Tuesday, December 30, 2008

อาจารย์ภาควิชาฯ ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก

รศ.อริยา อรุณินท์ ได้ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ การออกแบบสวนสาธารณะทศพิธราชธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการของกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ บนเนื้อที่ 13 ไร่เศษ ข้างกระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี
และ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2551 รศ.อริยา ได้รับมอบเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้าจากประธานรัฐสภา จากการที่เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่สถาบันฯ ประจำปี 2551


ก่อนหน้านี้ เมื่อ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551 รศ. อริยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร วิชา Research Methodology in Environment, Development and Sustainability ให้กับนิสิตปริญญาโทและเอกหลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยLabels:


Saturday, December 27, 2008

งานเลี้ยงปีใหม่ และแจกประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ทำชื่อให้ภาคฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2551 ทางภาควิชาได้จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ที่ studio ชั้น 9 มีกิจกรรมบันเทิง จับฉลากรับของขวัญจากคณาจารย์ การรับประทานอาหารร่วมกันทั้งอาจารย์ในภาควิชาฯ นิสิตปริญญาตรีและโทของภาควิชาฯ และมีการแจกประกาศเกียรติคุณนิสิตที่ทำชื่อเสียงให้ภาควิชาฯ ชนะรางวัลต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน [ภาพบรรยากาศ]

Labels: ,


Friday, December 19, 2008

ทัศนศึกษาวิชา horticulture


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551
ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่3 ทัศนศึกษายังบ้านก้ามปุ เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ วิธีการปลูก และการค้ำยัน จากวิทยากร คุณสุรัตน์ วัณโณ ทั้งนี้ อ.สิรินทรา วัณโณ ได้ร่วมด้วย

Labels: , ,


Thursday, December 18, 2008

Public hearing ที่หนองจอก

อาจารย์ ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และอาจารย์ ภาวิณี อินชมภู ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและนำเสนอแบบการปรับปรุงสะพานหน้าตลาด สะพานคนเดิน และท่าเรือนายเลิศเก่า ในโครงการออกแบบชุมชนเมืองหนองจอก ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรหนองจอก เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 เวลา 9:00-12:30 น.โดยมี รศ.นิลุบล อ.กนกวลี และ อ. วิลาสินีเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

Labels: ,


Tuesday, December 16, 2008

อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ เข้าร่วมประชุมนานาชาติที่ญี่ปุ่น

อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ The international symposium to discuss the role of suburban farmland and sustainable community development ณ เมือง นิชิโนมิยะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำการสำรวภูมิทัศน์เมือง, ภูมิทัศน์ริมแม่น้ำ และระบบอุทกวิทยาเมือง ของเมืองโอซากะ ซี่งเป็นการวิจัยร่วม Urban-Rural Sustainabitity Project กับ Integrated Research System for Sustainable Science(IR3S) และ The Transdisciplinary Initiative for Global Sustainability (TIGS), The University of Tokyo ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2551

Labels: ,


Sunday, December 14, 2008

Delegate of the Commission on Higher Education, Ministry of Education (สกอ.)

รศ. อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน Built environment ร่วมเดินทางกับคณะรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อติดตามความคืบหน้าจาก MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2551

การเดินทางครั้งนี้มีผู้แทนระดับสูงจาก สกอ., ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมเดินทางทั้งสิ้น 10 คน ร่วมประชุมและเดินทางเข้าพบกับหน่วยงานด้านการศึกษา-วิจัย และสถาบันอุดมศึกษาระดับตรี โท เอกหลายแห่งของเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ The Nethrlands Assocaition of Universities if Applied Sciences (HBO), The Association of Research Universities in the Nethrlands (VSNU), Nuffic, The Ministry of Education, Culture and Science (OSW), Utrecht University, International Insitute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) at Enchede, Wageningen University, Fontys University of Appied Sciences at Eindhoven, และ Institute of Water Management (UNESCO-IHE)
[รูปจากการเดินทางครั้งนี้]

Labels: ,


Utrecht University - The Netherlands

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 รศ. อริยา อรุณินท์ ได้แวะเยี่ยม Department of Human Geography and Planning แ ละ Department of Physical Geography ที่ Faculty of Geosciences ของ University Utrecht ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอน-การวิจัยระดับปริญญาโทและเอกที่มีชื่อเสียงแ ห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์
Dept of Human Geography Dept of Physical Geography
ที่ Department of Human Geography เข้าเพบ Prof Dr Bart Wissink อาจารย์และนักวิจัยที่เคยเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับจีนและไทย นอกจากนี้ยังได้ พูดคุยประสานความร่วมมือทางวิชาการกับทางภาควิชาฯ หัวหน้าภาคฯ Prof Dr T.J.M. Spit และ Geroen Van Pelt เจ้าหน้าที่ International Office ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้

ส่วนที่ Department of Physical Geography ได้เข้าพบ Prof Dr Steven M.de Jong ซึ่งดูแลเรื่องงานวิจัยของทางภาควิชาฯ การเข้าพบครั้งนี้น่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือในอนาคตระหว่างภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมและ University Utrecht ด้วยดีต่อไป

Labels: ,


Saturday, December 13, 2008

งาน Research Symposium, UEM (FoS), AIT


อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในหัวข้อ "Decentralized Wastewater Managementfor Sustainable Urban Development" ในงาน Research Symposium ภายใต้หัวข้อหลัก "Environmental Management Measures for Overcoming the Formal – Informal Dichotomy" จัดโดย CIDA, SEA-UEMA
วันที่ 12 ธันวาคม 2551, ที่ AIT Conference Center, Asian Institute of Technology จ.ปทุมธานี

Labels: ,


Thursday, December 04, 2008

บรรยายพิเศษ พี่เก่าเล่าเรื่อง #2

ภาควิชาฯได้จัดบรรยายพิเศษ พี่เก่าเล่าเรื่อง ครั้งที่ 2 โดยเชิญศิษย์เก่าที่ได้ไปทำงานภูมิสถาปัตยกรรมที่ Hongkong 2 คน คือ ธีรภัทร และพรนภา ให้มาเล่าประสบการณ์ และพูดคุยกับนิสิตรุ่นน้อง เกี่ยวกับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 16.30-18.00 น. ที่ห้อง 211 มีนิสิตชั้นปีที่ 2 และ3 เข้าร่วมฟังการบรรยาย

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?