Monday, May 26, 2014

โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ รับเชิญจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมเดินทางสำรวจพื้นที่เพื่อการวางแผนแม่บท โครงการศูนย์การเรียนรู้การพัฒนา ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกับการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ และการสร้างลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งทางด้านการเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่น

Labels: ,


Thursday, May 01, 2014

2014 IFLA Asia-Pacific Regional Congress, Kuching, Sarawak, Malaysia
รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนประเทศไทย ร่วมประชุม IFLA APR Council Meeting และร่วมกิจกรรมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ 2014 IFLA APR Congress จัดโดย International Federation of Landscape Architects ณ เมือง Kuching, รัฐ Sarawak ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2557

   

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?