Tuesday, October 31, 2006

ลำดับ Ranking ใน Google search


ภาควิชาภูมิสถาปัตย์ จุฬาฯ ได้รับการจัดลำดับในลำดับต้นๆ ที่ Google search ในการจัดหมวด /Top/Arts/Architecture/Landscape/Education/

จากการนี้แสดงว่าภาควิชาภูมิสถาปัตย์ของเรา ซึ่งจะมีอายุครบ 30 ปีในปีหน้านี้ ได้รับการ search ติดอันดับโลกเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยดังๆอื่นๆของโลกที่เดียว

Labels: ,


Saturday, October 07, 2006

คณาจารย์และนิสิต ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาภาคเหนือ


การทัศนศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าชมโครงการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ได้แก่
1. พิพิธภัณฑ์ฝิ่น เชียงราย
2. พระตำหนักดอยตุง
3. งานราชพฤกษ์ 2549 [ดูรูปที่นี่ ]
4. สวนสัตว์เชียงใหม่ และ Night Safari
5. สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่
6. สวนกิตติกร (สวนส่วนบุคคล)
7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่
8. งานประเพณียี่เป็ง ประตูท่าแพ

คณาจารย์และนิสิต ราว 70 คน นำโดย อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ภาวิณี อินชมภู
กำหนดเดินทาง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2549

Labels: ,


Friday, October 06, 2006

การประชุมทางวิชาการ สาระศาสตร์ Sarasatr #10

การประชุมทางวิชาการ สาระศาสตร์ ครั้งที่ 10 สถานการณ์สานสาระ 26-27 ตุลาคม 2549 โดย ฝ่ายวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีนี้ อาจารย์ภาควิชาฯ และนิสิตปริญญาโทเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ ดังนี้ :

1. รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ - โครงการส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมถนนสายหลักตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
2. อ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ - ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. ผศ.อริยา อรุณินท์ - เมกะโปรเจคท์ : เพื่อราษฎร์ เพื่อรัฐ หรือเพื่อใคร? (Megaprojects : The Politics of Public Policy)
4. รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล - โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อพัฒนาพระจุฑาธุชราชฐานเกาะสีชัง จ.ชลบุรี (โดย รศ.จามรี และ ผศ.พรรณชลัท)
5. ผศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ - โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศอย่างยั่งยืน (โดย รศ.ดร.ศิริวรรณ และ ผศ.ดร.นวณัฐ)
6. ข้อพิจารณาในการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร โดย นายปารณ ชาตกุล 7. แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติหาดนวกร จ.ประจวบ โดย น.ส.เกี้ยวมนัส น่วมบุญลือ
8. การประเมินหลังการใช้งานของโครงการพัฒนาริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ระยะที่ 1 (สวนชมน่าน) จ.พิษณุโลก โดย น.ส.ณัฐธิดา จงรักษ์
9. การสร้างแผนที่ภูมิทัศน์เชิงประวัติศาสตร์ตามบันทึกการเดินทางในอีสานของเอเจียน แอมอนิเย ในส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้ โดย นายเจษฎา จันทร์นนท์ (นำเสนอแบบโปสเตอร์)

Labels: , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?