Sunday, May 16, 2010

ร่วมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553 รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ หัวหน้าภาควิชาฯ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยทางสำนักพิมพ์จุฬาฯ มีความมุ่งหวังจะให้คณาจารย์ได้มีแนวทางในการสร้าง ผลิต และเผยแพร่หนังสือวิชาการ เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษา ซึ่งย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อสถาบัน คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน จากบุคคลภายนอก 120 คน และผู้ได้รับทุนสนับสนุนจากจุฬาฯ 30 คน

Labels: ,


Tuesday, May 11, 2010

ปฐมนิเทศนิสิตระดับ บัณฑิตศึกษา 2553

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ทางภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 ณ ห้องปฏิบัติการปริญญาโท ชั้น 9 ห้อง 906 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีนิสิตใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 14 คน โดยมี รองศาสตราจารย์นิลุบล คล่องเวสสะ (หัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมและประธานหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมมหาบัณฑิต) เป็นผู้กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ทั้งนี้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักกับ อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ (อาจารย์ที่ปรึกษา), รศ.นวณัฐ โอศิริ, ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส (อาจารย์ผู้สอน)
และในช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น. นายเดวิตร์ สุขเสน (นิสิตปริญญาโท ปี2) และ นส.ศุภรัตน์ มาลัยพรพงศ์ (เจ้าหน้าที่สำนักงาน) ได้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้กับนิสิตใหม่

Labels: , , , , ,


Thursday, May 06, 2010

อ.ปารณ สำรวจพื้นที่พระธาตุยาคู


เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2553 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง และนิสิตผู้ช่วยวิจัย ได้ลงศึกษาพื้นที่ในโครงการแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งตรงกับงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคูและงานบั้งไฟ

Labels:


Saturday, May 01, 2010

อาจารย์นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ สาระศาสตร์ครั้งที่ 15
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมสาระศาสตร์ครั้งที่ 15 ที่จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?