Friday, July 27, 2012

ภูมิสถาปัตยกรรมกับภัยธรรมชาติ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย จัดโครงการการประชุมวิชาการและเสวนาด้านภูมิสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 255เรื่อง “ภูมิสถาปัตยกรรมกับภัยธรรมชาติ” ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม  255ณ ห้อง 329  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีองค์ปาฐก คือ ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ พร้อมทั้งมีผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้


ช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอบทความวิชาการจากนักวิชาการ และ นักปฏิบัติวิชาชีพจำนวนมาก ดังรายนามต่อไปนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ โอศิริ, รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์, อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์, ดร.พรธรรม ธรรมวิมลอาจารย์กนกวลี  สุธีธร, อาจารย์สิรินทรา วัณโณ, อาจารย์ปารณ ชาตกุล, อาจารย์สุภณัฐ เดชนิรัติศัยอาจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ และอาจารย์อลิษา สหวัชรินทร์, คุณยศพล บุญสม, และ คุณสืบสิริ ศรีธัญรัตน์


งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลทั่วไป ข้าราชการ ผู้ประกอบการ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา รวมทั้งสิ้นประมาณ 90 คน


Labels: , , , , , , , ,


Monday, July 23, 2012

2012 IWUL International Workshop, Columbus, Ohio + Chicago Excursion USA


The International Workshop on Urban Landscape (IWUL 2012) หัวข้อ "Modular Habitat." โดยมีคณาจารย์ ภูมิสถาปนิก สถาปนิก นิสิต นักศึกษา จาก 3 มหาวิทยาลัยใน 3 ประเทศได้แก่ University of Seoul, Ohio State University และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 6-16 กรกฎาคม 2555 ลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Design Built และทัศนศึกษาเพื่อออกแบบ Hoop House ในพื้นที่ Godman Guild เมือง Columbus, Ohio, USA. ภายใต้ MOU ของ 3 มหาวิทยาลัย ครั้งนี้มหาวิทยาลัย OSU เป็นเจ้าภาพ
กิจกรรม IWUL นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504413 LA Workshop โดย อ.ภาวืนี อินชมภู ประกอบด้วยนิสิตปริญญาตรีจำนวน 8 คนและนิสิตปริญญาโท 1 คน รายวิชาเป็นการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศและทัศนศึกษา 2 เมืองในสหรัฐอเมริกา ได้แก่เมือง Columbus สถานที่จัด Workshop (4-16 กค.) และ Chicago (17-20 กค.) ทัศนศึกษางานวางผัง สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ Millennium Park, Willis Tower (Sears), IIT, Oak Park, Chicago Magnificent Miles, ฯลฯ
รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจภาควิชาฯ ผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือฯ ได้รับเชิญจากทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมเดินทางเป็น Commentator ในครั้งนี้

Labels: , , , ,


Saturday, July 21, 2012

ทัศนศึกษาวิชาพืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555 รายวิชา 2504272 พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษา  ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา และ แหล่งผลิตต้นไม้ สวนสายบัวพันธุ์ไม้ จ.สระบุรี 

Labels: ,


Thursday, July 12, 2012

สำรวจพื้นที่ วิชา INTER LA DSGN STUD
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท วิชา INTER LA DSGN STUD ชั้นปีที่ 1 จำนวน 5 คน สำรวจพื้นที่ บริเวณ อ่าวไผ่ อ.ศรีราชา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบในรายวิชา พร้อมกันนี้ได้นำนิสิตในวิชาดังกล่าว ทัศนศึกษาเรื่องการออกแบบในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ณ สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

Labels: ,


Monday, July 09, 2012

SKD ในวิชา LA Studio ปี 4: Waterfront Cultural Community Space


วันที่ 9 กรกฏาคม 2555 อาจารย์กนกวลี  นำนิสิตชั้นปีที่ 4 สำรวจพื้นที่คลองสานและฟังบรรยายจากคุณธีรนันท์  ช่วงพิชิต นักประวัติศาสตร์ ชุมชนธนบุรี เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชน และการใช้งานพื้นที่รกร้างริมแม่น้ำเจ้าพระยา ข้างอุทยานสมเด็จย่าและศาลเจ้ากวนอู เพื่อให้นิสิตทำเป็นแบบฝึกหัดในการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ ในหัวข้อ Waterfront Cultural Community Space เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Green Khlongsan ที่สนับสนุนโดยกลุ่ม Big Tree โดยกิจกรรมในวิชา LA Studio นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จุฬาฯ 80 ปี สู่ชุมชน

Labels: ,


Saturday, July 07, 2012

ทัศนศึกษาวิชาพืชพรรณสำหรับภูมิทัศน์ ที่ กรุงกวี สโมสร

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 รายวิชา 2504272 พืชพรรณสำหรับงานภูมิทัศน์  อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 39 คน ทัศนศึกษา  ณ บริษัท กรุงกวี สโมสร จำกัด โดย อ.กนก เหวียนระวี ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

Labels: ,


Tuesday, July 03, 2012

Journal of Environmental Management Vol 8, No 1 (2012)

Journal of Environmental Management Vol 8, No 1 (2012) วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ตีพิมพ์บทความวิชาการ (Viewpoint) หัวข้อ เครื่องมือขยายเสียงจากชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาที่ดิน กรณีศึกษาโครงการที่มีความขัดแย้งสูง The Amplification of Voices of Victims of Land Development Projects: The Case of Land Management Controversies โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ [PDF] และ บทความวิจัย (Research) หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์และสถานการณ์ของพื้นที่เกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครท่ามกลางกระแสความเป็นเมือง Landscape Change and the Situation of Agricultural Land in Eastern Bangkok under Urbanization โดย วชิร สอแสง , อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ [PDF]
วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม (Journal of Environmental Management) เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความในสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีขอบข่ายครอบคลุมตั้งแต่ 2 สาขาวิชาขึ้นไปร่วมกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบริหารการจัดการ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่มีนัยทางทฤษฎีหรือการประยุกต์ใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง มลพิษอุตสาหกรรม รวมถึง สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่ผู้สนใจโดยทั่วไปในทุกสาขาวิชา

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?