Thursday, June 30, 2011

Poster presentation - IFLA World Congress 2011, Zurich, Switzerland.

ผลงานวิชาการหัวข้อ The Application of Landscape Indicator for Eco-industrial Town: Case Study of Rayong Industrial Estate. โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับการเผยแพร่แบบ Poster และตีพิมพ์ลงใน proceeding ภายใต้ theme : Green Strategies ในการประชุมนานาชาติ 2011 IFLA World Congress, Zurich, Switzerland ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2554

Labels: ,


Wednesday, June 29, 2011

อาจารย์ภาควิชาฯ เป็นประธาน ASEAN Architect Council

สภาสถาปนิก ได้ส่งตัวแทน ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อาจารย์จากภาควิชาฯ อดีตกรรมการสภาสถาปนิก ไปรับตำแหน่งประธาน ASEAN Architects Council (AAC) โดยการไปรับตำแหน่งประธาน AAC นี้ ถือเป็นการทำเพื่อชื่อเสียงและประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม (กลุ่มประเทศ ASEAN) ต้องขอชื่นชมในการเสียสละของ ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ ในครั้งนี้ด้วย

Labels: ,


Tuesday, June 28, 2011

Urban Design Contest - Creative City : Creative Riverfront Bangkok 20

นิสิตภาควิชาฯ ได้รับรางวัลจากผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ Urban Design Contest ในหัวข้อ Creative City : Creative Riverfront Bangkok 20 "สรรค์สร้างริมน้ำ สร้างสรรค์บ้านเมือง กรุงเทพ 2020" พืนที่คลองเตยเป็นประกาศนียบัตรและเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท และ 5,000 บาท ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ทีมนายอัครพล จงวัฒนโรจน์
  • รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ทีมนางสาวมรรษวีร์ ทวีปวรเดช, ทีมนางสาววรัฐา ลิ้มวัฒนพงศ์, ทีมนางสาววนิดา หนุ่มสุข/นางสาวเกวลี ชลวิโรจน์สกุล

Labels: ,


รศ.ดร.นวณัฐ บรรยายพิเศษ ณ กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 รองศาสตราจารย์ ดร.นวณัฐ โอศิริ ไปบรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อการประหยัดพลังงานภายในอาคาร ให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ณ กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก


Labels:


Wednesday, June 22, 2011

นิสิตปี 3 ทัศนศึกษาจุฬาฯ สระบุรี

  
วันอังคารที่21 มิถุนายน 54  อ.ฉมาวงศ์  สุริยจันทร์ และอ.กนกวลี  สุธีธร นำนิสิตชั้นปีที่ 3 เดินทางไปทัศนศึกษาเกี่ยวกับพืชพันธุ์พื้นถิ่นที่สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) และสำรวจพื้นที่โครงการ ในวิชา LA Studio ที่พื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่จริง 

Labels: , ,


Tuesday, June 21, 2011

Teleconference : Thai Global Media Classroom

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการโครงการห้องเรียนทางไกลบนเครือข่ายโลก(Thai Global Media Classroom) ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย โดยได้ดำเนินจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/สถาบันในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความร่วมมือ มาตั้งแต่ปี 2548 โดย
  • รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ หนึ่งในคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีเปิดและฟังการบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันเปิดโครงการ The 2nd Tele-Conference Discussion on “Asian Culture on Architecture and Environment” จากนั้นจะมีการบรรยายต่อเนื่องในทุกวันเสาร์ระหว่าง 18 มิย. – 27 สค. ที่อาคาร สกอ.
  • รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ Green Design and Planningเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554
  • ในปีนี้ภาควิชาฯได้ร่วมส่งนิสิตและอาจารย์ในวิชา 2504413 LA Workshop เพื่อร่วมนำเสนอผลงาน และฟังการบรรยายในวันที่ 9 กค.และ 6 สค.ภายใต้ theme : Urban Environment, Landscape and Architecture

Labels: ,


Friday, June 17, 2011

การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านเมืองน่าอยู่และสังคมคาร์บอนต่ำ

คณาจารย์ภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.นิลุบล, ผศ.ภาวดี, อ.กนกวลี, อ.สิรินทรา และ รศ.ดร.อริยา ร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านเมืองน่าอยู่และสังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องประชุม 141 ชั้น 4 อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวลา 9.30-12.30 น. ฟังการบรรยายประสบการณ์การดำเนินงานด้านเมืองและสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศเยอรมนี จากนายดีทริช ฟลิคเคอร์ อดีตหวหน้ากองการวางผังเมืองและพื้นที่โล่ง สภาการพฒนาเมืองแห่งรัฐเบอร์ลิน, นายซิกไฟร์ด ไฮเซ่ อดีตหวหน้ากรมการสิ่งแวดล้ อมและสาธารณสุขแห่ งรัฐบาวาเรีย และ นายอลแบร์ต์ เกิตเล่อร์ ประธานสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งรัฐบาวาเรีย

Labels: , , , , ,


Thursday, June 16, 2011

นิสิตรับรางวัลทุนของภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

เนื่องในวันไหว้ครูประจำปี 2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 บัณฑิตของภาควิชาฯ 2 คนได้รับรางวัลและทุนเรียนดี (ทุนหม่อมแม้นฯ) จากผลคะแนนวิชา LA Design Studio และ LA Cons สูงสุดได้แก่
  • นายอัครพล จงวัฒนโรจน์
  • นายพีระพล แสงทองฉาย
ทางภาควิชาฯขอแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณมา ณ ที่นี้

Labels:


Wednesday, June 15, 2011

เวทีระดมความเห็นโครงการโรงงาน ในเขตนิคมมาบตาพุด

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา รับเชิญร่วมเวทีระดมความเห็นเพื่อจัดทำความเห็นประกอบโครงการโรงงานผลิตเอทธิลีนออกไซด์ (ส่วนขยาย) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ให้กับคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 67 วรรคสอง โครงการนี้เป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกของคณะกรรมการ กอสส. ชุดแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง โดยประธานฯในการรับฟังความคิดเห็นได้แก่ นายวีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ประธานกรรมการ กอสส.

Labels:


Friday, June 10, 2011

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนล่าสุดของภาควิชาฯ อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ A-4 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 สั่ง ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554
ทั้งนี้ปัจจุบันภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมมีคณาจารย์ทั้งสิ้น 14 คน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และอาจารย์ 7 คน

Labels:


Saturday, June 04, 2011

LA Field Trip 2554

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 4 ได้แก่ รศ.ดร. อริยา, อ.ฉมาวงศ์ และ อ.ภาวินี พานิสิตในที่ปรึกษาจำนวน 33 คนร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 28 พค.-3 มิย. 2554 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504414 ภูมิสถาปัตยกรรมภาคสนาม (Landscape Architectural Field Trip) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เพื่อสํารวจธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่เดิมและที่เปลี่ยนแปลงสภาพตามภาคต่างๆ ของประเทศ ชีวิตความเป็นอยูที่สัมพันธ์กับลักษณะภูมิประเทศ การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาผืนแผ่นดินและภูมิทัศน์ โดยเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาลหลักเมืองขอนแก่น สวนสาธารณะบึงแก่นนคร สวนสาธารณะทุ่งสร้าง อุทยานแห่งชาติภูเวียง เขื่อนอุบลรัตน์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว) ศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ำ ทับลานโฮมสเตย์ ดาษดา และคีรีมายา

Labels: , , ,


Wednesday, June 01, 2011

Thesis Exhibition & ปัจฉิมนิเทศ

บัณฑิตภาควิชาฯร่วมกันจัดนิทรรศการวิทยานิพนธ์ Thesis Exhibition : Run-Land-Run และปัจฉิมนิเทศ ที่ ชั้น 3 , Zone Eden, Central World เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 โดย อ.วีรพันธ์ ไพศาลนันท์ คุณชัยยุทธ เทียน วุฒิชัย และคุณชญา ปีญญาสุข นายกและอุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทยร่วมงาน
ทั้งนี้นิทรรศการฯจัดแสดงที่ Central World ในระหว่าง 30 มิย.-2มิย. และจัดแสดงที่ห้องนิทรรศการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่าง 3-12 มิย. 2554
[อ.สิรินทรา วัณโณ เป็นอาจารย์ภาควิชาฯ ผู้ประสานงานโครงการฯ]

Labels: , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?