Wednesday, September 17, 2014

งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยนานาชาติ : Thermal Comfort

ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2557 อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ได้แก่
1) Prof. Dr. Yoshihito Kurazumi, และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คน, Sugiyama Jogakuen University
2) Assoc. Prof. Dr. Kenta Fukagawa, Kyushu Sangyo University
3) Assoc. Prof. Dr. Jin Ishii Gifu University

ได้ร่วมเก็บข้อมูลวิจัย Thermal Comfort ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นงานวิจัยร่วมระหว่าง รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ และมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ ครั้งนี้มีนิสิต ป.ตรี ชั้นปีที่ 5 (Studio Option) จำนวน 10 คน และนิสิต ป.โท จำนวน 5 คนร่วมเก็บข้อมูลและเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้าน Thermal Comfort ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์อันก้าวหน้า


Labels: , , ,


Friday, September 12, 2014

Studio4 นำเสนอแบบแนวความคิด พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. นิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอแบบแนวความคิดในการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504490 LA STUDIO 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลประจวบฯ ประธานชุมชนและชาวบ้าน สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความคิดเห็น โดยมี อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.พงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ  เป็นผู้ควบคุมและให้คำปรึกษารายวิชาฯ วันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น. นิสิตและคณจารย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ"ปั่นไปปลูกไป"

Labels: , , ,


Saturday, September 06, 2014

ร่วมประชุมทางวิชาชีพ ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ TALA

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 17.00 น. นิสิตชั้นปีที่ 5 และ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมฟังการบรรยายสัมมนา + ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557  ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ "BIM เพื่อใช้ในการทำงานฯ"  ที่ อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟ เวอรี่ จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมอบหมายวิชา LA Prof Practice และกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางวิชาชีพฯ

Labels: ,


Thursday, September 04, 2014

2504272 LA Plants นำนิสิตทัศนศึกษาพืชพรรณ ที่กรุงกวี สโมสร

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 รายวิชา 2504272 Landscape Plants พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ทัศนศึกษาพืชพรรณไม้ที่ บริษัทกรุงกวี สโมสร โดย อ.กนก เหวียนระวี ให้เกียรติเป็นวิทยากร  


Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?