Friday, November 28, 2008

การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551 เรื่อง เมืองประหยัดพลังงาน

อาจารย์จากภาควิชาฯ 2 ท่าน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2551 เรื่อง เมืองประหยัดพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ ห้อง 329 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ หัวข้อ "เมืองนิเวศ – อีโคทาวน์"

รศ. อริยา อรุณินท์ หัวข้อ "An Axis to Nature / วิถีสู่ธรรมชาติ: การออกแบบและวางผังเชิงนิเวศ โครงการพัฒนาพื้นที่วนอุทยานโอลิมปิค กรุงปักกิ่ง"

Labels: ,


Wednesday, November 26, 2008

เสวนาสร้างสรร เรื่อง “การวางและจัดทำผังเมืองอย่างมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”

รศ. อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมเสวนาสร้างสรร เรื่อง “การวางและจัดทำผังเมืองอย่างมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” กลุ่มที่ 1 ผังเมืองกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเครือข่ายสมาคมนักผังเมืองไทย เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08:30 -16:30 น.

Labels:


Monday, November 24, 2008

Joint Action Research Project (JAR)อ.ฉมาวงศ์ ร่วมทำโครงการ Joint Action Research Project (JAR) ระหว่าง AIT-BMA-CHULA
เรื่อง "BMA Policies on Wastewater Management" โดย อ.ฉมาวงศ์ ได้เข้าร่วมงานและร่วมบรรยาย
เรื่อง 'ระเบียบวิธีวิจัยและการเก็บข้อมูลในโครงการ' ในงานสัมนาเชิงปฏิบัติการ เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2551 หลังจากนั้นได้เข้าร่วม
งานประชุม Focus Group ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551

Labels:


Sunday, November 23, 2008

“Netherlands – Chiang Mai Green City Philosophy 2008”


วันที่ 19-20 พฤศจิกายน อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และอ.กนกวลี สุธีธร เข้าร่วมสัมมนาและworkshop เรื่อง “Netherlands – Chiang Mai Green City Philosophy 2008” ที่จัดขึ้นโดย Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning or ONEP, Agriculture, Nature and Food Quality. Embassy of the kingdom of the Netherlands
และ Social Research Institute, Chiang Mai University เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเชียงใหม่ รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม และแนวทางการวางผังเมืองเชียงใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วม

Labels: , ,


Wednesday, November 19, 2008

อ.ฉมาวงศ์ เสนอบทความวิชาการ FORTROP II International Conferenceอ.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ เข้าร่วมประชุมและเสนอบทความวิชาการ เรื่อง Urban Greening Through
Ecovillage Design: A Case Study of Bangkrachao ภายใต้ Symposium VII:
Urban Forestry and Urban Greening ในงาน FORTROP II International
Conference "Tropical Forestry Change ina Changing World" ซึ่งจัดที่
Kasetsart University, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2551

Labels: ,


Dr Colin K Okashimo แวะเยี่ยมภาควิชาฯวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2551 Dr Colin K Okashimo ภูมิสถาปนิกเจ้าของสนง.CKOA จากสิงคโปร์ ได้แวะเยี่ยมภาควิชาฯ เพื่อประสานความมือทางวิชาการ/วิจัยกับคณาจารย์ ได้พูดคุยกับ รศ.จามรี (รองคณบดี), รศ.นิลุบล (หน.ภาค), รศ. อริยา, อ. ภาวินี และ อ. โกสิต เรื่องความสนใจในการทำงานวิจัยร่วมกัน อีกทั้งได้พูดคุยกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งนิสิตได้พา Dr Okashimo ชม studio และพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการฝึกงาน

Labels: , , , , , ,


Wednesday, November 12, 2008

Prof HU Jie : ผู้ออกแบบ Beijing Olympic Forest Parkระหว่าง 7-11 พฤศจิกายน 2551 รศ.อริยา อรุณินท์ ได้เดินทางไปปักกิ่ง ตามคำเชิญของสมาคมนิสิตเก่าสถาปัตย์ จุฬาฯ และเพื่อศึกษาการพัฒนาเมืองของกรุงปักกิ่งในการเป็นเจ้าภาพ Olympic 2008 ภายใต้โครงการวิจัย LUNA (Landscape Urbanism Network in Asia) โดยได้ศึกษาพื้นที่ Olympic Forest Park, Sport complex และเข้าเยี่ยม Prof HU Jie, ASLA ภูมิสถาปนิกผู้ออกแบบวางผัง Olympic Forest Park และยังมีโอกาสประสานความร่วมมือทางวิชาการในเบื้องต้นกับมหาวิทยาลัย Tsinghua

[ดูภาพบรรยากาศได้ที่นี่ looknarm.multiply.com]

Labels: ,


Monday, November 10, 2008

โครงการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี: พระจุฑาธุชราชฐาน โดย อ.ปารณ


เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2551 อ.ปารณ ชาตกุลได้เดินทางไปเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินงานโครงการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสวนและต้นไม้ในรอบปี: พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง ซึ่งเป็นการบันทึกภาพสถานที่เดิมทุกเดือนเป็นเวลา 1 ปี เป็นการเดินทางครั้งที่ 11 จากทั้งหมด 12 ครั้ง

Labels:


สัมมนาคณะกรรมการบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2551 อ.ปารณ ชาตกุล เข้าร่วมงานสัมมนามอบหมายงานคณะกรรมการบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 (คณะดำเนินงานเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร) จัดโดยคณะกรรมการบัณฑิตฯ ณ จังหวัด นครนายก

Labels:


ห้องปฎิบัติการสำหรับบัณฑิตศึกษา


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
อ.วิลาสินี และอ.ปารณ ซึ่งเป็นคณะผู้ออกแบบ ได้ตรวจรับงาน ห้องปฎิบัติการสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ชั้น 9 อาคาร นารถ โพธิประสาท

Labels: ,


Monday, November 03, 2008

นิสิตปี 4 เข้าชมงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนิสิตชั้นปีที่ 4 และ รศ. อริยา อรุณินท์ร่วมฟังการบรรยายประสบการณ์การจัดการพิพิธภัณฑ์ และชมเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Museum Festival) ที่ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินทร ในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ชมการจัดแสดงจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกว่า 80 แห่ง เป็นการเรียนรู้ เกี่ยวกับ cultural landscape นอกห้องเรียน

Labels: ,


นิสิตชนะเลิศการประกวดแบบ MK Young Creative Design Contest 2008


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 นายณัฐพงศ์ สารพูนทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดออกแบบใน โครงการ "MK Young Creative Design Contest 2008" เป็นรางวัลเงินสด 50,000 บาท ภายใต้แนวคิด Recycle for Home ที่จัดขึ้นโดยบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK ผู้พัฒนาบ้านจัดสรรโครงการ “ชวนชื่น” และ “สิรีนเฮ้าส์”

ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัล เป็นโคมไฟที่มีชื่อว่า “The Re–Lamp” วัสดุที่ใช้คือ ขวดน้ำพลาสติก ด้วยแนวคิด Reuse Reduce Recycle
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9510000129733

Labels:


This page is powered by Blogger. Isn't yours?