Thursday, March 29, 2012

กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย


อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ของนายณัฐพันธ์ บุญวิทยา นิสิตปริญญาโท ในหัวข้อ "นวัตกรรมเอนไซม์ในรูปแบบเม็ดหรือแคปซูลเพื่อการประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งแวดล้อม (INNOVATIVE ENZYME IN TABLET FORM FOR ENVIRONMENTAL APPLICATION)" ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

โดยการนี้ อ.ดร.ฉมาวงศ์ ได้ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 14 อาคารสำนักงานจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท

Labels: ,


Wednesday, March 28, 2012

Flood Prevention in Cities : the Netherlands Experience บทความในวารสารธอส.ฉบับไตรมาสแรกปี 55

บทความทางวิชาการของ รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ หัวข้อ "การป้องกันน้ำท่วมเมือง : ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ Flood Prevention in Cities : the Netherlands Experience" ได้ตีพิมพ์ในวารสารธอส.ฉบับไตรมาสแรกปี 55 เดือนมกราคม - มีนาคม 2555 ปีที่ 18 ฉบับที่ 68 หน้า 67-72 อ่านบทความได้ที่ [วารสาร ธอส.online] หรือ [download]

Labels: ,


Tuesday, March 27, 2012

CU radio สาระสนทนา หัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ดินของรัฐที่ไม่สมประโยชน์”

สำนักงานสารนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยติดต่อขอสัมภาษณ์ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ โดยการบันทึกเทป ในรายการ “สาระสนทนา” หัวข้อ “นโยบายการบริหารจัดการการใช้พื้นที่ดินของรัฐที่ไม่สมประโยชน์” โดย คุณพลินี ศิริรังษี ผู้ดำเนินรายการ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อนำออกอากาศในวันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2555 เวลา 18.00-18.30 น. ทางสถานีวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต เอฟ.เอ็ม 104 เมกกะเฮิร์ต และ เวลา 12.00 –12.30 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ เอฟ.เอ็ม 101.5 เมกกะเฮิร์ต [ฟัง radio on demand][Youtube]

Labels: ,


Sunday, March 25, 2012

การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก

รศ.จามรี อาระยานิมิตรสกุล กรรมการสภาสถาปนิก, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ อนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก "พวต" สมาชิกสภาสถาปนิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารสภาสถาปนิก เวลา 13.00 น. โดยมีวาระสำคัญได้แก่ การแต่งตั้ง กรรมการจรรยาบรรณ ผู้ตรวจสภาสถาปนิก ข้อบังคับสภาฯเรื่อง พวต.และจรรยาบรรณ

Labels: , ,


Saturday, March 24, 2012

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเดินทางไปสอบวิทยานิพนธ์หัวข้อ "แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานด้วยแนวคิดการขนส่งอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเขตการศึกษาสวนสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ของ นางสาวรัฐพร บุญทองดี ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เอกชัย มหาเอก (คณบดี) และประธานการสอบ ผศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย (หน.ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555

Labels: ,


Wednesday, March 14, 2012

ทัศนศึกษากรุงกวี สโมสร


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตรายวิชา 2504370 Landscape Horticulture ชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ทัศนศึกษาที่กรุงกวี สโมสร โดยมี อ.กนก เหวียนระวี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดูแลรักษาสนามหญ้า และการปลูกต้นไม้

Labels: , , ,


Monday, March 12, 2012

แสดงความยินดีกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คนใหม่ จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(9) แห่ง พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2553 และข้อบังคับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 742 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
ทางภาควิชาฯขอแสดงความยินดี และนับเป็นคณาจารย์จากภาควิชาฯคนที่สอง ได้ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คนแรกได้แก่ ศ.กิตติคุณเดชาบุญค้ำ

Labels:


Dr Yoichi Kunii จากมหาวิทยาลัย Nodai

ระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2555 Assoc Prof Dr Yoichi Kunii จาก Landscape Architecture Science มหาวิทยาลัย Nodai - Tokyo University of Agriculture เดินทางมาประเทศไทยเพื่อทำวิจัยเรื่อง Reintegration of cultural heritage that suffered from disaster โดยโอกาสนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจ ภาควิชาฯให้การต้อนรับ และร่วมจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
  1. - นำชม สำรวจ และเก็บข้อมูล ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดไชยวัฒนาราม พระราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย และบริเวณโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปี 2554
  2. - ติดต่อสัมภาษณ์ ภูมิสถาปนิกและสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Nodai - Tokyo University of Agriculture ต่อไป

Labels: , ,


Friday, March 09, 2012

IFLA Newsletter #96 : Landscape Architecture from the Grass Roots

บทความ Social Landscape Architects : New Teaching Paradigm in Thailand โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับการตีพิมพ์ใน IFLA Newsletter No. 96 ฉบับ Landscape Architecture from the Grass Roots หน้า 5-5 [อ่านบทความ]

โดย IFLA Newsletter เป็นสิ่งพิมพ์ของสมาพันธ์ภูมิสถาปนิกนานาชาติ (International Federation of Landscape Architects) เผยแพร่ในประเทศสมาชิกทั่วโลก เป็นสิ่งพิมพ์ที่เพื่อวิชาการและวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม

Labels: , ,


Wednesday, March 07, 2012

ทัศนศึกษาเขาใหญ่ Art Space และ บริษัท หินโบราณ จำกัด


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2555 วิชา 2504370 Landscape Horticulture ได้นำนิสิตปี 2 ทัศนศึกษาโครงการ Khao Yai Art Space โดยมีคุณปิติ นิยมชาติ และคุณพิชัย จิโรภาส เป็นเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำสถานที่และนำชมโครงการ จากนั้นได้ไปทัศนศึกษาต่อที่ บริษัท หินโบราณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจหินธรรมชาติชนิดต่างๆที่ เป็นผู้นำด้านการผลิต คิดค้น สรรหาแหล่งวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศมาแปรรูป ด้วนคำนึงถึงสีสันของธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์ความงดงามของวัสดุหิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้กับการตกแต่งที่หลากหลายในภูมิสถาปัตยกรรมต่อไป

Labels: , ,


Monday, March 05, 2012

Everything Forever Now


วันที่ 5 มีนาคม 2555 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หัวข้อ Everything Forever Now ที่ The Park Ventures Eco Plex สัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนรูปแบบและแนวคิดเพื่อค้นหาหนทางการออกแบบที่ยั่งยืน โดยมีวิทยากรระดับโลกจากสาขาอาชีพต่างๆมาร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวคิดการอนุรักษ์ แรงบันดาลใจ และเป้าหมาย เพื่อเข้าสู่ยุดการออกแบบอย่างยั่งยืนที่แท้จริง


Labels: ,


Saturday, March 03, 2012

ประชาพิจารณ์ ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง

สภาสถาปนิก โดย คณะอนุกรรมการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. …. จัดให้มีการประชาพิจารณ์ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. …. ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เวลา 09.30 ถึง 12.00 น. ณ สภาสถาปนิก 12 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อนุกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ (ประเภทตัวแทนสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย) ร่วมประชาพิจารณฺ์ในครั้งนี้ อันเป็นภาระกิจเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีมติให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดา พ.ศ. 2552 และให้มีการยกร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกขึ้นใหม่ให้เหมาะสม

Labels: ,


Thursday, March 01, 2012

อาจารย์นำเสนอบทความร่วม ผลงานจาก IWUL workshop 2011 ในการประชุมวิชาการอาจารย์กนกวลี สุธีธร เป็น co-author ร่วมกับ Assistance Professor Katherine Bennett และ Professor Parwinder Grewal จาก Ohio State University. นำเสนอบทความเรื่อง Redeveloping Domesticity in Bangkok  ซึ่งเป็นการเรียบเรียงผลงานจากการทำงานร่วมกันระหว่างนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Ohio State University และ University of Seoul ในโครงการ  IWUL International Workshop on Urban Landscape 2011 ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์​จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2554  โดยได้ส่งผลงานในการประชุม Annual meeting ของ Association of American Geographers จัดขึ้นระหว่างวันที่  24-28 กุมภาพันธ์ 2555 ใน theme: Urban Agriculture in Developing World Cities โดย Katherine Bennett เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่เมือง New York
(abstract: http://meridian.aag.org/callforpapers/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=44494)

Labels: ,


อาจารย์และนิสิตให้สัมภาษณ์ออกรายการ Creative Livingวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 อาจารย์ ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พร้อมทั้งนิสิตชั้นปีที่ 5 (นส.พัชรา คงสุผล นส.มิ่งขวัญ นันทวิสัย และ นส.วีระดา วงศ์ธนากรชัย) ได้ให้สัมภาษณ์เพื่อออกรายการทางช่อง Creative Living เรื่องงานประกวดออกแบบที่ได้รับรางวัล Green Creative โดยการจัดงานของกรมควบคุมมลพิษ ที่ผ่านมา และ เรื่องการเรียนการสอนในภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ผู้สนใจสามารถดู Clip ได้ทาง www.creativeliving.tv

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?