Friday, December 18, 2009

อาจารย์นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง


อาจารย์ภาวดี ธนวิสุทธิ ร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง "กุญแจสู่ความสำเร็จของนวัตกรรมการพัฒนาทางเท้าเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร" ในการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2552 เรื่อง นวัตกรรมเมือง- เมืองนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Labels:


Wednesday, December 16, 2009

โครงการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก โดย นายตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ทำหนังสือเชิญภาควิชาฯ ส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้น 9 ท่าน นั้น รศ. ดร. อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการ และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก ณ โคกชนะพม่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง การนี้ อ. อริยา ได้กำหนดเกณฑ์,นำการประชุม, ประเมินผลงานร่วมกับคณะกรรมการตัดสิน และได้ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 5 แบบ เพื่อดำเนินการจัดทำแบบหุ่นจำลองในการคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไป

Labels:


อ.ปารณ ปฏิบัติงานนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 10-13 ธันวาคม 2552 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ในโครงการพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Unisearch) โดยดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ภูมิสถาปัตยกรรม และร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านเสมา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

Labels:


Wednesday, December 09, 2009

นิสิตปี 2 ทัศนศึกษาสวนหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ในวิชาหลักพืชสวนสำหรับงานภูมิทัศน์ (Landscape Horticulture) ทัศนศึกษา ณ สวนหลวง ร.9 ซึ่งเป็นช่วงที่มีงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 โดยมีการออกร้านขายต้นไม้ และงานจัดประกวดต้นไม้ชนิดต่างๆ รวมถึงมีการตกแต่งสวนหลวงร.9 ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์

Labels: ,


Friday, December 04, 2009

นิสิตภาควิชาฯ ชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ประจำปี 2552


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทัศนียา ผาสุข ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2552 (Degree shows 2009) ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง "ศูนย์การศึกษานิเวศวิทยาป่าชายหาด"


โดยผลงานทั้งหมดถูกจัดแสดงในเทศการงานออกแบบ Bangkok Design Festival 2009 ระหว่างวันที่ 14 - 21 ตุลาคม 2552 ที่ Parc Paragon สามารถเข้าไปดูผลงานและภาพบรรยายกาศงานได้ที่ www.degreeshows.org

Labels:


Tuesday, December 01, 2009

อาจารย์ภาควิชาฯ ร่วมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก


ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2552 อาจารย์ภาควิชา (อริยา อรุณินท์) เข้าร่วมในการสัมมนาแก่หน่วยงานภายนอก ดังต่อไปนี้
  • เวลา 9.00-12.00 น. การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง (ในฐานะนักวิชาการ และที่ปรึกษา สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูย่านคลองผดุงกรุงเกษม ที่ห้องราชา โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ จัดโดย สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
  • เวลา 13.30-16.00 น. ร่วมเป็นแขกรับเชิญ ในการเสวนาพิเศษ "ธนาคารที่ดินเพื่อการลงทุนและการวางแผนพัฒนาเมือง" ที่ห้องบอลรูม โรงแรมอโนมา ราชดำริ จัดโดย TSI International วิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจธนาคารที่ดินในแคนาดา ร่วมกับมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?