Friday, September 25, 2009

ข่าวการประชุม IFLA-APR ที่เกาหลี

จากการที่คณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาฯ เข้าร่วมประชุม IFLA-APR 2009 รศ.อริยา อรุณินท์ ในฐานะตัวแทนประเทศไทย และเสนอผลงานทางวิชาการที่การประชุมนั้น มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับในเกาหลีรายงานข่าวและสัมภาษณ์ เช่น หนังสือพิมพ์ Lafent รายงานข่าว รศ.อริยา -ตัวแทนจากประเทศไทย รับ certificate ในงานดังกล่าวร่วมกับ Alan Tichener ตัวแทนจาก นิวซีแลนด์ และ Fumiaki Takano ตัวแทนจากญี่ปุ่น สามารถดูภาพข่าวได้ที่เว็บไซต์ lafent.com

Labels: ,


Wednesday, September 23, 2009

APIEL Workshop presentation


Prof Makoto YOKOHARI, Phd. Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo. Dr Yuji HARA, Wakayama University และ นักศึกษาจาก University of Tokyo ที่ได้ทำ Workshop ร่วมกับ อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ และนิสิตปริญญาโท ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ สืบสิริ หญิง ณัฐสิพร สัญญา กังวาน ได้นำเสนอผลงานจาก workshop ที่ห้องประชุม 116 เวลา13.00-17.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2552 โดยมีผศ.ดร.อังสนา รศ.อริยา อ.ดร.ดนัย อ.กนกวลี และ อ.ดร.พิชญ์ จากคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วม

Labels: , , , , ,


ตรวจวิทยานิพนธ์


อาจารย์กนกวลี และ อาจารย์วิลาสินี ได้รับเชิญไปตรวจวิทยานิพนธ์ ที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่  22-23 ก.ย. 52

Labels: ,


เลี้ยงรับรองอาจารย์จาก University of Tokyo

วันอังคารที่ 22 กันยายน 52 รศ.นิลุบล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองคณาจารย์จาก University of Tokyo ที่มาร่วมทำ workshop กับนิสิตปริญญาโทในภาควิชาฯ โดยมีอาจารย์ภาวดี และอาจารย์กนกวลี เข้าร่วมพูดคุย

Labels: , , , ,


Open house


วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 52 อาจารย์กนกวลี และ อาจารย์ปารณ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาและตอบปัญหาเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนที่สนใจ ในงาน Open house คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2552 ที่ห้องประชุม 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการณ์นี้ อาจารย์ปารณได้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ผ่านวิดีทัศน์

Labels: ,


Monday, September 21, 2009

Special lecture : Agriculture in the Fringe of Asian Mega Cities.

Prof Makoto YOKOHARI, Phd. Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo. และ Dr Yuji HARA, Wakayama University พานักศึกษาจาก University of Tokyo ร่วม Workshop กับ อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ และนิสิตปริญญาโทของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และได้บรรยายในหัวข้อ Agriculture in the Fringe of Asian Mega Cities. ในวันที่ 21 กันยายน 2552 เวลา 09-11.00 น. และนำเสนอผลการศึกษาในวันที่ 23 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมแสงอรุณ (#116) ส่วนหนึ่งของ MOU โครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Tokyo, APIEL Workshop หัวข้อ Bangkok Unit of the Asian Program for Incubation of Environmental Leaders : Sustainable Urban Fringe Landscape in Bangkok, Thailand.

Labels: , ,


Wednesday, September 16, 2009

งานมุทิตาจิตอาจารย์ฟู - ผศ.ดร.พรพรรณ ฟูตระกูล


วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 นิสิตเก่าภาควิชาฯ สมาคมภูมิสถาปนิก และภาควิชาฯได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต แด่ อาจารย์ฟู (ผศ.ดร.พรพรรณ ฟูตระกูล)ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ ณ เรือนจุฬานฤมิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [รูปบรรยากาศ]

Labels: ,


Saturday, September 12, 2009

อาจารย์นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “ถิ่นฐานบ้านเรือนในวิถีไท”

รองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ และ อาจารย์ ดร. ดนัย ทายตะคุ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ “ถิ่นฐานบ้านเรือนในวิถีไท” เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 เวลา 9.00 – 16.00 น. ห้อง 219 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง โดยรองศาสตราจารย์ นิลุบลนำเสนอผลงานในหัวข้อ อยู่แบบเมืองในพื้นที่เกษตร และอาจารย์ ดร. ดนัย นำเสนอหัวข้อ ภูมิทัศน์-ภูมิสถาปัตยกรรม-ภูมินิเวศวิทยา โอกาสและทิศทางในการวิจัย

Labels: ,


Friday, September 11, 2009

นิสิตวิชา LA Appreciationทัศนศึกษาเกาะรัตนโกสินทร์วันที่ 9 กันยายน 2552 อ.กนกวลี พานิสิตในวิชาLA Appreciation ไปทัศนศึกษาเพื่อดูการออกแบบภูมิทัศน์เมืองในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ โดยเริ่มที่วัดสระเกศ ภูเขาทอง คลองคูเมืองเดิม ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และถนนราชดำเนิน โดยมีผศ.ยงยุทธ จรรยารักษ์ เป็นวิทยากรพิเศษ

Labels: ,


Wednesday, September 09, 2009

อ.ปารณ บรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2552 อาจารย์ปารณ ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ Interiorscape ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Labels:


Sunday, September 06, 2009

สรุปการเดินทางร่วมงาน IFLA - APR 2009, Incheon ของคณาจารย์และนิสิตภาควิชาฯ

ระหว่างวันที่ 1-6 กันยายน 2552 คณาจารย์ประกอบด้วย รศ.อริยา อรุณินท์ IFLA Delegation ของประเทศไทย, และในส่วนวิชา LA Individual Study นำโดย อ.ภาวิณี อินชมภู, อ.กนกวลี สุธีธร และนิสิตจำนวน 20 คน ซึ่งส่งผลงานเข้าร่วมประกวดใน International Student Design Competition เดินทางร่วมงานการประชุมระดับนานาชาติ IFLA Asia-Pacific Region (APR) ที่ Incheon ประเทศเกาหลีใต้ การเดินทางครั้งนี้มีกิจกรรมโดยสรุปดังนี้

หมายเหตุ : กิจกรรมครั้งนี้ อ.ภาวิณี และ อ.กนกวลี ร่วม observe การจัดงาน IFLA APR ในฐานะกรรมการบริหารสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ชุดใหม่ (2552-2554) กับกรรมการสมาคมฯ นายยศพล บุญสม ซึ่งประเทศไทยจะเตรียมเเป็นเจ้าภาพจัดงาน IFLA-APR ในปี 2011

Labels: , , , ,


การประชุมประสานความร่วมมือและบรรยายที่ University of Seoulเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 รศ.อริยา อรุณินท์ และคณะประกอบด้วย อ.ภาวินี อินชมภู, อ.กนกวลี สุธีธร และนิสิตวิชา LA Ind Study ซึ่งเดินทางมาประชุม IFLA-APR 2009 Congress ที่ประเทศเกาหลี ได้รับเชิญเข้าพบคณาจารย์จาก University of Seoul เพื่อประชุมประสานความร่วมมือทางด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างสองมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและโทในสาขาภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม และผังเมืองเช่นกัน ระหว่างที่นิสิตได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเยี่ยมชมบริเวณมหาวิทยาลัยโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักศึกษาจาก University of Seoul

ในช่วงค่ำ รศ.อริยา อรุณินท์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ Living with Water : The Thai-ness Context. ที่เวทีกลางแจ้งภายในบริเวณคณะสถาปัตย์ ของ University of Seoul จากนั้นนักศึกษาจาก University of Seoul ได้พาคณะอาจารย์และนิสิตเยี่ยมชมกรุงโซลในยามค่ำคืน

Labels: , , , ,


Saturday, September 05, 2009

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี TALA-สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ, ผศ.ดร. อังสนา บุณโยภาส, อ. ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ ปี 2552 สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย-TALA เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น. ณ อาษาเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอร์รี่ ชั้น 5 ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯมีการรับสมัครสมาชิกและแจกบัตรสมาชิกพร้อมทั้งแจกหนังสือ The Passage to Thai Landscape [30 ปี ภูมิสถาปัตยกรรม] ฟรีสำหรับสมาชิกทุกท่าน ภายในหนังสือมีบทความจากอาจารย์ภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.อริยา, อ.ฉมาวงศ์, อ.วิลาสินี

ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ และ อ.ชญา ปัญญาสุข อาจารย์วิชา LA Professional Practise ได้มอบหมายให้นิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นสมาชิกสมทบร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

Labels: , , , , , , ,


Thursday, September 03, 2009

นิสิตศึกษาต้นไม้ที่บ้านก้ามปู


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ศึกษาต้นไม้ในวิชา Landscape Plants ณ บ้านก้ามปูทรอปิคอลแกลเลอรี่ โดยมีอาจารย์สุรัตน์ วัณโณ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?