Monday, August 27, 2007

ดูพื้นที่สำหรับงานออกแบบ, ทัศนศึกษาที่คีรีมายา


เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 อาจารย์กนกวลี สุธีธร, อาจารย์โกสิต อิสรียวงศ์, และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 ดูพื้นที่ที่ใช้งานการออกแบบวิชา LA DSGN STUDIO II, และทัศนศึกษาที่คีรีมายา

Labels: , ,


Tuesday, August 21, 2007

Landscape and Urban Planning


บทความของ ดร.ดนัย ชื่อ:

Landform transformation on the urban fringe of Bangkok: The need to reviewland-use planning processes with consideration of the flow of fillmaterials to developing areas.

Yuji Hara, Danai Thaitakoo and Kazuhiko Takeuchi

ได้รับการตีพิมพ์ ในหนังสือ Journal : Landscape and Urban Planning, In Press, Corrected Proof,Available online 6 August 2007downloaded [Download article]

Labels: ,


Wednesday, August 15, 2007

ทัศนศึกษาเมืองโบราณ, ฟาร์มจระเข้ และสวนสัตว์สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส, อาจารย์ภาวิณี อินชมภู, อาจารย์สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์วิลาสินี สุขสว่าง ได้พานิสิตชั้นปีที่ 4 ออกทัศนศึกษาที่ เมืองโบราณ, ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ในวิชา 2504490 LA DSGN STUDIO IV

Labels: , , , ,


ศึกษาภาคสนามที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


เมื่อวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2550 อาจารย์ กนก เหวียนระวี, อาจารย์ สิรินทรา วัณโณ และอาจารย์ปารณ ชาตกุล ได้พานิสิตชั้นปีที่ 2 ออกศึกษาภาคสนามในวิชา 2504271 วัสดุพืชพันธุ์ 1 ที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง, อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว และศูนย์ศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

Labels: , ,


ศึกษาดูงานที่ สถาบัน AIT จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2550 อาจารย์ภาวดี ธนวิสุทธิ์ และอาจารย์โกสิต อิสรียวงศ์ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบระบายน้ำที่ สถาบัน AIT จังหวัดปทุมธานี ในวิชา 2504331 LA CONS II

Labels: ,


โครงการสหศาสตร์สู่ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2550 ได้พานิสิตภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และนิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน เดินทางโครงการสหศาสตร์สู่ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการนำของอาจารย์กนกวลี สุธีธร และอาจารย์ปารณ ชาตกุล (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2504251 LA PRESEN TECH)

Labels: ,


Friday, August 10, 2007

รายชื่อนิสิตภาควิชาฯ ที่เข้ารอบโครงการประกวดออกแบบจัดสวน Perfect Garden Design

รายชื่อนิสิตภาควิชาฯ ที่ข้ารอบ โครงการประกวดออกแบบจัดสวน Perfect Garden Design
"My Perfect Garden"
ของบ้านและสวน

ประเภทประชาชนทั่วไป
1. นาย รัชวุฒิ วงศ์ฮึกหาญ นิสิตศิษย์เก่าภาคภูมิฯ รหัส 42
2. นาย วศิน ตรีธาราทิพย์, นายณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์ นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 4
3. นาย กุลวรรธน์ ศรีกฤษณพล นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 4
4. นาย ณัฐพงษ์ รักไทย นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 4

ประเภทนิสิตนักศึกษา
1. นางสาว ปานวาด สัจถาวร นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 4
2. นาย สืบสิริ ศรีธัญรัตน์ นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 5 , นาย สัญญา ถาวรประดิษฐ์ ,นางสาว หญิง พงษ์ขจรกิจการ
3. นาย พลวัฒน์ ภูไท นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 5 , นาย กิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา, นาย สรกิจ กิจเจริญโรจน์
4. นาย กิรินทร์ ตั้งเลิศปัญญา นิสิตภาคภูมิฯ ปีที่ 5, นาย พลวัฒน์ ภูไท, นางสาว นวรัตน์ ยังสำราญ "
5. นาย กัลยวัจน์ เลิศพีราการ นิสิตภาคภุมิฯ ปีที่ 5 , นางสาว อนันตภา ทองธวัช,
6. นางสาว ทัศนียา ผาสุก

Labels:


Wednesday, August 01, 2007

LA Con Tech: excursion to AIT


เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2550 อ.อริยา นำนิสิตปริญญาโท เข้าเยี่ยมชมระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบบำบัดน้ำเสียของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัศนศึกษาในวิชา LA Con Tech โดยได้รับการเอื้อเฟื้อจาก Dr Tein และคุณณรงค์เป็นวิทยากร

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?