Tuesday, January 07, 2014

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยภาคประชาสังคมชุมชน

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยภาคประชาสังคมชุมชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ ปี 2557-2559 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยภาคประชาสังคมชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายเชิงรุก สนับสนุนให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการทั้งเชิงพื้นที่ (Area based) และเชิงหัวข้อ (Topic based) นำประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยมี รองอธิการบดี ศ น.สพ. ดร. มงคล เตชะกำพุ เป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการอีก 10 ท่าน มีวาระการดำเนินงาน 2 ปีจากวันที่ 11 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ 7009/2556 และเข้าร่วมประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557

Labels: , ,


Sunday, January 05, 2014

Design Studio ปี 3 Field Trip : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

วิชา 2504392 งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 3 เป็นรายวิชาปฏิบัติการออกแบบในกระบวนการวางผังบริเวณขนาดใหญ่ สำหรับสาธารณประโยชน์ ได้แก่ งานผังบริเวณสนามกีฬา ผังบริเวณสวนสัตว์ และงานอนุรักษ์บริเวณโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในปีการศึกษานี้นิสิตได้รับมอบหมายให้ออกแบบสวนสัตว์เป็นแบบฝึกหัด จึงได้ออกทัศนศึกษาดูกรณีศึกษาโครงการประเภทเดียวกันที่เป็นตัวอย่างของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้สัตว์ชนิดต่างๆ การวางผังภูมิสถาปัตยกรรม และการจัดการสภาพแวดล้อม
 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ
1. เพื่อทำให้การเรียนการสอนในวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนิสิต และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในคราวเดียวกัน
2. เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสมีประสบการณ์ในการทำงาน กับกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมที่อาจมีความขัดแย้งกัน ได้เข้าใจถึงแนวคิดและเหตุผลต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาความคิดของนิสิตให้เข้าใจความต้องการทางสังคมมากขึ้น
3. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ ให้ภาควิชาเป็นที่รู้จักมาขึ้นในวงสังคม และเห็นถึงประโยชน์ของวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมได้กว้างขวางมากขึ้น 
จัดการโครงการ โดย ผศ.ดร.อังสนา บุณโยภาส รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ อ.ภาวิณี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 39 คน และนิสิตปริญญาโทร่วมเป็นพี่เลี้ยง 1 คน นำนิสิตเดินทางไปทัศนศึกษาในวันที่ 3 มกราคม 2557

Labels: , , , , ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?