Tuesday, August 31, 2010

วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 จัดประชุมประชาชนวิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 จัด ประชุมประชาชน โครงการวางผังและปรับปรุงภูมิทัศน์องค์ประกอบชุมชนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนิสิตชั้นปีที่4 เป็นผู้นำเสนอแบบแนวความคิด ณ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

Labels: , , , ,


ประชุมสามัญประจำปีสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA)

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 อาจารย์กนกวลี เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย(TALA) ที่สมาคมสถาปนิกสยาม พระราม 9 โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 5 ศิษย์เก่า และสมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมประชุม โดยมีการสัมมนาในเรื่องการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การรายงานประจำปีของสมาคมฯ และแผนงานกิจกรรมของสมาคมฯในปีต่อไป

Labels: ,


Monday, August 30, 2010

การประชุมวิชาการ "ถิ่นฐานบ้านเรือนวิถีไท ครั้งที่ 2"เมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553

อาจารย์ 3 ท่านของภาควิชาได้นำเสนอบทความจากงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "ถิ่นฐานบ้านเรือนวิถีไท ครั้งที่ 2" จัดโดยโครงการศูนย์นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสถาปัตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่ห้อง 219 อาคารนารถ โพธิประสาท ดังนี้

ทั้ง 3 บทความเป็นส่วนของงานวิจัยจากทุนในแผนพัฒนาวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา 100 ปี)

Labels: , ,


Thailand Research Expo 2010

อาจารย์ภาควิชาฯได้แก่ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ ได้ร่วมประชุม "การนำเสนองานวิจัยระดับชาติ" NRCT Thailand Research Expo 2010 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ [ดูรายละเอียดที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/] ซึ่งได้ประโยชน์ในการเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และศึกษาตัวอย่างงานวิจัยในสาขาต่างๆที่ได้รับรางวัลหรือได้รับทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Labels: ,


Saturday, August 28, 2010

รศ.จามรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร การประชุม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติรุ่นใหม่


ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้ ส่วนสื่อความหมาย สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติสำหรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ มีความเข้าใจและเสริมสร้างประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ข้าราชการที่ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติจากทั่วประเทศ ที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมในเรื่องการจัดการอุทยานแห่งชาติ รุ่นที่ 1 จำนวน 64 คน ระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2553 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รองศาสตราจารย์จามรี อาระยานิมิตสกุล ได้เป็นวิทยากรบรรยาย 2 หัวข้อ ได้แก่
1. การวางผังบริเวณและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553
2. การจัดการภูมิทัศน์ในอุทยานแห่งชาติ ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553

Labels:


Friday, August 27, 2010

"Public Land Management Policy for Urban Vacant Land." Aruninta, A. ISBN 978-3-639-28594-9

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ได้รับเชิญจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศ VDM Verlag Dr. Müller จากประเทศเยอรมัน ตีพิมพ์ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อ The Development of a Public Land Management Policy for Under-utilized Space in Bangkok, Thailand. เป็นหนังสือชื่อ "Public Land Management Policy for Urban Vacant Land." Aruninta, A. ISBN 978-3-639-28594-9 เพื่อจัดจำหน่ายในราคา 79 ยูโร [รายละเอียด] หรือ US$ 100 [รายละเอียดจาก amazon.com]
หมายเหตุ - ราคาพิเศษจากศูนย์หนังสือจุฬา [รายละเอียด]

Labels: ,


ทัศนศึกษาวิชา Landscape plants


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล
ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 38 คน ทัศนศึกษาที่สนามกอล์ฟ กรุงกวี
ในการณ์นี้ อ.กนก เหวียนระวี ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายภาคสนาม

Labels: , ,


Wednesday, August 25, 2010

ทัศนศึกษาวิชา Interiorscape

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553
อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตทัศนศึกษา เรื่องการออกแบบงานภูมิทัศน์ภายในอาคาร
ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์บางแค

Labels:


นิสิตทัศนศึกษาวิชาSite Reconnaissance

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ อ.กนกวลี สุธีธร พานิสิตชั้นปีที่ 2 ในวิชา Site Reconnaissance ทัศนศึกษาเพื่อสำรวจภูมิทัศน์เมืองและองค์ประกอบทางภูมิสถาปัตยกรรมของเมือง ในย่านตลาดน้อย สุรวงศ์ และเยาวราช

Labels: , ,


Tuesday, August 24, 2010

ทัศนศึกษาวิชา Interior planting


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553
อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในศึกษาพันธุ์ไม้ทนร่ม ณ บ้านก้ามปู ทรอปิคอล แกลเลอรี่ ซึ่ง อ.สุรัตน์ วัณโณ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายภาคสนาม

Labels:


Saturday, August 21, 2010

IWUL 2010 - International Students Workshop in Seoul

อ. กนกวลี สุธีธร และนิสิตภาควิชาฯ จำนวน 11 คน ร่วมกิจกรรม workshop กับ Ohio State University และ University of Seoul ในโครงการ International Workshop on Urban Landscape - IWUL 2010: Camp to Park: Recovering ground Constructing Identity ซึ่งจัดโดยภาควิชา Landscape Architecture, University of Seoul ระหว่าง 12-22 สิงหาคม 2553 ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์งาน IFLA-APR Congress 2011 และหารือเรื่อง MOU ระหว่างภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ของ 3 มหาวิทยาลัย (OSU, UoS, และจุฬาฯ)

Labels: , , ,


Tuesday, August 17, 2010

ทัศนศึกษาอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 นิสิตชั้นปีที่ 5 ในวิชาการวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะและนันทนาการ ได้ไปเยี่ยมชมอุทยานเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่มูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำขึ้น มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ อยู่ในย่านพักอาศัยเก่าแก่ของเขตคลองสาน เป็นอุทยานที่ใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างคุ้มค่า มีพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กส่วนแสดงศิลปะ ห้องอ่านหนังสือสำหรับเด็ก ลานอเนกประสงค์ พื้นที่ทำกิจกรรมเวิร์คช้อบต่าง ๆ ให้กับชุมชน และพื้นที่พักผ่อนภายใต้ต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ที่ร่มรื่น นับเป็นสวนสาธารณะชุมชนที่บริหาร โดยเอกชนอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ

Labels: ,


Monday, August 16, 2010

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร"วันที่ 10-11 สิงหาคม 2553 อ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ เข้ารับการอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรตามระบบ CU-CQA โดยเทียบกับมาตรฐาน AUN-QA (Asian University Network Quality) ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย และ รศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา เป็นวิทยากร

Labels:


Wednesday, August 11, 2010

นิสิตได้รับรางวัล "โครงการประกวดออกแบบราวและสะพานชุมชน"


เนื่องในวันคล้ายสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบ 8 ปี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552 สำนักสำรวจและออกแบบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดออกแบบราวสะพานชุมชน 4 ภาค แก่นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป


ทั้งนี้มีนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม เข้าร่วมในโครงการประกวดออกแบบราวและสะพานชุมชน ครั้งนี้ด้วยและมีการประกาศผลการประกวด ณ วันที 11 สิงหาคม 2553 มีนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล ดังนี้1. นางสาวกนกวรรณ มงคลลาภกิจ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ


2. นางสาวกรกมล ตั้งบุตราวงศ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2


3. นางสาวพัชรา คงสุผล และ นางสาวธิชาธร ลิบปสกธิรัช นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย

Labels:


Tuesday, August 10, 2010

ทัศนศึกษาฉะเชิงเทราเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 วิชาออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 4 ได้พานิสิตเดินทางไปทัศนศึกษาและสำรวจพื้นที่กรณีศึกษา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา โดยได้ขอเข้าสัมภาษณ์ทางรองนายกเทศมลตรี อ.เมือง ฉะเชิงเทรา, ท่านปลัด, หัวหน้าสำนักงานโยธาฯ, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตรย์ฯ และ กลุ่มหัวหน้าชุมชน เพื่อขอข้อมูลและทราบนโยบายในการพัฒนาพื้นที่โครงการ และเป็นข้อมูลให้กับนิสิตในการใช้ประกอบการออกแบบ

Labels: , , , ,


Monday, August 09, 2010

ทัศนศึกษา Museum Siamเมื่อวันที่ 2 และ 9 สิงหาคม 2553 และ ได้พานิสิตเดินทางไปทัศนศึกษายัง Musuem Siam เพื่อเรียนรู้การ sketch ภาพ โดยมีคุณรณฤทธิ์ ธนโกเศศ ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการบรรยายเทคนิคการเขียนภาพ

Labels: ,


Sunday, August 08, 2010

ทัศนศึกษาวิชา Landscape plants


เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2553
อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 38 คน
ไปทัศนศึกษา ที่ตลาดต้นไม้ใหญ่ ต.ชะอม จังหวัดสระบุรี และศึกษาพันธุ์ไม้ ในสภาพป่าเต็งรัง ดิบแล้ง ดิบชื้น ณ อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่

Labels: ,


Friday, August 06, 2010

อาจารย์เข้ารับการอบรม เรื่อง Teaching and Learning Styles และ Active Learning

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. รศ. นิลุบล และอาจารย์ ภาวดี เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง Teaching and Learning Styles และ Active Learning ณ ห้องประชุม 205 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 3 โดย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

Labels: ,


อาจารย์อบรมโครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.30 - 16.45 น. อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง An Exploration of the Nature and Pedagogy of Critical Thinking โดย Dr.Jennifer Moon, Centre of Excellence in Media Studies, 
Bournemouth University, UK 
ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร จัดโดย โครงการการพัฒนาคณาจารย์เพื่อการเรียนการสอนยุคใหม่

Labels:


ตรวจอาคารสถานที่

อ.ภาวดี ธนวิสุทธิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นกรรมการโครงการประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553 ได้เดินทางพร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าตรวจอาคารที่ส่งเข้าประกวด 3 แห่งจากจำนวน 128 แห่ง ดังนี้
บริษัท ยูพีดี เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา และ บริษัทสยามพาร์คซิตี้ จำกัด
Labels:


Wednesday, August 04, 2010

บรรยาย Germany Industrail Landscape


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ผศ.ดร.อังสนาบุณโยภาส และ อ.สิรินทรา วัณโณ จัดบรรยายเพื่อเล่าประสบการณ์ว่าไปเยอรมนีมีภูมิทัศน์อุตสาหกรรม(Germany Industrail Landscape )ที่ตื่นเต้นมากแค่ไหน

Labels: , ,


Sunday, August 01, 2010

ทัศนศึกษาวิชา Landscape plants


เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 - 1 สิงหาคม 2553
อ.สิรินทรา วัณโณ และอ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 38 คน ทัศนศึกษา เรื่องพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ป่าชายหาด ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี


Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?