscape horticulture

Labels: ,


Wednesday, January 27, 2010

President of Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM)

Dato Ismail Ngah, President ของ Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM) และอดีอธิบดีกรมภูมิทัศน์แห่งชาติ เยี่ยมเยือนเมืองไทยอย่างไม่เป็นทางการ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.วีระพันธ์ ไพศาลนันท์ ที่ปรึกษาสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม Majestic Grande การนี้ รศ.ดร.อริยา ที่ปรึกษาสมาคมภูมิสถาปนิกและวิรัชกิจ ภาควิชาฯได้พูดคุยประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับ National Landscape Policy และ Landscape Master Plan ในประเทศมาเลเซีย และ International Landscape Education Symposium ในอนาคต

Labels: ,


Tuesday, January 26, 2010

สัมมนาเรื่อง "กฎบัตรการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม"

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง "กฎบัตรการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม" รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อาจารย์ภาควิชาฯ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ ในฐานะผู้ทรงวุฒิตอบรับเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางจัดทำร่างกฎบัตรการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานคณะกรรมธิการฯ เป็นประธานในการสัมมนา

Labels:


Friday, January 22, 2010

สัมมนาระดมความเห็น โครงการวิจัย "เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน"

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความเห็น โครงการวิจัย "เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน : พื้นที่ประเทศไทยในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC)" เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ชั้น 16 อาคารสำนักงานจัตุรัสจามจุรี นำการสัมมนาโดย ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) มีผู้สัมมนาเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตัวชี้วัด (Indicators) และเกณฑ์เมืองน่าอยู่เข้าร่วมประชุมราว 15 ท่าน

Labels:


ภาควิชาภูมิฯ จัดประชุม TQFวันที่ 22 ม.ค. 2553 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมระดมความคิดเรื่องการเรียนการสอนในระบบ TQF (Outcome-based) ที่ห้อง Alumni อาคารศศนิเวศน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นกันครบทุกคน

Labels:


Tuesday, January 19, 2010

สัมมนารับฟังความเห็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง 2518 (ครั้งที่ 2)

รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมสัมมนารับฟังความเห็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 (ครั้งที่ 2) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่โรงแรม Radisson ถนนพระราม 9 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. มีการอภิปรายประเด็นปัญหาต่างๆด้านกฎหมายการผังเมือง นายปรีชา รณรงค์ ผอ.สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์, นายถวัลย์ วรรณกิจมงคล, และนายบรรณรักษ์ สุวัณณะปุระ นำการอภิปราย มีผู้ร่วมสัมมนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาร่วมประชุมราว 150 คน

Labels:


Monday, January 18, 2010

นิสิตทัศนศึกษา มฤคทายวัน


เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2553
ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล
ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 วิชา Landscape Horticulture ศึกษาการดูแล และการตัดแต่งไม้ใหญ่ ที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

Labels: , , ,


Thursday, January 14, 2010

รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก

เมื่อ 14 มกราคม 2553 รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล (หมายเลข 3) อาจารย์จากภาควิชาฯ ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. 2553-2556 ตามมาตรา 24 (2) หรือ คณาจารย์จำนวน 5 คนจากสถาบันการศึกษา ซึ่งในส่วนของสาขาภูมิสถาปัตยกรรมในชุดนี้มีเพียง 1 คน คือ รศ.จามรี (ดูประวัติ/ผลงานจากสภาสถาปนิก)

Labels:


Wednesday, January 13, 2010

ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์

คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้แก่ รศ. นิลุบล, ผศ.ดร. อังสนา, รศ.ดร. อริยา, อ. วิลาสินี ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์ จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคาร KU Home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ศ.ดร.ปริญญา นุตาลัย กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นประธานรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้

Labels: , , ,


Tuesday, January 12, 2010

นิสิตศึึกษาการค้ำยันต้นไม้ที่บ้านก้ามปู


เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553
ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล
ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 ศึกษาการค้ำยันต้นไม้ ณ บ้านก้ามปู ทรอปิคอล แกลเลอรี่ โดยมี อ.สุรัตน์ วัณโณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ

Labels: , ,


Sunday, January 10, 2010

News - Landscape Architect as one of the 50 best careers of 2010

วิชาชีพภูมิสถาปนิก ได้รับการจัดระดับเป็น อาชีพสร้างสรร/บริการ (Creative & Service) ที่ดีที่สุด ลำดับ 5 ประจำปี 2010 ของประเทศสหรัฐอเมริกา จากหนังสือพิมพ์ U.S. News & World Report (U.S. News Rankings) ซึ่งแสดงให้เห็นแนวทางการเติบโตของอาชีพภูมิสถาปนิกในปีหน้า ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ อนึ่งอาชีพเกี่ยวกับการศึกษา/พลเมือง (Education/Civic) นั้น Urban Planner อยู่ในลำดับ 4

อ่านรายละเอียดได้ที่ website U.S. Career Rankings

Labels: ,


Saturday, January 09, 2010

กิจกรรมปลูกต้นไม้ที่วัดนาป่าพง

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (+วันเด็ก) ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนิสิตในภาควิชาและทุกคนที่สนใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ให้แก่วัดนาป่าพง จังหวัดปทุมธานี มีกำหนดการคร่าวๆ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553
6.30 พร้อมกันที่หน้าคณะ ออกเดินทางไปยังวัดนาป่าพง
7.30 เดินทางถึงวัดนาป่าพง ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าให้แก่เจ้าอาวาสและพระสงฆ์
8.30 ร่วมกันรับประทานอาหารเช้า
10.00 ฟังธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาส (พระอาจารย์ คึกฤทธิ์โสตฺถิผโล)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 ปลูกต้นไม้จำนวน 700 ต้น
17.30 เดินทางกลับ

คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.นิลุบล หัวหน้าภาควิชา ผศ.ดร.อังสนา อ.สิรินทรา และอ.ปารณ อาจารย์วิชา Landscape Horticulture ผู้ประสานงานกิจกรรมครั้งนี้ รศ.ดร.นวณัฐ, อ.ภาวินี, อ.วิลาสินี, และ รศ.ดร. อริยา และนิสิตชั้นปีที่ 2, 3,และปริญญาโทจำนวนหนึ่งร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Labels: , , , , , , , ,


Friday, January 08, 2010

Studio III ทัศนศึกษา Dream World

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ผศ.ดร.อังสนาบุณโยภาส อาจารย์ภาวิณี อินชมภู และอาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ ๓ เดินทางทัศนศึกษาเพื่อดูกรณีศึกษาในวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ๓ โดยโครงการที่ทำการออกแบบเป็นแบบฝึกหัดเป็นโครงการประเภท Theme Park จึงเดินทางไปศึกษากรณีศึกษาที่ Dream World

Labels: , , ,


Wednesday, January 06, 2010

Studio Site Visit: บางบาล

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ พานิสิตชั้นปีที่ 4 วิชางานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 ไปดู Site ที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการออกแบบชุมชนเมืองนิเวศ (โครงการสมมติ) โดยครั้งนี้มี อ.ดร.สิทธิ์ (visiting researcher) เข้าร่วมสังเกตการณ์ในวิชา Studio ครั้งนี้ด้วย

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?