Saturday, July 31, 2010

โครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ : กิจกรรมทอดน่องท่องเกาะรัตนโกสินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ได้แก่ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์, อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, อ.ภาวินี อินชมภู ได้รับทุนจากสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จัดโครงการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อาจารย์-ศิษย์ : กิจกรรมทอดน่องท่องเกาะรัตนโกสินทร์ ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2553 พานิสิตในที่ปรึกษา 37 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อให้นิสิตที่อยู่ในความดูแลเป็นบัณฑิตที่มี "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย" ดังต่อไปนี้
  • เดินทางขึ้นยอดภูเขาทอง ชมพื้นที่กรุงเทพฯจากมุมสูง แสดงให้เห็นพัฒนาการของเมืองในปัจจุบัน
  • เข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ชมการนำเสนอประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเกาะรัตนโกสินทร์ ชมการแสดงทั้ง 7 ห้องได้แก่ ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์, ห้องเกียรติยศ แผ่นดินสยาม, ห้องเรืองนามมหรสพศิลป์, ห้องลือระบิลพระราชพิธี, ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรม, ห้องดื่มด่ำย่านชุมชน, ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง
  • เยี่ยมชุมชนป้อมมหากาฬ รับประทานอาหารเที่ยงโดยชุมชน (กระเพาะปลา) และฟังประวัติความเป็นมาและพูดคุยกับชาวบ้านเรื่องปัญหาเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในย่านอนุรักษ์ และการต่อสู้ของชุมชน เดินชมพื้นที่ชุมชนป้อมมหากาฬ ถิ่นกำเนิดลิเก การทำกรงนก ชมบ้านไม้ทรงไทย สัมผัสวิถีชีวิตทำกินและความเป็นอยู่ที่น่าสนใจ
  • ชมย่านชุมชนสามแพร่ง ได้แก่ แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ เยี่ยมชม People Space/Bangkok Forum รับประทานอาหารว่างและฟังบรรยายจากวิทยากรร่วมกิจกรรมเสวนาพิเศษ "การท่องเที่ยวภาคประชาชน : เข้าใจนิเวศวัฒนธรรม เข้าใจท้องถิ่น เข้าใจคน และเข้าใจชีวิต” ณ People Space นำเสวนา โดย รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาทำร่วมกับนิสิตในที่ปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้บูรณาการบทบาทของอาจารย์ในการติดตามดูแลคุณภาพชีวิตตลอดจนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนิสิตที่อยู่ในความควบคุมดูแล ควบคู่ไปกับการติดตามดูแลความก้าวหน้าในทางด้านวิชาการตามแผนการศึกษาของนิสิต

Labels: , , ,


"การเสวนา โท-เอก อยากจบ มาพบกัน"

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 บัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดโครงการเสวนา "โท-เอก อยากจบ มาพบกัน" ณ ห้องประชุมนิสิตเก่า (329) เวลา 9.00-15.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นิสิตปริญญาโท ได้ฟังประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และปัญหาในการศึกษาที่คณะฯ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม มีวิทยากรจำนวน 3 คน
1. อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง
2. นางสาวพรภัทร บุญลือธวัชชัย
3. นายพิศุทธ์ วิเชียรฉันท์
และยังมีนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 1-2 เข้าร่วมการเสวนา "โท-เอก อยากจบมาพบกัน" ในครั้งนี้ด้วย

Labels: ,


วิชา 2504637 ทัศนศึกษาเทศบาลนครพัทยาและโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา
เมื่อวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง นำนิสิตระดับปริญญาโทภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมและภาควิชาออกแบบชุมชนเมือง ในรายวิชา 2504637 การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ เดินทางฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์ ณ เทศบาลนครพัทยา พร้อมทั้งทัศนศึกษาโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา

Labels: ,


รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความหมาย แนวคิด และพัฒนาการของงานภูมิสถาปัตยกรรม" ในวิชา ทฤษฎีการวางแผนสิ่งแวดล้อม ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 9.00-16.00 น. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553

Labels:


Friday, July 30, 2010

Landing : Thesis Exhibition / นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2552

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 คุณโชติ โสภณพนิช ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย เป็นประธานเปิดงาน Landing : Thesis Exhibition นิทรรศการวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษาา2552 ที่โถงชั้น 1 อาคารจตุรัสจามจุรี โดยงานจัดแสดงที่อาคารจตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่19-24 กรกฎาคม และจัดแสดงต่อที่ห้องนิทรรศการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553

Labels: ,


Thursday, July 29, 2010

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก) ครั้งที่ 6

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อ ร่าง พรบ. การผังเมือง พ.ศ. .... (ฉบับทางเลือก) ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2553 9.00-17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะนักวิชาการด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม [เนื้อหาและรายละเอียดร่าง พรบ.ฯ]

Labels:


Thursday, July 22, 2010

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ เชิญ อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง เป็นวิทยากรบรรยาย


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง เป็นวิทยากรในการอภิปรายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบป้าย" ร่วมกับ นายสุรพล ตันสุวรรณ (รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง) นายพฤกษ์ พัฒโน (รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่) นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่) และนายแสนยากร อุ่นมีศรี (ผู้แทนกรุงเทพมหานคร) ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการจัดระเบียบป้าย" จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมรามาดาเดมา กรุงเทพฯ

Labels:


Wednesday, July 21, 2010

ทัศนศึกษามีนบุรี


วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 นิสิตชั้นปีที่ 5 จำนวน 35 คน ไปทัศนศึกษาในวิชา 2504513 การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและนันทนาการ ที่ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ โดยมีวิทยากร คือ คุณปฐมา หรุ่นรักษ์วิทย์ จาก บริษัทสถาปนิก CASE (Community Architects for Shelter and Environment) และผู้นำชุมชนอีก 2-3 ท่าน ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนเก่าริมคลองแสนแสบ ในอดีตคือ ตลาดนายเลิศ อาคารต่างๆ ทรุดโทรมไปมากเนื่องจากมีอายุกว่า 100 ปี ปัจจุบันไม่ได้ทำหน้าที่ตลาดอีกต่อไป แต่เป็นชุมชนพักอาศัย คุณปฐมา และสถาปนิกอาสา ร่วมกับผู้นำชุมชน ได้รวบรวมเด็กๆ เพื่อช่วยกันคิดและสร้างสวนสาธารณะในชุมชน หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการทำห้องสมุด นับเป็นตัวอยางที่ดีของกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม และเป็นตัวอย่างของงานออกแบบที่ประยุกต์ความรู้จากตำรามาปรับให้เรียบง่าย ทำเองดูแลเองในชุมชน

Labels: ,


Monday, July 19, 2010

โครงการตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์เมือง


วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2553 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้จัดอบรมเรื่อง การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในภูมิทัศน์เมือง ที่อาคารนารถ โพธิประสาท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มีผู้เข้ารับการอบรม 61 คน จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ เทศบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ภูมิสถาปนิก ฯลฯ เป็นการอบรมโดยใช้เวลา 1 วัน ผลการประเมินพบว่าผู้เข้าอบรมได้รับความพอใจและประสงค์จะให้จัดการอบรมเรื่องเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ในเรื่องอื่นๆ ต่อไป การอบรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากวิทยากร 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ซึ่งเป็นอาจารย์อาวุโสของภาควิชาฯ และคุณธราดล ทันด่วน ผู้จัดการบริษัทอะบอริสไทย จำกัด

Labels: ,


Sunday, July 18, 2010

Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Program in Thailand


รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมกิจกรรม Celebrating the 60th Anniversary of the Fulbright Program in Thailand ในโอกาสฉลอง 60 ปีของทุน Fulbright ในประเทศไทย โดยร่วมระดมสมองด้านความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและกับตัวแทนจากต่างประเทศ สถานทูตสหรัฐฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย (Brainstorming Session on “Thai-U.S. Educational Cooperation”) ในหัวข้อกิจกรรม Exchange Programs เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 นอกจากนี้ในวันที่ 15 กรกฎาคม ยังได้เข้าร่วม International Symposium on "Caring Leaders across Cultures” ในรายการต่อไปนี้

Labels: ,


Friday, July 16, 2010

รศ.จามรี ได้ร่วมการเสวนา เรื่อง "อนาคตเกาะระ มรดกไทย สู่มรดกโลก"


วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2553 มีการจัดการเสวนา เรื่อง "อนาคตเกาะระ มรดกไทย สู่มรดกโลก" จัดโดย คณะกรรมการธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐ วิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฏร ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ด้วย คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐ วิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการเสวนาเรื่อง "อนาคตเการะ มรดกไทย สู่มรดกโลก" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.30 - 17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้กับนักวิชาการ นักอนุรักษ์ นักบริหารและประชาชนผู้สนใจ จากทุกภาคส่วน ได้ร่วมคิด ข้อเสนอแนะ และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่เกาะระที่เหมาะสม เพื่อเป็นมรดกของประเทศไทย โดยมี รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล เป็นหัวหน้าโครงการ และ อาจารย์กนก เหวียนระวี เป็นผู้นำเสนอ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน โดยได้มีการถ่ายทอดสดทางวิทยุกระจายเสียงของสภาผู้แทนราษฎรตลอดการสัมมนา

Labels:


Thursday, July 15, 2010

บรรยายพิเศษ IFLA 2010+Shanghai expo Trip


เมื่อเย็นวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 ภาควิชาฯได้จัดบรรยายพิเศษ โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน International Student Design Competition ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมStudent Charette และการร่วมประชุม IFLA World Congress 2010 ที่เมืองซูโจว และบรรยากาศการทัศนศึกษางาน Shanghai Expo ที่เซี่ยงไฮ้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 50 คน โดยผลงานที่เข้าร่วมประกวดแบบของนิสิตจะจัดแสดงอยู่ที่โถงลิฟต์ หน้าห้องภาควิชาฯ ชั้น 6

Labels: , , ,


Tuesday, July 13, 2010

รศ.นิลุบล เข้าร่วมอบรม "การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร"

รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ เข้ารับการอบรมเรื่อง "การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร" จัดโดย สำนักงานวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และ 10 กรกฎาคม 2553 เพื่อเตรียมการเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร การอบรมครั้งนี้เป็นการรับทราบแนวทางการตรวจประเมินและทำความเข้าใจตรงกันในระหว่างคณะผู้ตรวจประเมิน เพื่อจะได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้มีการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และระบบประกันคุณภาพหลักสูตรของจุฬาฯ (CU-CQA) กำหนดให้หลักสูตรจะต้องมีระบบติดตาม ประเมินและปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี

Labels:


Monday, July 12, 2010

Bangkok Sabai Walk Site Survey & Workshopวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 53 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตชั้นปีที่ 5 วิชา sketch design ที่เข้าร่วม"การประกวดแบบเพื่อปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ใต้บีทีเอสสยาม" เดินสำรวจพื้นที่และเข้าร่วมเวิร์คชอปเพื่อเก็บข้อมูลในการปรับปรุงทางเท้าและภูมิทัศน์ย่านสยาม

Labels: ,


Tuesday, July 06, 2010

ทัศนศึกษาฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 ได้พานิสิตออกเดินทางสำรวจพื้นที่ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์ประกอบของศูนย์ชุมชนเมือง ฉะเชิงเทรา

Labels: , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?