Sunday, April 14, 2013

The 50th IFLA World Congress & Student Charretteคณาจารย์และนิสิตวิชา 2504415 Individual Study LA ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2555 ร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนเดินทางไปร่วมการประชุมวิชาการ งานตัดสินประกวดแบบ และ Student Charrette ที่นิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-12 เมษายน 2556 โดยทาง Lincoln University ที่เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมของนิสิตในปีนี้ โดยมีประโยชน์ในการร่วมกิจกรรมดังนี้ ได้เรียนรู้การทำงานในระดับนานาชาติ อันเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดมหาวิทยาลัยสู่อาเซียน และเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการศึกษา วิจัย และการทำงานร่วมกันในอนาคต

กำหนดการ (Key dates)
ผู้ร่วมโครงการ

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?