Tuesday, February 23, 2016

โครงการนำร่อง ถนนสาทรสีเขียว

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ หัวหน้าโครงการจัดทำผังแม่บทโครงข่ายพื้นที่ สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.)และ อ.ภาวิณี อินชมภู ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ จัดการประชุมร่วมกับประชาชนครั้งที่ 10 เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องการออกแบบถนนสาทร โดยจะทำการปรับปรุงทางเท้า กำหนดเส้นทางสัญจรที่ชัดเจน ยกระดับทางจักรยานขึ้นมาบนทางเท้า นำสายไฟลงใต้ดิน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามผังแม่บทฯ จะมีการพัฒนาส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางเดินลอยฟ้า ซึ่งหากสำเร็จจะสามารถเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวในบริเวณดังกล่าวจาก 355 ตารางเมตร เป็น 2,710 ตารางเมตร โดย กทม.จะนำแผนไปดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มได้เร็วสุดภายในงบประมาณปี 2560 โดยผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า จะนำข้อสรุปจากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง 10 ครั้ง เสนอต่อ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เพื่อพิจารณาและนำแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณ [อ่านข่าวต่อได้ที่ โพสต์ทูเดย์]

Labels: , ,


Saturday, February 20, 2016

การประชุมและนำเสนองานครั้งที่ 1 โครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2559 ในรายวิชา LA STUDIO DESIGN III งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ อาจารย์ ภาวิณี อินชมภู , อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ , ผศ.สิรินทรา วัณโณ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ นำนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 42 คน และรายวิชาระดับปริญญาโท Special Topic โดย ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และนิสิตปริญญาโท จำนวน 12 คน เพื่อนำเสนองานในการร่วมประชุมฟังความเห็น และสำรวจศึกษาพื้นที่โครงการออกแบบทางภูมิสถาปัตยกรรม ในเขตเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพัฒนาออกแบบเป็นสวนสาธารณะเทศบาล เข้าร่วมโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชน ของ สผ. - สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง สผ.ได้สนับสนุนทุนส่วนหนึ่งในการลงศึกษาพื้นที่ครั้งนี้ และทางตัวแทนชุมชนและรองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุม 
ทั้งนี้ทางกลุ่มนิสิตได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะบริเวณชายหาด ในพื้นที่เขตเทศบาลด้วย จากนั้นขากลับได้ไปทัศนศึกษาบริเวณปากน้ำคลองเขาแดง เขาหินปูน และป่าชายเลน ที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

Labels: , , , , , , ,


Saturday, February 13, 2016

การบรรยายและอภิปรายเรื่อง การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  จัดให้มีการบรรยายและอภิปรายเรื่อง การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เวลา 8.30-16.30 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ Road Map เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ให้เป็นไปอย่างสมดุล ยืดหยุ่น และยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการปฏิรูปของระบบการผังเมืองทุกระดับ รวมทั้งเป็นกรอบชี้นำการพัฒนาของประเทศและส่งเสริมการใช้พื้นที่อย่างมีประโยชน์สูงสุด ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การนี้ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ผู้ช่วยเลขานุการ และคณะทำงานปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในช่วงรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่ 1 เครือข่ายภาคประชาชน

Labels: ,


Tuesday, February 09, 2016

Presentation : LA STUDIO DESIGN V (งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ในรายวิชา LA STUDIO DESIGN III งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 5 คณาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ อ.ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส , อ.ดร.พรธรรม ธรรมวิมล , อ.สืบสิริ ศรีธัญรัตน์ และอาจารย์จากภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย อ.ผศ.ประชา แสงสายัณห์ นำนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 จำนวน 38 คน นำเสนอแนวทางการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทวัดวัดญาณเวศกวัน และถวายแบบแนวทางการปรับปรุงผังแม่บทวัดญาณเวศกวันแด่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (รองเจ้าอาวาส)

Labels: , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?