Wednesday, February 25, 2015

Floating Fiction : News, Special Reports, Bangkok Post Newspaper

บทความ Floating Fiction ใน Special Reports, หนังสือพิมพ์ Bangkok Post ฉบับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดย Anchalee Kongrut ได้สัมภาษณ์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เกี่ยวกับกิจกรรมตลาดน้ำ คลองผดุงกรุงเกษม [อ่านบทความจาก BangkokPost]

Labels: , ,


Saturday, February 14, 2015

เข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดแนวความคิดของเยาวชน Young FIT คิดสร้างชาติ : ปฏิรูปการศึกษา


เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 นิสิตภาควิชาฯ ได้แก่ กมลชนก ศรีเสาวนันท์, โชติกา รักพวก (Dream Team) ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ บันทึกเทปรายการการประกวดแนวความคิดของเยาวชน Young FIT คิดสร้างชาติ ในหัวข้อปฏิรูปการศึกษา เป็นการเสนอไอเดียปฏิรูปประเทศอย่างสร้างสรรค์ แบบคนรุ่นใหม่ของไทย จัดโดย สถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT - Future Innovative Thailand Institute) ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจและต้องการมีส่วนร่วมในการปฎิรูปประเทศไทย เข้าร่วมประกวดความคิดปฏิรูปประเทศไทย ผ่านรูปแบบของรายการแข่งขันที่เยาวชนผู้เข้าแข่งขันสามารถ สะท้อนมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ แสดงความคิดเห็น ระดมแนวคิด วิเคราะห์ ตลอดจนนำเสนอแนวทางการสร้างอนาคตใหม่ที่ดีกว่าให้กับประเทศไทยได้อย่างสร้างสรรค์ ตามกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยทั้ง 11 ด้านของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิดปฏิรูปประเทศไทยของคนรุ่นใหม่ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ให้คำปรึกษา พัฒนาจากผลงานออกแบบใน Studio Option (วิชา LA Design Studio VI) งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นสุดท้าย สำหรับนิสิตปีที่ 5 

รายการออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ ฟ้าวันใหม่ www.fahwonmai.tv ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.15 - 20.40 น. [Youtube]

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?