Saturday, June 30, 2012

2012 Teleconference : Urban Planning and Environment, Architecture conservation

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นวิทยากรบรรยายผ่านระบบ Teleconference หัวข้อ "Green Design & The Integrated Urban Water Management" ไปยัง Dr.Koji Ichimura - Landscape /Urban Engineer มหาวิทยาลัย Muroran Institute of Technology, Japan. ส่วนหนึ่งของโครงการ 2012 Teleconference : Urban Planning and Environment, Architecture conservation ซึ่งดำเนินการโครงการห้องเรียนทางไกลบนเครือข่ายโลก (Thai Global Media Classroom) เป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ในการดำเนินจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความร่วมมือ

Labels: , ,


Friday, June 29, 2012

SKD ใน LA Design Studio / เสวนาเรื่อง “ไล่รื้อชุมชน”

นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 4 ร่วมฟังการเสวนาสัญจรคนค่อนศตวรรษ ที่ กรุงเทพฯ เรื่อง “ไล่รื้อชุมชน” ความขัดแย้งระหว่างกรรมสิทธิ์โดยกฏหมายและสิทธิชุมชน..ภาวะล้าหลังทางวัฒนธรรมในเมืองไทย ผู้ร่วมเสวนา ศ.ดร.เสน่ห์ จามริก, รศ.ดร.มรว.อคิน รพีพัฒน์ และ รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Sketch Design ในวิชา LA Design Studio ชิ้นที่ 1 - Cultural Landscape ภูมิทัศน์วัฒนธรรมบริเวณชุมชนป้อมมหากาฬ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ผู้ออกโปรแกรมร่วมฟังการเสวนาครั้งนี้

Labels: ,


ประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 10 "นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมีคุณภาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ" (Green Innovation for Quality Society and Sustainable Development) ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

งานประชุมนี้มี Keynote Speaker คือ Mr.Rae Kwon Chung ซึ่งดำรงตำแหน่ง Director of the Environment and Development Division, The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) มาบรรยายเรื่อง "Persueing inclusive green economy as a follow up of Rio+20"

นอกจากนั้น อ.ดร.ฉมาวงศ์ ยังได้ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น "บนเส้นทางสีเขียว" ในกลุ่มหมู่บ้านแสนสุข (Green Community) ในช่วงบ่ายของการประชุม

Labels: ,


โครงการอบรม การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 3


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม จัดโครงการอบรม "การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง รุ่นที่ 3" เพื่อเป็นการบริการวิชาการและอบรมผู้บริหาร นักออกแบบ และผู้ปฏิบัติการเกี่ยวกับคุณค่าและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ เดชา  บุญค้ำ และคุณธราดล  ทันด่วน เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย รศ.จามรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ ผศ.ภาวดี และอาจารย์กนกวลี เป็นผู้รับผิดชอบจัดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 78 ท่าน มาจากหน่วยงานราชการและสำนักงานออกแบบ

Labels: , , ,


Saturday, June 23, 2012

2012 tele-conference and IWUL Workshop

นิสิตชั้นปีที่ 4 วิชา LA Workshop : 2012 IWUL ร่วมฟังการบรรยายใน 2012 Tele-Conference Discussion จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ theme : Asian Culture on Architecture and Environment เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 @UniNet นิสิตได้ร่วมฟังการบรรยาย ซึ่งดำเนินการโครงการห้องเรียนทางไกลบนเครือข่ายโลก (Thai Global Media Classroom) เป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย ในการดำเนินจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความร่วมมือ โดย

Labels: , , ,


Tuesday, June 12, 2012

การสำรวจพื้นที่ในวิชา LA DSGN 2

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตวิชา LA DSGN 2 ชั้นปีที่ 3 จำนวน 41 คน สำรวจพื้นที่ บริเวณ อ่าวไผ่ อ.ศรีราชา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบในรายวิชา พร้อมกันนี้ได้นำนิสิตในวิชาดังกล่าว ทัศนศึกษาเรื่องการออกแบบในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ณ สวนสัตว์เปิด เขาเขียว

Labels: ,


Monday, June 11, 2012

วิทยากรงาน "สัมมนาวิชาการและมหกรรมเกษตรในเมือง:ปลูกเมือง ปลูกชีวิต"


อาจารย์กนกวลี  สุธีธร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาวิชาการและมหกรรมเกษตรในเมือง: ปลูกเมือง ปลูกชีวิต และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมสวนผัก ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส  อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ สวนรถไฟ) โดยบรรยายและร่วมเสวนาในหัวข้อ ระยะทางและการสร้างอาหารของคนเมืองบนพื้นที่รกร้าง ในประเด็น ระยะทางอาหารของคนกรุงกับการสร้างพื้นที่เกษตรในเมือง

Labels:


Friday, June 01, 2012

บรรยายพิเศษให้ Arizona State Universityอ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้กับนักศึกษาจาก School of Politics and Global Studies จาก Arizona State University ที่มาเรียน Summer ในประเทศไทย ในหัวข้อ Potential of Decentralized Wastewater Management for Urban Development in Bangkok โดยมุ่งเน้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ที่ Bangkok CODE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในการนี้มีนักศึกษาจากมจธ. และผู้สนใจเข้าฟังราว 30 คน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อ.ดร.ฉมาวงศ์ ได้ร่วมฟังการนำเสนอผลการศึกษา และร่วมให้ข้อคิดความเห็นกับผลงานของนักศึกษาจาก ASU ที่ได้ศึกษาพื้นที่ในคลองแสนแสบและบริเวณข้างเคียง

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?