Tuesday, February 28, 2012

Sanitas Studio : การบรรยายพิเศษโดย สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์


คุณ สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ ศิษบ์เก่าภาควิชาฯ เจ้าของ สนง. Sanitas Studio บรรยายพิเศษในหัวข้อ Application of Arts in Landscape Architecture ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ในวิชา App Art LA (อ.กนกวลีและ รศ.ดร.อริยา อาจารย์ประจำวิชา) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30-16.00 น.

Labels: , , ,


Friday, February 24, 2012

Prof Makoto Suzuki จากมหาวิทยาลัย Nodaiระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2555 Prof Makoto Suzuki จาก Landscape Architecture Dept มหาวิทยาลัย Nodai - Tokyo University of Agriculture เดินทางมาพร้อมกับภูมิสถาปนิกจากประเทศญี่ปุ่น Mr Nakayama Yoshio เพื่อทำวิจัยเรื่อง Japanese Garden Abroad : Thailand. โดยโอกาสนี้ รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ วิรัชกิจ ภาควิชาฯให้การต้อนรับ และร่วมจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
  1. รศ.ดร.อริยา ติดต่อสัมภาษณ์ นำชม สวนญี่ปุ่น ที่ East Asia Study มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, สวนหลวง ร๙, ศูนย์วัฒนธรรม, และบ้านญี่ปุ่น จ.อยุธยา
  2. จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ Landscape Design of Theme Parks, in Japan ในวันที่ 23 กพ. 2555 เวลา 9.00-11.00 น. ให้กับนิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 โดยมี รศ.ดร.นวณัฐ (หน.ภาควิชาฯ) รศ.ดร.อริยา อ.ดร.ฉมาวงศ์ อ.ภาวินี อ.สัจจพงศ์ และ อ.ใจพิมพ์ร่วมฟังการบรรยาย
  3. Prof Makoto ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับ Japanese Garden ในประเทศต่างๆทั่วโลกไว้กับภาควิชาฯ
  4. ชมมหาวิทยาลัยและเลี้ยงต้อนรับ รับประทานอาหารกลางวันที่จามจุรีสแควร์ในวันที่ 23 กพ.
ทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ Nodai - Tokyo University of Agriculture ต่อไป

Labels: , , , , ,


วิชา LA Tech/Con III พานิสิตดูงานราชกรีฑาสโมสร
วันพฤหัสบดีที่ 23 ก.พ. 2555 อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 39 คน และอ.กนกวลี สุธีธร เข้าศึกษาดูงานที่ราชกรีฑาสโมสร โดยได้รับฟังบรรยายสรุปเรื่องสนามกอล์ฟและวิธีดูแลรักษา จากวิทยากรคือคุณธนิต สวัสดิ์รัมย์ (Golf superintendent) หลังจากนั้นวิทยากรและอาจารย์ประจำวิชา พานิสิตชมสถานที่ ดูระบบบำบัดน้ำเสีย สนามกอล์ฟและอุปกรณ์ในการดูแลรักษา ทั้งนี้นิสิตได้มีโอกาสในการทดลองใช้เครื่องจักรกลด้วย

Labels: , ,


Thursday, February 23, 2012

เสวนา หญ้าแฝก...วิศวกรรมธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 อาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้เข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "หญ้าแฝก...วิศวกรรมธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำและการป้องกันภัยพิบัติจากดินถล่ม" ที่อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท.

วิทยากร

ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชมแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ผู้เชี่ยวชาญ กรมพัฒนาที่ดิน

ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันลูกโลกสีเขียว

ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินรายการโดย นายพงศา ชูแนม หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ จ.ชุมพร

Labels:


Tuesday, February 21, 2012

ทัศนศึกษาตลาดต้นไม้สวนจตุจักร


เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
อาจารย์สิรินทรา วัณโณ ได้นำนิสิตในารายวิชา 2405370 Landscape Horticulture ทัศนศึกษาที่ ตลาดต้นไม้สวนจตุจักร เพื่อศึกษาแหล่งขายต้นไม้ที่นำมาใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม

Labels: ,


Studio Site Survey ที่อำเภอหนองเสือ ปทุมธานีเมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 อ.ดร.ดนัย ทายตะคุ และ อ.ดร.ฉมาวงศ์ สุริยจันทร์ พานิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 18 คน ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์ของ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา LA Design Studio (Ecology) โดยได้สำรวจพื้นที่ในหลายๆ มิติ เช่น พื้นที่เกษตรกรรม คลองชลประทาน ประตูระบายน้ำ ตลาด และวัดไทย

Labels: , ,


Monday, February 20, 2012

Mono Printing Workshop : App Art LA


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 นิสิตภาควิชาฯ
วิชา 2504479-54-2 :: App Arts LA ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mono Printing Workshop องค์ประกอบศิลป์กับภูมิสถาปัตยกรรม ที่ห้องภาพพิมพ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารจุฬาวิชช์ อ.กนกวลี สุธีธร, รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ดูแลควบคุมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี ผศ. สุรชัย เอกพลากร ผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเจ้าพ่อแห่ง woodcut เป็นวิทยากรแนะนำแนวทางเทคนิคภาพพิมพ์แบบ mono print
ผศ. สุรชัย จบปริญญาตรีสาขาการสอนวิชาเฉพาะ (ศิลปศึกษา) จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วจึงเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านภาพพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นกลับมาทำงานเป็นอาจารย์สอนศิลปะ อยู่ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มาจนถึงปัจจุบัน

Labels: , ,


Saturday, February 18, 2012

อ.ปารณ นำเสนองานที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2555 อ.ปารณ ชาตกุล ร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาการวางแผนภาคและเมืองได้แก่ ผศ.ชัยชนะ แสงสว่าง และ ผศ.ดร.ดุษฎี ทายตะคุ และผู้ร่วมวิจัย นำเสนอผลงานขั้นสุดท้ายในโครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจัดเป็นการสัมมนาประชาชนโดยเชิญหน่วยงานต่างๆร่วมรับฟัง อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ตัวแทนชุมชน และหน่วยงานต่างๆ

Labels:


Friday, February 17, 2012

(UN)ANTICIPATED FUTURES SYMPOSIUM 2012

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณาจารย์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ (UN)ANTICIPATED FUTURES SYMPOSIUM 2012 จัดขึ้นที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี อาจารย์ ดร. ดนัย ทายตะคุ ร่วมบรรยายเป็นหนึ่งในองค์ปาฐก โดยนำเสนอผลงานวิชาการ ในหัวข้อ “Vanishing Landscape: the Hydro-Agricultural Landscape of Bangkok, Thailand.” และมีอาจารย์ สิรินทรา วัณโณ, รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ (ตัวแทนสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย) เข้าร่วมฟังการประชุม [Download เอกสารการประชุม]

Labels: , , , ,


Monday, February 13, 2012

Day trip บ้านสวนสงบ

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 วิชา App Art LA 31 คนได้เดินทางไปทัศนศึกษาชมบ้านสวนสงบ ป่ากลางเมืองหลวง บริเวณลาดพร้าว 144 โดยนิสิตได้ทัศนศึกษางานออกแบบบ้านสวนสงบที่ได้รับรางวัล ARCASIA และรางวัล ASA ในปี 2547 ศึกษาป่าไม้ ไม้หายากนานาพรรณ ทำความเข้าใจเรื่องการออกแบบ การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ โดยเจ้าของบ้าน คุณประภากร วทานยกุล นำชมบริเวณ
รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.กนกวลี สุธีธร อาจารย์ประจำวิชาดูแลนิสิตในกิจกรรมครั้งนี้ มี อ.ภาวินี อินชมภู อ.สิรินทรา วัณโณ และอ.ปารณ ชาตกุล ร่วมเดินทาง

Labels: , , , , ,


Sunday, February 12, 2012

International Symposium on Organic Agriculture and Society & Green Fair '05

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ร่วมานการประชุมวิชาการ นานาชาติด้านเกษตรอินทรีย์สู่สังคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมสารนิเทศและบริเวณรอบหอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "International Symposium on Organic Agriculture and Society" จัดโดยศูนย์สันติภาพและความขัดแย้ง ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โดยเครือข่ายตลาดสีเขียวซึ่งเป็นเครือข่ายที่ดำเนินการเชื่อมโยงผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสีเขียว และร่วมชมงาน Green Fair '05 งานแสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์และผลผลิตตลาดสีเขียวชุมชน ระหว่างวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Labels: ,


Entrants/Winners | The Core Project

เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ผลงานออกแบบชื่อ Slow City, Slow Life โดยนิสิตภาควิชาฯ ชั้นปีที่ 4 นางสาวอคัมย์สิริ ล้อมพงศ์ และ นายอภิชาติ บุญญประภาสิทธิ์ ได้รับการตัดสินเข้ารอบในการประกวดผลงานออกแบบนานาชาติ ระดับนักศึกษา The Core Project : International Design Competition (Registration: August 29, 2011 – January 20, 2012) ดูผลงานประกวดได้ที่ [ผลงาน Slow City, Slow Life] และผลงานที่เข้ารอบและชนะรางวัลทั้งหมด Entrants/Winners | The Core Project จัดโดย The City of Sebastopol, California, the Redwood Empire Chapter of the American Institute of Architects (AIA)

Labels: ,


Friday, February 10, 2012

อ.ปารณ บันทึกรายการวิทยุจุฬาฯ


เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 อ.ปารณ ชาตกุล ได้รับเชิญออกอากาศทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการสาระสถาปัตย์ โดยมี อ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ เรื่องพรรณไม้ที่น่าสนใจในจุฬาฯ โดยมีบันทึกรายการ 2 เทป ซึ่งจะทำการออกอากาศทางคลื่นความถี่ FM101.5 เวลา 12.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555

Labels:


Wednesday, February 08, 2012

Application of Art to LA. fieldtrip

ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 ถึงวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 นิสิตภาควิชาฯชั้นปีที่ 3 วิชา App Art LA 31 คนได้เดินทางไปทัศนศึกษาชมงานศิลปะและพบศิลปินแห่งชาติ ศีกษาวัฒนธรรมล้านนาในจังหวัดภาคเหนือ ลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ โดยนิสิตได้ทัศนศึกษางานพืชสวนโลก, ชมงานศิลปะและการแสดงที่ศูนย์ฝึกลูกช้าง ต.ห้างฉัตร จ. ลำปาง, พระธาตุหริภิญชัย, อุทยานธรรมะและหอศิลป์ อาจารยอินสนธิ์ วงศ์สาม (ศิลปินแห่งชาติ), พระธาตุลำปางหลวง, หอศิลปลำปาง มูลนิธิินิยม ปัทมะเสวี ถนนคนเดินกาดกองต้า, บ้านสวน อาจารย์จุลทัศน์ กิตติบุตร (ศิลปินแห่งชาติ), เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, และชมผลงานศิลปะติดตั้ง(ที่มี function) ของนักศึกษาคณะสถาปัตย์ มช.
รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ และ อ.กนกวลี สุธีธร อาจารย์ประจำวิชาดูแลนิสิตในกิจกรรมครั้งนี้

Labels: , , ,


ปฏิบัติการและเรียนรู้ภาคสนาม ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ราบลุ่ม (ครั้งที่ 2)

อาจารย์ ดร.ดนัย ทายตะคุ นำนิสิตปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จำนวน 7 คน ไปปฏิบัติการและเรียนรู้ภาคสนาม ระบบนิเวศภูมิทัศน์ประเทศไทย เพื่อให้นิสิตได้สัมผัสและมีประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้การสำรวจและทำความเข้าใจภาคสนาม ณ คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2555

Labels: ,


Monday, February 06, 2012

โครงการการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า(กลุ่มที่2)


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 อ.ปารณ ชาตกุล คณาจารย์จากภาควิชาการวางแผนภาคและผังเมือง และผู้ร่วมวิจัย ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า(กลุ่มที่2) ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสถาบันการศึกษาเข้าเสนอโครงการ 3 สถาบัน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว

Labels:


Sunday, February 05, 2012

La Hotriculture นครราชสีมา Fieldtripเมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 รายวิชา 2504370 หลักพืชสวนสำหรับงานภูมิทัศน์ ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 43 คน ทัศนศึกษาโดย อ.สิรินทรา วัณโณ และ อ.ปารณ ชาตกุล อาจารย์ประจำวิชา

Labels: , ,


Thursday, February 02, 2012

2011 NRCT Awards Exhibition และวันนักประดิษฐ์ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2555 สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดให้มีงานวันนักประดิษฐ์ 2555 ที่อาคาร Hall 9 Impact เมืองทองธานี รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ ได้ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทูลเกล้าถวายหนังสือ Public Land Management Policy for Urban Vacant Land (A.Aruninta,2010) และหนังสือ จากทฤษฎีสู่ปฏิบัติสำหรับนักบริหารเมือง (อริยา อรุณินท์, : สถาบัน วิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553) เนื่องในวโรกาสที่ทรงเสด็จเปิดงานวันนักประดิษฐ์

ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยา ในฐานะที่ร่วมรับรางวัลสภาวิจัยฯ จากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา และนำเสนอผลงานที่นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ โดยรองอธิการบดี ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสินร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เยี่ยมชมนิทรรศการ และถ่ายรูปร่วมกันกับคณาจารย์จากจุฬาฯที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

Labels: ,


This page is powered by Blogger. Isn't yours?