Sunday, August 30, 2009

สรุปงานบริการวิชาการ "แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์"โครงการ "แนวทางการจัดทำโครงการและออกแบบเส้นทางชมทิวทัศน์ (scenic route)" เสนอต่อ กรมทางหลวงชนบท ระยะเวลาดำเนินการ 14 เดือน เริ่มดำเนินการ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551สิ้นสุดโครงการ กรกฎาคม พ.ศ.2552 งบประมาณ 8 ล้านบาท โดยมี รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล หัวหน้าโครงการ รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ รองหัวหน้าโครงการ ร่วมกับคณะทำงาน นักเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมจราจร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เป็นเอกสาร 5 เล่ม จัดพิมพ์ เล่มละ 400 ชุดเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆในกรมทางหลวงชนบท


  • เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

  • รายงานฉบับผู้บริหาร

  • ตัวอย่างการออกแบบเส้นทางดอยช้าง ดอยวาวี จ.เชียงราย - อ. ภาวิณี อินชมภู อ. สิรินทรา วัณโณ อ.ปารณ ชาตกุล

  • ตัวอย่างการออกแบบเส้นทางประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ. บุรีรัมย์ -อ. ภาวดี ธนวิสุทธิ์ อ. กนกวลี สุธีธร

  • ตัวอย่างการออกแบบเส้นทางเลียบริมทะเลสาลสงขลา จ. พัทลุง -รศ. จามรี อาระยานิมิตสกุล รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ

  • รวมทั้ง เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาแก่ผู้ปฎิบัติงาน และผู้บริหารของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบท เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว เป็น power point และเอกสาร 1 เล่ม

Labels: , , , , , ,


Thursday, August 27, 2009

นิสิตศึุกษาต้นไม้


เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 อาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในชั้นปีที่4 วิชา Interior Planting ศึกษาการสเป็คต้นไม้ ชนิด ขนาดที่มีขายในท้องตลาด ที่ตลาดนัดต้นไม้จตุจักร เพื่อนำไปใช้ในงาน Interiorscape

Labels:


นิสิตเข้ารอบ25 ทีม การประกวด International Student Competition IFLA APR Korea

ผลงานนิสิตที่ส่งเข้าร่วมประกวด International Student Competition ในการประชุม IFLA APR 2009 ที่เมือง Incheon ประเทศ Korea ได้ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมจากที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด 25 ทีมจากนานาประเทศ และได้จัดแสดงในงานประชุม IFLA APR 2009
โดยผลงานที่ได้เข้ารอบได้แก่
  • Piecescape ทีมของนส. สุนันทนา นวลละออ
  • Rice Up Park ทีมของนายกตเวต สิทธิกิจ, นายชาลี ทองยงค์, นายศุภสิทธิ์ วิศิษฐ์รัศมีวงศ์, นายพัฒนศาสตร์ อิงคยะกุล
  • The Water Container ทีมของ นส. มรรษวีร์ ทวีปวรเดช นายอัครพล จงวัฒนโรจน์ นายเอกชัย ใยพิมล
โดยจะมีการตัดสินการประกวดรอบสุดท้ายในงานประชุม IFLA-APR ที่ Incheon ระหว่างวันที่1-4 กันยายน 52
และผลงานของนิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งหมด จะนำมาจัดแสดงที่คณะในเดือนกันยายน

Labels:


Wednesday, August 26, 2009

บรรยายพิเศษ "พี่เก่าเล่าเรื่อง" #4 ประสบการณ์ภูมิสถาปนิกไทยในออสเตรเลีย


เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2552 คุณมังกร ฃัยเจริญไมตรี ศิษย์เก่าจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มาเล่าถึงประสบการณ์การทำงานภูมิสถาปัตยกรรมในสำนักงานออกแบบ EDAW ประเทศออสเตรเลีย ให้รุ่นน้องฟังเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและการปฏิบัติวิชาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรยายพิเศษ "พี่เก่าเล่าเรื่อง" #4 การบรรยายจัดขึ้นที่ห้อง 219, เวลา 17.00-18.30 น. มีผู้สนใจร่วมรับฟังประมาณ 60 คน

Labels: ,


Monday, August 24, 2009

โครงการวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จ.พังงา


งานบริการวิชาการภาควิชา "โครงการวางผังแม่บทสวนพฤกษศาสตร์เกาะระ จ.พังงา"
ดำเนินการให้แก่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน เริ่มดำเนินงาน กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สิ้นสุดโครงการ เมษายน พ.ศ. 2553 งบประมาณ 3.5 ล้านบาท รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อ.ดร. ดนัย ทายตะคุ และทีมงานสถาปนิก วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์ไม้และวนศาสตร์

Labels: ,


Friday, August 21, 2009

นิสิตชั้นปี 2 ได้รับรางวัลการประกวดผลงานด้าน ICT (ICT Contest)


ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้จัด "กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนไทยในยุค ICT ปี 2552" โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่อขยายเครือข่ายเยาวชนในการพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้าน ICT ของเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้จัดให้มีการประกวดผลงานด้าน ICT (ICT Contest) จัดทำภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ "แม่" นั้นทีม Throughgether คือ

1. นางสาว ศศิกาญจน์ พุทธวรรณ
2. นางสาวสวรรยา พุทธวรรณ (นิสิตปีที่ 2 ภาควิชาภูมิฯ)
3. นายธีรภัทร โอสุวรรณ

ได้รับรางวัลการประกวดผลงานด้าน ICT (ICT Contest) โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ และเปิดโลกทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่เยาวชนมากยิ่งขึ้น

Labels:


Monday, August 17, 2009

นิสิตศึกษาพันธุ์ไม้เมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และ อาจารย์ปารณ ชาตกุล นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 37 คน ศึกษาพันธุ์ไม้ในวิชา landscape plants ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี และสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยมีคุณกำพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชเป็นเกียรติในการเล่าถึงประวัติ การพัฒนาโครงการ และประสบการณ์ในการในการทำงานภูมิสถาปัตยกรรมให้แก่นิสิต

Labels: ,


Sunday, August 16, 2009

นิสิตปี 5 เยียมชมสวนพรรณภิรมย์


นิสิตปี 5 เยียมชมสวนพรรณภิรมย์
เมื่อวัพฤหัสที่ 13 สิงหาคม นิสิตปี 5 ในวิชาการออกแบบสวนสาธารณะและพื้นที่นันทนาการ เข้าเยี่ยมชมสวนพรรณภิรมย์ ซึ่งอยู่ใต้ทางด่วนศรีรัช ถนนพระราม 9 ตรงแยกประดิษฐ์มนูธรรม สวนนี้มีขนาด 14 ไร่ เกิดจากความร่วมมือของการทางพิเศษฯ กับ กทม. เป็นสวนอเนกประสงค์ซึ่งมีทั้งการออกกำลังและที่นั่งพักผ่อน มีพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำ 76 จังหวัด สวนแห่งนี้มีคนสวนดูแลตลอดเวลา 7 คน ไม่รวมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยใช้วิธีจ้างเอกชนภายนอก วิทยากรผู้นำชม คือ คุณปาจริยา มหากาญจนะสถาปนิกผู้ออกแบบ คุณวิศรุต เนาว์สุวรรณ สถาปนิกประจำสำนักงานสวนสาธารณะ และ หัวหน้าคนดูแลสวน

Labels: ,


Saturday, August 15, 2009

นิสิตภาควิชาฯ ในรายการแข่งขัน "สวนสวยลอยฟ้า" รายการคิดข้ามเมฆ

นิสิตจากภาควิชา 3 คน ได้แก่ นางสาวชนฝัน อติชาติ, นายชาลี ทองยงค์,และ นายพีระพล แสงทองฉาย ร่วมรายการแข่งขัน "สวนสวยลอยฟ้า" รายการคิดข้ามเมฆ ออกอากาศทางช่อง 9 Modern Nine วันเสาร์ที่ 15, 22 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น. [ ชมรายการย้อนหลัง ] ดังรายละเอียดจากสถานีดังนี้

ปัจจุบันการที่จะมีบ้านในพื้นที่มากๆ เป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะราคาที่ดินนับวันจะสูงขึ้นๆ ที่อยู่อาศัยจึงถูก สร้างขึ้นในรูป ตึกแถว (townhouse) หรืออาคารชุด (condominium) โอกาสที่จะทำสวนสวยๆ บนพื้นที่จึงเป็นไปได้ยาก เกิดเป็นโจทย์ปัญหาที่สุดท้าทาย ว่าจะทำอย่างไร ถ้าพื้นที่บนดาดฟ้า สามารถนำมาการจัดแบ่งพื้นที่เป็นสวนพักผ่อนได้ง่ายๆ สำหรับของคนเมือง ที่ต้องการหาความชุนช่ำ บนพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่า "สวนลอยฟ้า"

นี่จึงเป็นที่มาของรายการ คิดข้ามเมฆ ตอนนี้ ที่จะรวบรวมนักศึกษาผู้มีความสามารถ ทางด้านพฤกษศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อมาร่วมแข่งขัน สร้างสรรค์เนรมิต การจัดสวนลอยฟ้าบนดาดฟ้าตึกแถว ให้เป็นที่อยู่อาศัย ที่มีสวนไว้นั่งเล่นพักผ่อนของครอบครัว มีพืชผักสวนครัวไว้รับประทานอย่างง่ายๆ บนพื้นที่ดาดฟ้า ซึ่งต้องอาศัยนักคิดยุคใหม่ ที่จะมาพัฒนาออกแบบและสร้างสรรค์ดาดฟ้า ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวที่ลอยบนฟ้า อย่างสวยงามสุดแสนน่าอยู่

โดยผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จะมาร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญของ SCG Experience Creative Living ศูนย์การเรียนรู้ที่ปรึกษาเรื่องบ้าน กับนักออกแบบบ้านและจัดสวนมืออาชีพ ติดตามความมุ่งมั่นของน้องๆ ทั้งสองสถาบัน ทีมใดจะชนะใจคณะกรรมการ และจะถูกใจเจ้าของบ้านแค่ไหน ตามชมได้ ในรายการคิดข้ามเมฆ วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

Labels:


Thursday, August 13, 2009

นิสิตศึกษาต้นไม้ที่ตลาดนัดสวนจตุจักรและสวนสิริกิติ์


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 37 คน ศึกษาตลาดค้าขายต้นไม้ และมาตรฐานการซื้อขาย พร้อมกันนี้ได้นำชมงานกล้วยชนิดต่างๆที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ด้วย

Labels: ,


Wednesday, August 12, 2009

Green City : International Symposium, Bogor, Indonesia


ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2552 รศ. อริยา อรุณินท์ได้ร่วมประชุม ดูงานภูมิสถาปัตยกรรม และนำเสนอผลงาน poster ในหัวข้อ Dealing with Climate Change Disaster with Green and Low-cost Innovation. ในการประชุมนานาชาติ Green City Symposium จัดโดย Department of Landscape Architecture, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University (IPB) ในโอกาสที่ได้พบกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้มีการพูดคุยประสานความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม

Labels: ,


Friday, August 07, 2009

นิสิตชั้นปี 5 ทัศนศึกษาสวนสาธารณะป่าช้าวัดดอน
6 สิงหาคม 2552 รศ.นิลุบล คล่องเวสสะได้นำนิสิตชั้นปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาในวิชาการวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะที่สวนสาธารณะป่าช้าวัดดอน เขตสาทร สวนสาธารณะป่าช้าวัดดอนมีขนาดประมาณ 80 ไร่ เป็นสุสานของสมาคมแต้จิ๋ว พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนโดยกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว มีคนเข้าใช้เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน มีการออกกำลังหลายประเภท เช่น วิ่งเหยาะ แอโรบิก บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน ฟิตเนส เทควันโด รวมถึงกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น หมากกระดาน คาราโอเกะ ลานนวดเท้า เป็นต้น อีกทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนของโรงเรียนอัสสัมชัญซึ่งอยู่ติดพื้นที่สวน วิทยากรบรรยายได้แก่ คุณไสว ศรีสุริฉัน ผู้ก่อตั้งชมรมนักวิ่งสมาคมแต้จิ๋ว คุณทวีสิทธิ์ ทีรฆวงศ์ ประธานชมรมฯ และ คุณจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการเขตสาทร ใช้เวลาฟังบรรยายและชมสถานที่ 2 ชั่วโมงระหว่างเวลา 13.30 - 15.30 น.

Labels:


อ.วิลาสินี รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์


เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 อ.วิลาสินี สุขสว่าง ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ของสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.)

Labels:


Thursday, August 06, 2009

เชิญ รศ.นิลุบล เป็นวิทยากรบรรยายให้เทศบาลนครอุดรธานีรองศาสตราจารย์ นิลุบล คล่องเวสสะ เป็นวิทยากรบรรยายให้เทศบาลนครอุดรธานีเรื่อง "องค์ความรู้ด้านการจัดทำพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนในที่ดินของรัฐและที่สาธารณะ" ในการประชุมสัมมนาเพื่อการแปลงยโยบายการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีและชุมชนชานเมือง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมต้นคูน อ.เมือง จ.อุดรธานี การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคเอกชน องค์กรชุมชน และ ภาคประชาชน ได้สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นที่ชุมชนชานเมือง มีผู้แทนหน่วยงานภาคราชการ รัฐวสาหกิจ ภาคการศึกษา ภาคการศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 150 คน

Labels:


Tuesday, August 04, 2009

ทัศนศึกษาเกาะสีชัง


เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2552 รศ.จามรี อาระยานิมิตสกุล อ.โกสิต อิสรียวงศ์ อ.กนกวลี สุธีธร และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 3 ทัศนศึกษาสำรวจพื้นที่สำหรับงานออกแบบในวิชา LA Studio 2 ณ เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ศึกษาบริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน ในเรื่องการวางผัง การออกแบบภูมิทัศน์ การออกแบบระบบเก็บน้ำใช้ การออกแบบต้นไม้ ซึ่งเป็นตัวอย่างการออกแบบในพื้นที่ลาดชัน การระบายน้ำในบริเวณ ทดลองการใช้กล้องวัดระยะและวัดความชัน (range finder) ในวิชา LA Con 2 รวมทั้งทัศนศึกษาชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในเกาะสีชัง

Labels: , , ,


Saturday, August 01, 2009

นิสิตภาควิชาฯบันทึกรายการ "คิดข้ามเมฆ"

ตัวแทนนิสิตจากภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้แก่ นางสาวชนฝัน อติชาติ, นายชาลี ทองยงค์,และ นายพีระพล แสงทองฉาย เข้าร่วมแข่งขันออกแบบ "สวนหลังคา" ในรายการ "คิดข้ามเมฆ" โดยมีการบันทึกเทปขั้นตอนออกแบบและก่อสร้างพื้นที่ดาดฟ้าตึกแถวย่านพระรามห้า ถนนนครอินทร์ ในระหว่างสุดสัปดาห์นี้ จนถึงกำหนดส่งในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาฯ ได้แก่ รศ.อริยา, อ.ภาวินี, อ.สิรินทรา และ อ.กนกวลี และนิสิตเก่า เข้าเยี่ยมเป็นกำลังใจ

รายการตอนนี้จะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 15 และ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 13.00 น. ทางช่อง 9 อสมท. [photos]

Labels: , , , , ,


ทัศนศึกษาต้นไม้ในสวนสาธารณะ


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ศึกษาต้นไม้ ณ สวนเบญจสิริ ในวิชา Landscape Plants

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?