Sunday, February 28, 2010

การประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรม Stage II - อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก


เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรม Stage II - อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร) จ.ภูเก็ต พื้นที่ 96 ไร่โดยก่อนหน้านั้นในเดือนธันวาคม ได้มีการตัดสิน Stage I คัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีม (เป็นทีมจากศิษย์เก่าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาปนิกท้องถิ่นในภูเก็ต) และจัดทำหุ่นจำลองและพัฒนาแบบเพื่อรับฟังความเห็นจากประชาชน ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิชัย ไพรสงบ ในการประชุมที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซีตี้ในครั้งนี้

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่านนั้น ทีม PASA Landscape ได้รับรางวัลที่ 1 เพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้างต่อไป โดยงบประมาณของจังหวัดภูเก็ต บริษัท Emphasite ได้รับเสียง vote จากประชาชนมากที่สุด ทั้ง 2 ทีมเป็นทีมนิสิตเก่าภาควิชาฯ

Labels: ,


Tuesday, February 23, 2010

ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่าเรื่อง TQF


เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 53 ภาควิชาภูมิฯ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากศิษย์เก่ารวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการใช้บัณฑิตจากภาควิชาภูมิฯ เรื่อง TQF หรือ การเรียนการสอนแบบ outcome-based ที่อาษา Center ชั้น 5 Siam Discovery โดยมี ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ เป็นผู้นำประชุม

Labels: , , , ,


Thursday, February 18, 2010

ฉะเชิงเทรา Workshop: Final Presentationวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 53 นิสิตปริญญาโทภาควิชาภูมิฯ เข้าร่วมในการนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ "การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว: การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ จ.ฉะเชิงเทรา" ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งงานนี้มีผู้ให้ความสนใจจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมฟังการนำเสนอในครั้งนี้

Labels: , ,


Friday, February 12, 2010

ดูงานวิชา LA Con III ที่ RBSC


วันที่ 11 ก.พ. 53 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อ.โกสิต อิสรียวงศ์ พานิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าดูงานที่ราชกรีฑาสโมสร หรือ RBSC (Royal Bangkok Sports Club) โดยได้ชมระบบบำบัดน้ำเสีย และ การบริหารจัดการสนามกีฬาหลากหลายประเภท

Labels: , ,


ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2553 นางสาวสุพิชฌาย์ เมืองศรี เป็นตัวแทนไปนำเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมกับ ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อเรื่อง " Landscape Design Guidelines for Key View Points of Tourist's Attraction in Chiangmai Province" ในงานประชุม Graduate Research Colloquim in Southeast Asian Landscape and Urbanism. ซึ่งจัดโดย Faculty of Built Environment & The School of Graduate Studies, Universiti Teknologi Malaysia.

ในการประชุมในครั้งนี้มีนักศึกษามาจากประเทศมาเลเชีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งพบว่านักศึกษาจากทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นอย่างมาก ทุกคนมีความพยายามที่จะพัฒนางานวิจัยของตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ทราบถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจศึกษาวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงแนวทางของกระบวนการทำวิจัย เทคนิค และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการวิจัย ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะนำแนวทางเหล่านี้มาประยุกต์และปรับใช้กับงานวิจัยในประเทศไทยได้ อีกทั้งยังได้รู้จักกับเพื่อนๆต่างสถาบันทำให้ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และวิธีการในการทำวิจัยซึ่งกันและกัน อันเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนางานวิจัยให้ดีขึ้นด้วย

Labels: , ,


Thursday, February 11, 2010

Special Lecture "Contrasting Cultural Landscapes? : Commentaries on landscape architecture education, research and practice."


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กพ. 2553 เวลา 16.30-18.00 น. ทางภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาฯ จัดให้มีการบรรยายพิเศษ โดย Dr Sidh Sintusingha, visiting researcher ของภาควิชาฯ จาก University of Melbourne เรื่อง Contrasting Cultural Landscapes? : Commentaries on landscape architecture education, research and practice in Australia and Thailand. ณ ห้อง 211 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก นักวิจัย นิสิต ผู้สนใจ ร่วมเข้าฟังประมาณ 40 คน

Labels: ,


อาจารย์ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการที่คณะแพทย์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 อาจารย์ภาวดี ร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาล่าสุดทางสถาปัตยกรรมของบ้านและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของผู้สูงวัย (Current Architectural Development for Happy Aging Housing & Environment)
ณ ห้องประกิตเวชศักดิ์ (312/3) ชั้น 3 อาคาร อปร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Labels:


Sunday, February 07, 2010

Publication : Water Communities (Community, Environment and Disaster Risk Management)

เดือนพฤษภาคม 2553 อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ จะมีผลงานตีพิมพ์และร่วมเป็น editor ในหนังสือ Water Communities (Community, Environment and Disaster Risk Management): by Rajib Shaw (Author, Editor), Danai Thaitakoo (Author, Editor) Hardcover: 210 pages, Publisher: Emerald Group Publishing Limited (20 May 2010), Language English, ISBN-10: 1849506981, ISBN-13: 978-1849506984

Abstract : Water is the key to human civilization. Most of the ancient civilization had its roots to river basins, where people-water interaction was the key aspect. Due to innovations of knowledge and technology and modernization of lifestyles, the human-water direct contact has become less significant. People have become more dependent to the system, and consequently, the closeness to water is gradually diminishing. It is however, a challenge on how to learn from the basic principles of water human interaction and apply those lessons to the current context of urban and rural settings. This book will provide a few analytical case studies on different aspects of water communities, which is defined as the human-water interaction process.

Labels: ,


Wednesday, February 03, 2010

นิสิตป.โท ทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ


วันที่ 24-28 มกราคม 2553 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตระดับปริญญาโทไปทัศนศึกษา และ ดูงานวางผังและออกแบบภูมิทัศน์เมือง Kuala Lumpur, Putrajaya, Malacca และ Singapore โดยการไปครั้งนี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย International Islamic University Malaysia และ National University of Singapore

Labels: , ,


นิสิตทัศนศึกษากุยบุรี และแก่งกระจาน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2553 อ.ปารณ ชาตกุล และ ผศ.ดร.ดำรง พิพัฒนวัฒนากุล จากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับชมรมคนรักษ์ช้างป่า นำนิสิตศึกษาการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับป่าและสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?