Thursday, September 30, 2010

ทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์


วันที่ 29 กันยายน 2553 อาจารย์กนกวลี สุธีธร และ อาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง พานิสิตในวิชา LA Appreciation ทัศนศึกษาภูมิทัศน์เมืองในเกาะรัตนโกสินทร์ โดยได้ไปที่วัดสระเกศ ภูเขาทอง ถนนราชดำเนิน และชมนิทรรศการ นิทรรศรัตนโกสินทร์ โดยมีวิทยากรรับเชิญ คือ ผศ.ยงยุทธ จรรยารักษ์ จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels: , ,


นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดออกแบบสวนที่ Park Nai Lert

"สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยสวนกินได้"
นางสาวณัฐธิตา อินทรสุขศรี, นางสาวเมขลา ไกรสิทธิศิริกุลและ นางสาวรัถยา ตรีรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจาก พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

ในการประกวดจัดสวนที่โรงแรมปาร์คนายเลิศ ในงานแสดงดอกไม้ประจำปี ครั้งที่24 เมื่อวันพุธ 29 กันยายน 2553 ในการประกวดครั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ทีม และงานจะแสดงไปจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553

ชื่อผลงาน "ในน้ำมีปลาในนามีข้าว"

คอนเซปต์ของงาน เป็นโมเดิร์นประยุกต์ โดยผสมผสานระหว่างผักสวนครัวอันเป็นความคุ้นเคยของคนไทย จัดวางในรูปแบบโมเดิร์น โดยเลือกใช้ conceptual ของสายน้ำ ในการนำเสนอผลงาน

Labels:


Monday, September 27, 2010

จัดการประชุมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 ฉะเชิงเทรา
วันที่ 27 กันยายน 2553 รายวิชา 2504490 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 ได้จัดการประชุมเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 สำหรับโครงการวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมขององค์ประกอบชุมชนเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราโดย ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนับสนุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลฯ โดยมี คุณโชติ โสภณพนิช (ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย), นายกลยุทธ ฉายแสง (นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา), นายบุญทวี สุขรัตน์อมรกุล (รองนายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา), ศาสตราภิชาน ดร.บรรณโสภิต เมฆวิชัย (อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร), ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เป็นเกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

Labels: , , , ,


Friday, September 24, 2010

ประชุมแนวทางพัฒนาคณะฯ

เมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2553 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดประชุมแนวทางการพัฒนาคณะฯ ที่โรงแรมทวารวดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมเข้าร่วมได้แก่ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์, ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส, รศ.ดร.นวณัฐ โอศิริ, อ.ภาวิณี อินชมภู, อ.สิรินทรา วัณโณ, อ.วิลาสินี สุขสว่าง, และอ.ปารณ ชาตกุล

Labels: , , , , , ,


Thursday, September 23, 2010

อบรมเรื่องการขอรับใบอนุญาต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยได้จัดการอบรมเรื่องการขอรับใบอนุญาต สาขาภูมิสถาปัตยกรรม(ครั้งแรก) ขึ้นในวันพุธที่ 22 ก.ย.53 โดยจะจัดอบรมที่อาษาเซ็นเตอร์ ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้า Siam Discovery ตั้งแต่เวลา 15.00 - 18.00 น. โดยมีนายกสมาคม อุปนายกวิชาชีพ อุปนายกสมาชิกสัมพันธ์ และ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ (ที่ปรึกษาสมาคมฯ) เป็นวิทยากร

Labels:


Wednesday, September 22, 2010

ทัศนศึกษาสวนกีฬารามอินทรา
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส และอ.สิรินทรา วัณโณ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 4, 5 และป.โท ทัศนศึกษาไปยังสวนกีฬารามอินทรา ในรายวิชา 2504477 Brownfield Land Reclamation and Development

Labels: , ,


Sunday, September 19, 2010

ประชุมศูนย์นวัตกรรม

เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2553 - รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ, ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ, อ.กี ขนิษฐานันท์, ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์, อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ, และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการวิจัยภายใต้ศูนย์นวัตกรรม ที่คุ้มหม่อมไฉไล รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

Labels: , , , , ,


Thursday, September 16, 2010

อ.ปารณ นำเสนองานที่ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2553 อ.ปารณ ชาตกุล ได้ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง นำเสนอแผนแม่บท และการออกแบบปรับปรุงพื้นที่บริเวณเมืองฟ้าแดดสงยาง ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

Labels:


Wednesday, September 15, 2010

ประชุมสัมมนาโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม


กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมสัมมนาโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม โดยเชิญ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการร่วมประชุมสัมมนา เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 262 ชั้น 6 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐจากจังหวัดระยอง โดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมือง และพื้นที่ชุมชน ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (เช่น ชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ตำบลตะพง ตำบลเชิงเนิน และตำบลบ้านแลง) ผู้แทนผู้ประกอบโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากองค์กรไม่แสวงหากำไร เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 30 คน โดยนายสันติ บุญประคับ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดการการสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้แก่
(1) สถานภาพปัจจุบันเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและปัญหามลพิษ ในพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบเขตเทศบาลนครระยอง กับชุมชนใกล้เคียง (ตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน และตำบลตะพง)
(2) ความเป็นไปได้ในการจัดทำพื้นที่สีเขียวแนวกันชน
(3) แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดทำพื้นที่สีเขียวแนวกันชน
(4) แนวทางอื่นสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอุตสาหกรรม

Labels:


Friday, September 10, 2010

Global Citizen’s Conference on DESD 2010


อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และนิสิตปริญญาโทร่วมประชุม Global Citizen’s Conference on DESD 2010 ที่ Rikkyo University, Ikebukuro Campus ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 10 กันยายน 2553 โดย อ.ดร. ดนัย เสนอผลงานวิชาการใน parallel panel discussion : ESD Practices in Asia ในหัวข้อ Urban Sustainability
[ดูรายละเอียดที่นี่] และร่วมกิจกรรม Workshop on Urban Agriculture กับ University of Tokyo

Labels: , ,


Thursday, September 09, 2010

แนะนำภาควิชาให้นักเรียน รร.มาแตร์เดอีวิทยาลัยวันพุธที่ 8 กันยายน 2553 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้รับเชิญให้ไปแนะนำลักษณะการเรียนการสอนของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ที่มีความสนใจศึกษาต่อในศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

Labels:


Thursday, September 02, 2010

ทัศนศึกษา Landscape plants


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553
อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล พานิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 39 คน
ทัศนศึกษาต้นไม้ ณ สวนเบญจสิริ

Labels: ,


ประชุมร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 ศ.กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ, ผศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์, รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ร่วมประชุมกรรมการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต 5 ปี (ภ.สถ.บ) สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ห้องประชุมภาควิชาฯ โดยมี อ.พวงเพ็ญ วิบูลย์สวัสดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธาน ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?